DEPARTMENTS

กิจการนิสิต

ทุนการศึกษา

1. แหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย

ทุนอุดหนุนการศึกษา

 • ทุนประเภท ก เป็นทุนค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายรายเดือน (42,000+60,000 = 102,000)
 • ทุนประเภทข (1) เป็นทุนค่าเล่าเรียน 21,000 บาท /ภาคการศึกษา
 • ทุนประเภทข (2) เป็นทุนค่าใช้จ่ายรายเดือน ไม่เกิน 60,000 บาท /ปีการศึกษา
 • ทุนประเภท ค เป็นทุนค่าใช้จ่ายบางส่วนไม่เกิน 10,000บาท / ปีการศึกษา

คุณสมบัตินิสิตสมัครขอรับทุน

 • ขาดแคลนทุนทรัพย์
 • มีความประพฤติดี ไม่เคยได้รับโทษฐานกระทำผิดวินัยนิสิต

เงื่อนไขในการรับทุน

 • นิสิตช่วยงานและกิจกรรมของคณะฯ / มหาวิทยาลัยตามที่กำหนด
 • ห้ามนิสิตกระทำผิดวินัยนิสิต

ช่วงเวลาในการยื่นขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา

สามารถติดต่อยื่นเรื่องขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาได้ที่ฝ่ายกิจการนิสิตของคณะที่นิสิตสังกัด ดังนี้

2. แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย

 • เป็นเงินทุนจากแหล่งทุนภายนอก ได้แก่ หน่วยงานของรัฐ /เอกชน/องค์กรการสาธารณะกุศล/ผู้มีจิตศรัทธาบริจาค/แจ้งความประสงค์ที่จะให้ทุนแก่นิสิตจุฬาฯ โดยมีคุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้รับทุนตามที่ผู้ให้ทุนกำหนด ซึ่งนิสิตสามารถติดตามได้จาก บอร์ดประชาสัมพันธ์ที่ฝ่ายกิจการนิสิตคณะ และ Facebook กิจการนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

 

 

ทุนกู้ยืม (กรอ./กยศ.)

ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา  

เป็นเงินทุนกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ตามที่กองทุนกำหนด แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ

 1. แบบ  กยศ.  คือ  กู้ยืมเงินค่าเล่าเรียนตามอัตราค่าเล่าเรียนที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บแต่ไม่เกินเพดานที่กองทุนกำหนด
  และค่า ครองชีพเหมาจ่ายปีละ 24,000 บาท 
 2. แบบ กรอ.   คือ  กู้ยืมเงินได้เฉพาะค่าเล่าเรียนตามอัตราค่าเล่าเรียนที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บแต่ไม่เกินเพดานที่กองทุนกำหนด
  ความแตกต่างระหว่างกองทุน กยศ. และ กรอ.

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>

  https://www.studentloan.or.th/index.php/home

การฝึกงาน และ การจัดหางาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เห็นความสำคัญของการฝึกงานวิศวกรรมของนิสิต โดยมุ่งหวังให้การฝึกงานเป็นเครื่องมือของการศึกษาที่ให้นิสิตได้มีโอกาสฝึกหัด และประยุกต์ในการใช้ความรู้ที่ได้รับในชั้นเรียนและสร้างความคุ้นเคยกับการปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรม รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างให้นิสิตรู้จักมีมนุษย์สัมพันธ์สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาออกไปประกอบวิชาชีพ เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2529 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้บรรจุการฝึกงานวิศวกรรมของนิสิตเข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต โดยกำหนดให้นิสิตทุกคนจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชา 2100301 การฝึกงานวิศวกรรม (ENGINEERING PRACTICE) จำนวน 2 หน่วยกิต ในระหว่างภาคการศึกษาฤดูร้อนของชั้นปีที่ 3 ของการศึกษา

การฝึกงานวิศวกรรมนั้น จะต้องฝึกงานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของภาควิชาที่นิสิตสังกัด หรืองานวิศวกรรมทั่วไป ภายใต้การดูแลของวิศวกรที่มีประสบการณ์ในบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานราชการ

ในการดำเนินการได้กำหนดให้คณะกรรมการจัดหางานทำหน้าที่ดูแล และดำเนินการให้การฝึกงานวิศวกรรมของนิสิตบรรลุเป้าหมายของการศึกษาตามที่ได้ตั้งเอาไว้ โดยมีประธานคณะกรรมการจัดหางานเป็นหัวหน้าวิชาและการประเมินผลจะเป็นแบบ “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน”

การขอเบิกเงินช่วยเหลือนิสิตฝึกงาน

♦ กรุงเทพและปริมณฑล (นนทบุรี, ปทุมธาน,สมุทรปราการ)

กรณีที่ไม่ได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงจากหน่วยงาน ช่วยเหลือไม่เกิน  3,500.- บาท

♦ ต่างประเทศ

กรณีที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ จากหน่วยงาน ช่วยเหลือไม่เกิน 7,000.- บาท

♦ ต่างจังหวัด แบ่งการช่วยเหลือเป็น 3 กรณีแยกกัน

– กรณีที่ไม่ได้รับเบี้ยเลี้ยง ช่วยเหลือไม่เกิน 3,500.- บาท

– กรณีที่ไม่ได้รับค่าเดินทางไปกลับต่างจังหวัด ช่วยเหลือ ค่าใช้จ่ายตามจริง (ไป-กลับ 1 เที่ยว)

แต่ไม่เกิน 1,000.- บาท (แนบตั๋วโดยสาร)

– กรณีที่จ่ายค่าที่พักเอง ช่วยเหลือค่าที่พักตามที่จ่ายจริงแต่ไม่ เกิน 3,500.- บาท (แนบใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก)

– กรณีที่นิสิตที่พักด้วยกันและได้รับใบเสร็จเพียงหนึ่งฉบับ ให้ถ่ายเอกสาร

ตามจำนวนนิสิตที่พักด้วยกันพร้อมลงนามรับรอง และจะต้องออกใบเสร็จรับเงินในนาม

“คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330”

**นิสิตต้องแจ้งขอเงินช่วยเหลือในระบบหลังจากส่งรายงานฝึกงาน ไม่เกิน 2 สัปดาห์ (หลังจากนั้นถือว่า สละสิทธิ์)

ข้อมูลสวัสดิการนิสิต
 • หอพัก >> ข้อมูลเพิ่มเติม
 • โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้านิสิตปริญญาตรี-โท- เอก ที่สนใจจะทำประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)
  สามารถย้ายสิทธิจากโรงพยาบาลเดิมเพื่อมารักษากับโรงพยาบาลจุฬาฯ
  (ในกรณีเจ็บป่วย) ให้ยื่นสมัครได้ในช่วงเดือนมิถุนายน และเดือนตุลาคม เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการรับสมัคร
  ◊ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมเซ็นรับรองสำเนา)
  ◊ สำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้ขอมีชื่ออยู่ (พร้อมเซ็นรับรองสำเนา)
  ◊ สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต (พร้อมเซ็นรับรองสำเนา)
 • การศึกษาวิชาทหาร
 • ตราจอดรถยนต์
 • โครงการจ้างนิสิตทำงานพิเศษ
 • ประกันอุบัติเหตุสำหรับนิสิต
ข้อมูลวินัยนิสิต

วินัยนิสิต

ระเบียบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยวินัยนิสิต พ.ศ. 2553

เพื่อรักษาไว้ซึ่ง ชื่อเสียง เกียรติคุณของมหาวิทยาลัย และเพื่อมารยาทอันดีงาม และ ความประพฤติอันเรียบร้อยของนิสิต ซึ่งศึกษาในสถาบันแห่งนี้ และเพื่อให้บรรลุตามปณิธานของมหาวิทยาลัย

อาศัยอานาจตามความในมาตรา 17 (2) แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2522 สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 423 จึงมีมติให้ตราระเบียบเกี่ยวกับวินัยนิสิตไว ้ดังต่อไปนี้

 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนิสิต พ.ศ. 2527”
 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
 3. ให้ยกเลิก
  1. ระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย มารยาทนิสิต พุทธศักราช 2506
  2. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง คะแนนมารยาทและความประพฤติซึ่ง ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2507
   บรรดา ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือ คาสั่งของมหาวิทยาลัย หรือ คณะที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
 4. นิสิตต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือคาสั่งของมหาวิทยาลัยหรือคณะทุกประการอย่าง
  เคร่งครัดอยู่เสมอ
 5. นิสิตต้องปฏิบัติตามหลักศีลธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมอันดีของสังคมไทยในทุกโอกาส
 6. นิสิตต้องรักษาไว้ซึ่งความสามัคคี ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย
 7. นิสิตต้องประพฤติตนเป็นสุภาพชนไม่ประพฤติในสิ่งที่อาจนามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ตนเอง บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือมหาวิทยาลัย
 8. นิสิตต้องเชื่อฟังคาสั่งหรือคาแนะนาตักเตือนของอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ
 9. นิสิตต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ เมื่อเข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัย
 10. นิสิตต้องแสดงบัตรประจาตัวนิสิตได้ทันทีเมื่ออาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยขอตรวจสอบ
 11. ให้นิสิตอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยได้ไม่เกินเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย
  เป็นกรณี ๆ ไป
 12. นิสิตต้องไม่นาขนบธรรมเนียมประเพณีวิธีการอันไม่เหมาะสมต่อวัฒนธรรมไทยมาปฏิบัติ
 13. นิสิตต้องไม่ดาเนินกิจกรรมใด ๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งของมหาวิทยาลัย หรือคณะ
 14. นิสิตต้องไม่มีหรือจัดพิมพ์สิ่งวาดสิ่งเขียนหรือกล่าวถ้อยคาหรือกระทาการอื่นใดอันอาจจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น

  

ระบบสารสนเทศ
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม
ติดตามข่าวสารงานกิจการนิสิต

Facebook  กิจการนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

Line @ กิจการนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ