DEPARTMENTS

กิจการนิสิต

ทุนการศึกษา

1. แหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย

ประเภททุนอุดหนุนการศึกษา

 • ทุนประเภท ก เป็นทุนค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายรายเดือน (51,000+60,000 = 111,000)
 • ทุนประเภทข (1) เป็นทุนค่าเล่าเรียน 25,500 บาท /ภาคการศึกษา
 • ทุนประเภทข (2) เป็นทุนค่าใช้จ่ายรายเดือน ไม่เกิน 50,000 บาท /ปีการศึกษา
 • ทุนประเภท ค เป็นทุนค่าใช้จ่ายบางส่วนไม่เกิน 10,000บาท / ปีการศึกษา

คุณสมบัตินิสิตสมัครขอรับทุน

 • ขาดแคลนทุนทรัพย์
 • มีความประพฤติดี ไม่เคยได้รับโทษฐานกระทำผิดวินัยนิสิต

เงื่อนไขในการรับทุน

 • นิสิตช่วยงานและกิจกรรมของคณะฯ / มหาวิทยาลัยตามที่กำหนด
 • นิสิตที่สามารถขอรับทุนการศึกษานี้ได้ ต้องเป็นนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 • หากนิสิตส่งเอกสารในการสมัครไม่ครบถ้วนจะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ
 • นิสิตจะต้องมีความประพฤติเรียบร้อย ไม่ถูกหักคะแนนความประพฤติ หากทำผิดวินัยนิสิต ระหว่างรับทุนการศึกษา จะถูกยกเลิกทุนทันที
 • นิสิตทุนทุกชั้นปี จะต้องเก็บคะแนนกิจกรรมในแต่ละรอบปีการศึกษา
 • นิสิตสามารถเลือกการเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามความสมัครใจทั้งกิจกรรม ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และระดับภาควิชา โดยจะแบ่งกิจกรรมเป็น 2 เทอม

เทอมต้น : จะต้องไม่ต่ำกว่า 8 คะแนน (หากไม่ถึงจะถูกยกเลิกเงินทุนของเทอมปลาย)

เทอมปลาย : ต้องมีคะแนนสะสมไม่ต่ำกว่า 15 คะแนน (หากไม่ครบจะไม่มีสิทธิ์ยื่นขอรับ)

** หมายเหตุ : ผู้สมัครต้องยินยอมให้เผยแพร่ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทุนการศึกษาของคณะฯ **

ช่วงเวลาในการยื่นขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา

สามารถติดต่อยื่นเรื่องขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาได้ที่ฝ่ายกิจการนิสิตของคณะที่นิสิตสังกัด ดังนี้

 • นิสิตปัจจุบัน  >>    ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – มกราคม
 • นิสิตใหม่       >>    ระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน
  หมายเหตุ : นิสิตสามารถติดตามกำหนดการเปิดรับสมัครได้จาก Line@ กิจการนิสิต และ Facebook กิจการนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ


2. แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย

 • เป็นเงินทุนจากแหล่งทุนภายนอก ได้แก่ หน่วยงานของรัฐ /เอกชน/องค์กรการสาธารณะกุศล/ผู้มีจิตศรัทธาบริจาค/แจ้งความประสงค์ที่จะให้ทุนแก่นิสิตจุฬาฯ โดยมีคุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้รับทุนตามที่ผู้ให้ทุนกำหนด ซึ่งนิสิตสามารถติดตามได้จาก บอร์ดประชาสัมพันธ์ที่ฝ่ายกิจการนิสิตคณะ Line@ กิจการนิสิต และ Facebook กิจการนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

 

 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา  

เป็นเงินทุนกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สามารถกู้ได้ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ตามที่กองทุนกำหนด ดังนี้
รายได้ของผู้ปกครองต้องไม่เกิน 360,000 บาท/ปี
กู้ยืมเงินค่าเล่าเรียนตามอัตราค่าเล่าเรียนที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บแต่ไม่เกินเพดานที่กองทุนกำหนด(ปริญญาตรีไม่เกิน 70,000 บาท /ปริญญาโท ไม่เกิน 80,000 บาท) และค่าครองชีพเหมาจ่ายปีละ 36,000 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรืออ่านเงื่อนไขการกู้ยืมอื่นๆ ได้ทาง
https://www.studentloan.or.th/

การฝึกงาน และ การจัดหางาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เห็นความสำคัญของการฝึกงานวิศวกรรมของนิสิต โดยมุ่งหวังให้การฝึกงานเป็นเครื่องมือของการศึกษาที่ให้นิสิตได้มีโอกาสฝึกหัด และประยุกต์ในการใช้ความรู้ที่ได้รับในชั้นเรียนและสร้างความคุ้นเคยกับการปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรม รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างให้นิสิตรู้จักมีมนุษย์สัมพันธ์สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาออกไปประกอบวิชาชีพ เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2529 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้บรรจุการฝึกงานวิศวกรรมของนิสิตเข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต โดยกำหนดให้นิสิตทุกคนจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชา 2100301 การฝึกงานวิศวกรรม (ENGINEERING PRACTICE) จำนวน 2 หน่วยกิต ในระหว่างภาคการศึกษาฤดูร้อนของชั้นปีที่ 3 ของการศึกษา

การฝึกงานวิศวกรรมนั้น จะต้องฝึกงานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของภาควิชาที่นิสิตสังกัด หรืองานวิศวกรรมทั่วไป ภายใต้การดูแลของวิศวกรที่มีประสบการณ์ในบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานราชการ

ในการดำเนินการได้กำหนดให้คณะกรรมการจัดหางานทำหน้าที่ดูแล และดำเนินการให้การฝึกงานวิศวกรรมของนิสิตบรรลุเป้าหมายของการศึกษาตามที่ได้ตั้งเอาไว้ โดยมีประธานคณะกรรมการจัดหางานเป็นหัวหน้าวิชาและการประเมินผลจะเป็นแบบ “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน”

การขอเบิกเงินช่วยเหลือนิสิตฝึกงาน

ฝึกงานกรุงเทพและปริมณฑล (นนทบุรี, ปทุมธาน,สมุทรปราการ)

   กรณีที่ไม่ได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงจากหน่วยงาน ช่วยเหลือไม่เกิน  3,500.- บาท

ฝึกงานต่างประเทศ

   กรณีที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ จากหน่วยงาน ช่วยเหลือไม่เกิน 7,000.- บาท

ฝึกงานต่างจังหวัด แบ่งการช่วยเหลือเป็น 3 กรณีแยกกัน

1. กรณีที่ไม่ได้รับเบี้ยเลี้ยง ช่วยเหลือไม่เกิน 3,500.- บาท

2. กรณีที่ไม่ได้รับค่าเดินทางไปกลับต่างจังหวัด ช่วยเหลือ ค่าใช้จ่ายตามจริง

    (ไป-กลับ 1 เที่ยว) แต่ไม่เกิน 1,000.- บาท (แนบตั๋วโดยสาร)

3. กรณีที่จ่ายค่าที่พักเอง ช่วยเหลือค่าที่พักตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 3,500.- บาท

    (แนบใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก)

– หากนิสิตพักด้วยกันและได้รับใบเสร็จเพียงหนึ่งฉบับ ให้ถ่ายเอกสารตามจำนวนนิสิตที่พักด้วยกันพร้อมลงนามรับรอง

– การออกใบเสร็จต้องออกใบเสร็จรับเงินในนาม

“คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330”

**นิสิตต้องแจ้งความประสงค์ขอรับเงินช่วยเหลือในระบบหลังจากส่งรายงานฝึกงาน ไม่เกิน 2 สัปดาห์ (หลังจากนั้นถือว่า สละสิทธิ์)

ข้อมูลสวัสดิการนิสิต
 • หอพัก >> คลิ๊กเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม
 • โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้านิสิตปริญญาตรี-โท- เอก ที่สนใจจะทำประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)
  สามารถย้ายสิทธิจากโรงพยาบาลเดิมเพื่อมารักษากับโรงพยาบาลจุฬาฯ
  (ในกรณีเจ็บป่วย) ให้ยื่นสมัครได้ทุกวันที่ 1-10 ของทุกเดือน

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการรับสมัคร

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมเซ็นรับรองสำเนา)
– สำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้ขอมีชื่ออยู่ (พร้อมเซ็นรับรองสำเนา)
– สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต (พร้อมเซ็นรับรองสำเนา)

ข้อมูลวินัยนิสิต

วินัยนิสิต

ระเบียบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยวินัยนิสิต พ.ศ. 2553

เพื่อรักษาไว้ซึ่ง ชื่อเสียง เกียรติคุณของมหาวิทยาลัย และเพื่อมารยาทอันดีงาม และ ความประพฤติอันเรียบร้อยของนิสิต ซึ่งศึกษาในสถาบันแห่งนี้ และเพื่อให้บรรลุตามปณิธานของมหาวิทยาลัย

อาศัยอานาจตามความในมาตรา 17 (2) แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2522 สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 423 จึงมีมติให้ตราระเบียบเกี่ยวกับวินัยนิสิตไว ้ดังต่อไปนี้

 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนิสิต พ.ศ. 2527”
 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
 3. ให้ยกเลิก
  1. ระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย มารยาทนิสิต พุทธศักราช 2506
  2. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง คะแนนมารยาทและความประพฤติซึ่ง ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2507
   บรรดา ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือ คาสั่งของมหาวิทยาลัย หรือ คณะที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
 4. นิสิตต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือคาสั่งของมหาวิทยาลัยหรือคณะทุกประการอย่าง
  เคร่งครัดอยู่เสมอ
 5. นิสิตต้องปฏิบัติตามหลักศีลธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมอันดีของสังคมไทยในทุกโอกาส
 6. นิสิตต้องรักษาไว้ซึ่งความสามัคคี ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย
 7. นิสิตต้องประพฤติตนเป็นสุภาพชนไม่ประพฤติในสิ่งที่อาจนามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ตนเอง บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือมหาวิทยาลัย
 8. นิสิตต้องเชื่อฟังคาสั่งหรือคาแนะนาตักเตือนของอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ
 9. นิสิตต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ เมื่อเข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัย
 10. นิสิตต้องแสดงบัตรประจาตัวนิสิตได้ทันทีเมื่ออาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยขอตรวจสอบ
 11. ให้นิสิตอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยได้ไม่เกินเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย
  เป็นกรณี ๆ ไป
 12. นิสิตต้องไม่นาขนบธรรมเนียมประเพณีวิธีการอันไม่เหมาะสมต่อวัฒนธรรมไทยมาปฏิบัติ
 13. นิสิตต้องไม่ดาเนินกิจกรรมใด ๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งของมหาวิทยาลัย หรือคณะ
 14. นิสิตต้องไม่มีหรือจัดพิมพ์สิ่งวาดสิ่งเขียนหรือกล่าวถ้อยคาหรือกระทาการอื่นใดอันอาจจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น

  

เงินรางวัลนิสิตทำชื่อเสียงและคุณประโยชน์ให้กับคณะ / มหาวิทยาลัย
เกณฑ์คุณสมบัติเพื่อรับเงินรางวัล
เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ทำชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์ให้กับคณะฯ ในด้านต่างๆ ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 มีมติอนุมัติให้จัดทำประกาศเรื่อง เกณฑ์คุณสมบัติเพื่อรับเงินรางวัลนิสิตทำชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์ให้กับคณะฯ โดยให้ใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
คุณสมบัติทั่วไป
      – เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี
      – เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย มีมนุษยสัมพันธ์ดี
      – มีความรับผิดชอบ ตั้งใจเล่าเรียนอย่างสม่ำเสมอ
      – นิสิตต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนิสิตเกิน 10 คะแนน
คุณสมบัติเฉพาะด้าน
ด้านกีฬา เป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันกีฬาระดับมหาวิทยาลัย หรือการแข่งขันที่มีระเบียบการแข่งขันตามมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของสมาคมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีสถาบันเข้าร่วมแข่งขันอย่างน้อย 5 สถาบันขึ้นไป หรือได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติหรือนานาชาติ
ด้านวิชาการ เป็นผู้ที่มีผลงานทางวิชาการได้รับรางวัลชนะเลิศจากการเข้าร่วมประกวดผลงานทางวิชาการที่มีสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน อย่างน้อย 5 สถาบันขึ้นไป หรือได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนในระดับชาติหรือนานาชาติ
ด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลจากการร่วมประกวดผลงานชนะเลิศ ด้านศิลปวัฒนธรรม ที่มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน อย่างน้อย 5 สถาบันขึ้นไป หรือได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนในระดับชาติหรือนานาชาติ
ด้านสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ เป็นผู้ที่ทำงานด้านพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์อย่างจริงจังต่อเนื่อง
ด้านกิจกรรม เป็นผู้มีผลงานกิจกรรมดีเด่น เสียสละช่วยเหลืองานกิจกรรมของคณะฯ มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
เงินรางวัลสำหรับนิสิตทำชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์ 
      – ส่วนที่ 1 เงินรางวัลประเภทบุคคล/ทีมคนละ 3,000 บาท ต่อการประกวดการแข่งขัน/กิจกรรม
      – ส่วนที่ 2 ใบประกาศเกียรติคุณจากคณะฯ
ช่องทางการแจ้งข้อมูลนิสิตทำชื่อเสียงและคุณประโยชน์

 

ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม

      – ตัวอย่างจดหมาย Recommendation แบบที่ 1

      – ตัวอย่างจดหมาย Recommendation แบบที่ 2

      – แบบฟอร์ม docx

      – แบบฟอร์ม pdf

  • เอกสารแนบประกอบการขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาจากหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

      – เอกสารสำหรับนิสิตปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป

      – แบบคำขอเบิกค่ารักษาพยาบาล

      – แบบฟอร์มถ้อยคำผู้รับประโยชน์

      – แบบคำขอเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

      – ข้อมูลหลักฐานเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิต

ติดตามข่าวสารงานกิจการนิสิต