DEPARTMENTS

กิจการนิสิต

ทุนการศึกษา

1. แหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย

ทุนอุดหนุนการศึกษา

 • ทุนประเภท ก เป็นทุนค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายรายเดือน (42,000+60,000 = 102,000)
 • ทุนประเภทข (1) เป็นทุนค่าเล่าเรียน 21,000 บาท /ภาคการศึกษา
 • ทุนประเภทข (2) เป็นทุนค่าใช้จ่ายรายเดือน ไม่เกิน 60,000 บาท /ปีการศึกษา
 • ทุนประเภท ค เป็นทุนค่าใช้จ่ายบางส่วนไม่เกิน 10,000บาท / ปีการศึกษา

คุณสมบัตินิสิตสมัครขอรับทุน

 • ขาดแคลนทุนทรัพย์
 • มีความประพฤติดี ไม่เคยได้รับโทษฐานกระทำผิดวินัยนิสิต

เงื่อนไขในการรับทุน

 • นิสิตช่วยงานและกิจกรรมของคณะฯ / มหาวิทยาลัยตามที่กำหนด
 • ห้ามนิสิตกระทำผิดวินัยนิสิต

ช่วงเวลาในการยื่นขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา

สามารถติดต่อยื่นเรื่องขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาได้ที่ฝ่ายกิจการนิสิตของคณะที่นิสิตสังกัด ดังนี้

2. แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย

 • เป็นเงินทุนจากแหล่งทุนภายนอก ได้แก่ หน่วยงานของรัฐ /เอกชน/องค์กรการสาธารณะกุศล/ผู้มีจิตศรัทธาบริจาค/แจ้งความประสงค์ที่จะให้ทุนแก่นิสิตจุฬาฯ โดยมีคุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้รับทุนตามที่ผู้ให้ทุนกำหนด ซึ่งนิสิตสามารถติดตามได้จาก บอร์ดประชาสัมพันธ์ที่ฝ่ายกิจการนิสิตคณะ และ Facebook กิจการนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

3. เงินรางวัลสำหรับนิสิตสร้างชื่อเสียงและคุณประโยชน์

 

ทุนกู้ยืม (กรอ./กยศ.)

ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา  

เป็นเงินทุนกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ตามที่กองทุนกำหนด แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ

 1. แบบ  กยศ.  คือ  กู้ยืมเงินค่าเล่าเรียนตามอัตราค่าเล่าเรียนที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บแต่ไม่เกินเพดานที่กองทุนกำหนด
  และค่า ครองชีพเหมาจ่ายปีละ 24,000 บาท 
 2. แบบ กรอ.   คือ  กู้ยืมเงินได้เฉพาะค่าเล่าเรียนตามอัตราค่าเล่าเรียนที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บแต่ไม่เกินเพดานที่กองทุนกำหนด
  ความแตกต่างระหว่างกองทุน กยศ. และ กรอ.

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>

  https://www.studentloan.or.th/index.php/home

การฝึกงาน และ การจัดหางาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เห็นความสำคัญของการฝึกงานวิศวกรรมของนิสิต โดยมุ่งหวังให้การฝึกงานเป็นเครื่องมือของการศึกษาที่ให้นิสิตได้มีโอกาสฝึกหัด และประยุกต์ในการใช้ความรู้ที่ได้รับในชั้นเรียนและสร้างความคุ้นเคยกับการปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรม รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างให้นิสิตรู้จักมีมนุษย์สัมพันธ์สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาออกไปประกอบวิชาชีพ เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2529 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้บรรจุการฝึกงานวิศวกรรมของนิสิตเข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต โดยกำหนดให้นิสิตทุกคนจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชา 2100301 การฝึกงานวิศวกรรม (ENGINEERING PRACTICE) จำนวน 2 หน่วยกิต ในระหว่างภาคการศึกษาฤดูร้อนของชั้นปีที่ 3 ของการศึกษา

การฝึกงานวิศวกรรมนั้น จะต้องฝึกงานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของภาควิชาที่นิสิตสังกัด หรืองานวิศวกรรมทั่วไป ภายใต้การดูแลของวิศวกรที่มีประสบการณ์ในบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานราชการ

ในการดำเนินการได้กำหนดให้คณะกรรมการจัดหางานทำหน้าที่ดูแล และดำเนินการให้การฝึกงานวิศวกรรมของนิสิตบรรลุเป้าหมายของการศึกษาตามที่ได้ตั้งเอาไว้ โดยมีประธานคณะกรรมการจัดหางานเป็นหัวหน้าวิชาและการประเมินผลจะเป็นแบบ “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน”

การขอเบิกเงินช่วยเหลือนิสิตฝึกงาน

 • กรุงเทพและปริมณฑล  (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ)  กรณีที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆจากหน่วยงาน ช่วยเหลือไม่เกิน 1,000.- บาท
 • ต่างประเทศ กรณีที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆจากหน่วยงาน ช่วยเหลือไม่เกิน 2,500.- บาท
 • ต่างจังหวัด  แบ่งการช่วยเหลือเป็น 3 กรณีแยกกัน

*กรณีที่ไม่ได้รับเบี้ยเลี้ยง ช่วยเหลือไม่เกิน   1,500.- บาท

*กรณีที่ไม่ได้รับค่าเดินทางไปกลับต่างจังหวัด ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตามจริง (ไป-กลับ 1 เที่ยว) แต่ไม่เกิน  1,200.- บาท (แนบตั๋วโดยสาร)

*กรณีที่จ่ายค่าที่พักเอง  ข่วยเหลือค่าที่พักตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน    2,000.- บาท
(แนบใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก กรณีที่นิสิตที่พักด้วยกันและได้รับใบเสร็จเพียงหนึ่งฉบับ ให้ถ่ายเอกสารตามจำนวนนิสิตที่พักด้วยกันพร้อมลงนามรับรอง)

**นิสิตต้องแจ้งขอเงินช่วยเหลือในระบบหลังจากส่งรายงานฝึกงาน ไม่เกิน 2 สัปดาห์ (หลังจากนั้นถือว่า สละสิทธิ์)

ข้อมูลสวัสดิการนิสิต
ข้อมูลวินัยนิสิต
ระบบสารสนเทศ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม
ติดตามข่าวสารงานกิจการนิสิต