ภารกิจบริหารระบบกายภาพ

หน้าที่ของภารกิจบริหารระบบกายภาพ

บริหารจัดการอาคารสถานที่ ยานพาหนะ วิศวกรรมอาคารและระบบ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและการบริหารงานตามวัตถุประสงค์และพันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตลอดจนสนับสนุน ให้คำปรึกษาการดำเนินงานด้านกายภาพกับภาควิชาและส่วนงานต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

การให้บริการ

ด้านบริหารจัดการกายภาพอาคารสถานที่และยานพาหนะ
1. ติดต่อประสานงาน ด้านความสะอาดและจัดเตรียม อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องประชุม
2. ติดต่อประสานงาน จัดเตรียมยานพาหนะคณะฯและตราติดรถยนต์
3. ติดต่อประสานงาน จัดการด้านงานจราจรและรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของคณะฯ
4. ตัดแต่ง กิ่งไม้ ต้นไม้คณะฯ
5. ติดต่อประสานงานการใช้พื้นที่ด้านกายภาพคณะฯ
ด้านวิศวกรรมอาคารและระบบ
1. ประสานงานการใช้งานและให้คำแนะนำการใช้วัสดุอุปกรณ์ ระบบประกอบอาคารของคณะฯ
2. บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคภายในคณะฯ อาทิเช่น ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ฯลฯ ให้มีความปลอดภัยและพร้อมใช้งาน
3. ตรวจสอบ ซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์ ในระบบประกอบอาคาร ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. จัดเก็บค่าสาธารณูปโภคส่วนงานต่างๆของคณะฯ
5. จัดทำข้อมูลการใช้พลังงานเพื่อประกอบการวางแผนการใช้พรัพยากรในคณะฯ
6. ดูแล ประสานงานโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และระบบประกอบอาคาร
7. ดูแล ประสานงานระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องเรียน ห้องประชุม
8. ดูแล ประสานงานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ติดต่อหน่วยงาน

โทรศัพท์ 02-218-6314
โทรศัพท์ 02-218-6340
อีเมล building@eng.chula.ac.th