FACULTY

ทำเนียบ “ศักดิ์อินทาเนีย”: นางสาวพรมม์ปภัส ภัครพรพรรณ์

ตำแหน่ง   พนักงานทั่วไป
สังกัด      ศูนย์บริการวิชาการ งานบริการวิชาการและวิจัย
เริ่มปฏิบัติงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อ   13 มีนาคม พ.ศ.2540
ประวัติการศึกษา    มัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษานอกโรงเรียน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

รางวัลที่ได้รับ
  • ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2553 กลุ่มลูกจ้างประจำ ได้รับเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ)

หน่วยงานที่ให้รางวัล

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ความสำคัญ/ความเป็นมาของรางวัล

เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณข้าราชการหรือลูกจ้างประจำดีเด่นของทุกส่วน ราชการ ผู้มีคุณสมบัติดีเด่นด้านการครองตน ครองคน และครองงาน

รางวัลอื่นๆ ที่เคยได้รับ (ระบุชื่อรางวัล หน่วยงานที่ให้ และ ปี พ.ศ. ที่ได้รับ)
  • พ.ศ. 2552 รางวัล “ศักดิ์อินทาเนีย” ประเภทความสามารถในการทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พ.ศ. 2553 รางวัล “คนดี ศรีจุฬาฯ” สายปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ.2553 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เคล็ดลับความสำเร็จ

ทำงานด้วยความมุ่งผลสัมฤทธิ์ในงานเป็นที่ตั้ง ยึดผลประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความเสียสละ อดทน สร้างทัศนคดีที่ดีต่อการทำงาน และหมั่นเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ การพัฒนาตนเองย่อมนำไปสู่การพัฒนางานในที่สุด