FACULTY

นางสาววิภาพรรณ ปิ่นแก้ว

ตำแหน่ง    เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7
สังกัด        สำนักคณบดี
เริ่มปฏิบัติงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อ   20 เมษายน 2552
ประวัติการศึกษา    

พ.ศ. 2551 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ลักษณะงานการให้บริการที่อยู่ในความรับผิดชอบ

1. ปฏิบัติงานในตำแหน่งเลขานุการคณบดี

 • จัดแฟ้มเสนองานท่านคณบดีเพื่อพิจารณา
 • ต้อนรับผู้เข้าพบท่านคณบดี จากหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกรวมทั้งแขกชาวต่างประเทศ
 • จัดทำนัดหมายตารางการเข้าพบ
 • ประสานงานการเข้าร่วมในโอกาสต่างๆ ของท่านคณบดี
 • ติดต่อจัดทำหนังสือหรือการ์ดอวยพรในวาระต่าง ๆ เช่น แสดงความยินดีในโอกาสวันครอบรอบ สถาปนาคณะ/สถาบันต่าง ๆ
 • รับโทรศัพท์ประสานงานตอบข้อสักถาม

2. ปฏิบัติงานในตำแหน่งรักษาการหัวหน้าสำนักคณบดี

 • จัดเตรียมงานพิธีการต่างๆ ของคณะ ที่คณะเข้าร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
 • จัดทำรายนามผู้บริจาคสมทบทุนสร้างตึก 100 ปี ตั้งแต่ ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน และประชาสัมพันธ์ เว็ปไซต์ ซึ่งมีผู้บริจาคทั้งสิ้น 1,735 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 315,653,523.89 บาท
 • เตรียมการประชุมต่าง ๆ รวมทั้งนัดหมาย และออกหนังสือเชิญพิมพ์รายงานการประชุมผู้บริหาร ภายใน
 • จัดทำหนังสือขอบคุณแก่ผู้บริจาคสมทบทุนสร้างอาคารวิศวฯ จุฬาฯ 100 ปี, จัดทำหนังสือเชิญ, จัดของที่ระลึก แก่ผู้มีอุปการคุณแก่คณะ
 • ควบคุม ติดตามวางแผนของสำนักคณบดีให้สำเร็จตามเป้าหมาย
 • ควบคุม ดูแล สำนักคณบดี ให้มีความสวยงาม พร้อมให้การต้อนรับอยู่เสมอ
ความนัยจากใจเกี่ยวกับรางวัลนี้

ขอขอบพระคุณผู้บริหารทุกท่านที่ได้ให้โอกาส ให้คำปรึกษาต่างๆ ตลอดมาซึ่งทำให้ได้รับรางวัลนี้ รางวัลนี้เป็นกำลังใจที่จะมุ่งมั่นพัฒนาตนเองต่อไป