FACULTY

ทำเนียบ “ศักดิ์อินทาเนีย” : รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ภวสันต์

ตำแหน่ง   รองศาสตราจารย์ A-3
สังกัด       ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
เริ่มปฏิบัติงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อ 1 สิงหาคม 2540
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2535 วศ.บ. (เคมี) (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2536 M.Sc. (Adv.Chemical Eng.) (Distinction) Imperial College, Univ. of London, U.K.
พ.ศ. 2540 Ph.D. (Chemical Eng.) Imperial College, Univ. of London, U.K.

รางวัลที่ได้รับ

นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

หน่วยงานที่ให้รางวัล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ความสำคัญ / ความเป็นมาของรางวัล

“นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ” คือนักวิจัยซึ่งได้อุทิศตนให้แก่การวิจัยในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง ในกลุ่มวิชาการหรือสหวิทยาการอย่างต่อเนื่อง มีผลงานวิจัยดีเด่นที่แสดงถึงความคิดริเริ่มและเป็นผลงานวิจัยที่ทำสะสมมาไม่น้อยกว่า 5 ปี ทั้งเป็นผู้ที่มีจริยธรรมของนักวิจัยจนเป็นที่ยกย่องในวงวิชาการนั้นๆ โดยผลงานวิจัยสร้างคุณูปการต่อวงวิชาการและประชาชน สมควรเป็นแบบอย่างแก่นักวิจัยผู้อื่นได้

รางวัลอื่นๆที่เคยได้รับ
  • พ.ศ. 2552 รางวัลเมธีส่งเสริมนวัตกรรม จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
  • พ.ศ. 2552 รางวัลผลงานวิจัยระดับดีมาก รางวัลการวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พ.ศ. 2552 รางวัล “ศักดิ์อินทาเนีย” ด้านวิจัย ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่
เคล็ดลับความสำเร็จ

อดทน หมั่นเพียร รับฟังความคิดเห็น และพร้อมร่วมทุกข์ร่วมสุขกับทีมงาน