DEPARTMENTS

กิจการนิสิต

ทุนการศึกษา

แหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย

ทุนอุดหนุนการศึกษา

 • ทุนประเภท ก เป็นทุนค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายรายเดือน (42,000+60,000 = 102,000)
 • ทุนประเภทข (1) เป็นทุนค่าเล่าเรียน 21,000 บาท /ภาคการศึกษา
 • ทุนประเภทข (2) เป็นทุนค่าใช้จ่ายรายเดือน ไม่เกิน 60,000 บาท /ปีการศึกษา
 • ทุนประเภท ค เป็นทุนค่าใช้จ่ายบางส่วนไม่เกิน 10,000บาท / ปีการศึกษา
  สามารถติดต่อยื่นเรื่องขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาได้ที่ฝ่ายกิจการนิสิตของคณะที่นิสิตสังกัด ดังนี้
  : นิสิตปัจจุบัน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม
  : นิสิตใหม่ สัปดาห์ที่ 2-4 ของเดือนพฤษภาคม

เงื่อนไขในการรับทุน

1.นิสิตช่วยงานและกิจกรรมของคณะฯ / มหาวิทยาลัยตามที่กำหนด

2. ห้ามนิสิตกระทำผิดวินัยนิสิต

แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย

 • เป็นเงินทุนจากแหล่งทุนภายนอก ได้แก่ หน่วยงานของรัฐ /เอกชน/องค์กรการสาธารณะกุศล/ผู้มีจิตศรัทธาบริจาค/แจ้งความประสงค์ที่จะให้ทุนแก่นิสิตจุฬาฯ โดยมีคุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้รับทุนตามที่ผู้ให้ทุนกำหนด ซึ่งนิสิตสามารถติดตามได้จากบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่ฝ่ายกิจการนิสิตคณะ

 

 

ทุนกู้ยืม (กรอ./กยศ.)

ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นเงินทุนกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) โดยมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ตามที่กองทุนกำหนด แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ

 • แบบ กยศ. คือกู้ยืมเงินค่าเล่าเรียนตามอัตราค่าเล่าเรียนที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บแต่ไม่เกินเพดานที่กองทุนกำหนด และค่าครองชีพเหมาจ่ายปีละ 24,000 บาท
 • แบบ กรอ. คือ กู้ยืมเงินได้เฉพาะค่าเล่าเรียนตามอัตราค่าเล่าเรียนที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บแต่ไม่เกินเพดานที่กองทุนกำหนด ทั้งนี้ ผู้กู้จะต้องศึกษาอยู่ในสาขาวิชาระบุไว้
การฝึกงาน และ การจัดหางาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เห็นความสำคัญของการฝึกงานวิศวกรรมของนิสิต โดยมุ่งหวังให้การฝึกงานเป็นเครื่องมือของการศึกษาที่ให้นิสิตได้มีโอกาสฝึกหัด และประยุกต์ในการใช้ความรู้ที่ได้รับในชั้นเรียนและสร้างความคุ้นเคยกับการปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรม รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างให้นิสิตรู้จักมีมนุษย์สัมพันธ์สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาออกไปประกอบวิชาชีพ เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2529 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้บรรจุการฝึกงานวิศวกรรมของนิสิตเข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต โดยกำหนดให้นิสิตทุกคนจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชา 2100301 การฝึกงานวิศวกรรม (ENGINEERING PRACTICE) จำนวน 2 หน่วยกิต ในระหว่างภาคการศึกษาฤดูร้อนของชั้นปีที่ 3 ของการศึกษา

การฝึกงานวิศวกรรมนั้น จะต้องฝึกงานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของภาควิชาที่นิสิตสังกัด หรืองานวิศวกรรมทั่วไป ภายใต้การดูแลของวิศวกรที่มีประสบการณ์ในบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานราชการ

ในการดำเนินการได้กำหนดให้คณะกรรมการจัดหางานทำหน้าที่ดูแล และดำเนินการให้การฝึกงานวิศวกรรมของนิสิตบรรลุเป้าหมายของการศึกษาตามที่ได้ตั้งเอาไว้ โดยมีประธานคณะกรรมการจัดหางานเป็นหัวหน้าวิชาและการประเมินผลจะเป็นแบบ “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน”

 

 

กิจกรรมนิสิต
 • ป.ตรี
 • ชมรมบัณฑิต
ข้อมูลสวัสดิการนิสิต
ข้อมูลวินัยนิสิต
คำถาม QA ที่พบบ่อย
ติดตามข่าวสารงานกิจการนิสิต