FACULTY

ทำเนียบ “ศักดิ์อินทาเนีย” : นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์

นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ วศ. 2519

นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ ป็นศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น วศ. 2519 ท่านประกอบธุรกิจส่วนตัวจนถึงปี 2538 จึงได้ผันตัวเองเข้าสู่สนามการเมือง

ท่านได้รับโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2551 และได้ให้ความสนใจโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและวิจัย ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้เคยยื่นเสนอของบประมาณแผ่นดิน มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550, 2551 และ 2552 แต่ไม่ได้รับการพิจารณา ท่านและทีมงานได้สละเวลามาดูรายละเอียดโครงการนี้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ด้วยตนเอง ซึ่งรับทราบว่า “โครงการอาคารวิศวฯ 100 ปี เป็นโครงการสำคัญที่ให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีพื้นที่ในการทำวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม อันจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้คณะวิศวฯ จุฬาฯ ในฐานะสถาบันการศึกษาหลักทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ของประเทศ สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้” นอกจากนี้ ยังเป็นอาคารอนุสรณ์ในโอกาสที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะมีอายุครบ 100 ปี ในวันที่ 1 มิถุนายน 2556 ด้วย

นอกจากโครงการอาคารวิศวฯ 100 ปีแล้ว นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ ยังได้ให้คำแนะนำ และติดตามโครงการต่างๆ ทั้งของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยตลอด โดยเฉพาะโครงการพัฒนาพื้นที่ที่ อ.บ้านนา จ.สระบุรี ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ท่านเริ่มรับตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

คณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 13/2552 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2552 จึงพิจารณาเห็นว่า ท่านเป็นศิษย์เก่าที่ได้อุทิศตน เพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็น“ศิษย์เก่าดีเด่น” ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นเกียรติสืบไป