ภารกิจการเงิน

หน้าที่ของภารกิจการเงิน

ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายด้านการเรียนการสอน การวิจัย งานบริการวิชาการ และกิจกรรมต่าง ๆ ตามระเบียบ ประกาศ ที่ใช้อยู่ในขณะนั้น

การให้บริการ

ด้านการเบิก ด้านการรับเงิน ด้านการจ่ายเงิน

ติดต่อหน่วยงาน

โทรศัพท์ 02-218-6324, 02-218-7793, 02-218-6322
อีเมล finance@eng.chula.ac.th