FACULTY

ทำเนียบ “ศักดิ์อินทาเนีย”: ดร. อภินันท์ สุทธิธารธวัช

ตำแหน่ง   อาจารย์ A-5
สังกัด       ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
เริ่มปฏิบัติงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อ  1 สิงหาคม พ.ศ. 2550
ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2542 วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2545 M.Sc. (Biotechnology ) Graduate School of Engineering, Tottori University, Japan
พ.ศ. 2548 D.Eng. (Molecular and Biochemical Engineering) Graduate School of Engineering, Tottori University, Japan

ประสบการณ์การทำงาน
 • 2548 AIST Research Staff, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), Tsukuba, Japan
 • 2549 นักวิจัย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สิทธิบัตร
 • อภินันท์ สุทธิธารธวัช, สราญ กรบงกชมาศ, วิยงค์ กังวานศุภมงคล, ดวงพร เยี่ยมสวัสดิ์, อนุภาคไมโครซิลิกาที่บรรจุสารเปลี่ยนสถานะและกรรมวิธีการผลิตอนุภาคดังกล่าว, ได้ยื่นขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ มกราคม 2554
 • อภินันท์ สุทธิธารธวัช, สหฐี ไตรเมฆ, ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล, นาวิน วิริยะเอี่ยมพิกุล, กระบวนการเตรียมอนุภาคทรงกลมท่อนาโนคาร์บอนด้วยกระบวนการอบแห้งแบบพ่นฝอย, ได้ยื่นขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ มกราคม 2554
 • อภินันท์ สุทธิธารธวัช, เคสุเกะ ฟุคายะ, นาวิน วิริยะเอี่ยมพิกุล, ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ, อรรถพล ศรีฟ้า,ธีรยา จรุงล้ำเลิศ. กระบวนการเตรียมพอลิออกโซเมทาเลทบนตัวรองรับไทเทเนียเพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มอล ได้ยื่นขอรับอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ วันที่ยื่นขอ 23 กันยายน 2553 เลขที่คำขอรับอนุสิทธิบัตร 1003000921.
 • อภินันท์ สุทธิธารธวัช, เคสุเกะ ฟุคายะ, นาวิน วิริยะเอี่ยมพิกุล, ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ, อรรถพล ศรีฟ้า, , ธีรยา จรุงล้ำเลิศ. กระบวนการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาพอลิออกโซเมทาเลทบนตัวรองรับไทเทเนียด้วยวิธีโซลโวเทอร์มอล ได้ยื่นขอรับอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ วันที่ยื่นขอ 23 กันยายน 2553 เลขที่คำขอรับอนุสิทธิบัตร 1003000920.
 • อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย, อิศรา สระมาลา, ณัฏฐพร พิมพะ, อภินันท์ สุทธิธารธวัช, วรายุทธ สะโจมแสง, สมศักดิ์ แซ่ซู, อรอนงค์ หนูชูเชื้อ, เสาวลักษณ์ เฉลียวเลิศอำพล การประดิษฐ์อนุพันธ์ควอเทอร์ไนส์ของเบต้า-ไซโคลเด็กตรินไคโตซานฯ ได้ยื่นขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ วันที่ยื่นขอ 4 มิถุนายน 2552 เลขที่คำขอรับสิทธิบัตร 0901002490.
 • อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย, อิศรา สระมาลา, อภินันท์ สุทธิธารธวัช กระบวนการเตรียมผลิตภัณฑ์น้ำปลาผง, สิทธิบัตรประเทศไทย, เลขที่คำขอ 0901000247, วันที่ยื่นขอ 22 ม.ค. 2552.
 • อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย, อิศรา สระมาลา, อภินันท์ สุทธิธารธวัช, สมศักดิ์ แซ่ซู, สูตรไลโปโซมบรรจุสารสกัดบัวบก, อนุสิทธิบัตรประเทศไทย, เลขที่คำขอ 0803001179, วันที่ยื่นขอ 30 ก.ย. 2551.
 • อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย, อภินันท์ สุทธิธารธวัช, อรอนงค์ หนูชูเชื้อ, อุษาวดี สกุลคู, นภาภรณ์ เอื้อวงศ์ญาติ, สมนึก สุชัยธนาวนิช, นาโนอิมัลชั่นสำหรับไล่ยุงที่มีสารสมุนไพรชนิดน้ำมันตะไคร้หอม น้ำมันแมงลัก และน้ำมันหญ้าแฝก, สิทธิบัตรประเทศไทย, เลขที่คำขอ 0801003857 วันที่ยื่นขอ 25 กรกฎาคม 2551.
 • Sriyudthasak Mana, Soottitantawat Apinan, Wanna Yongyuth, Rahong Sakon, Lauruengtana Vichuta, Ichikawa Naoki, Matsumoto Sohei, Maeda Ryutaro. Microfluidic device with multiple cognitive agents immobilized thereon and methods for its fabrication and method of use. 2009, US Patent Office, 20090004746
 • Yamamoto Takuji, Endo Akira, Apiluck Eiad-ua, Apinan Soottitantawat, Sano Noriaki, Tawatchai Charinpanitkul, Wiwut Tanthapanichakoon, Mesoporous carbon bead with uniform particle diameter, method and apparatus for producing the same and water treating catalyst using the mesoporous carbon bead as carrier, device for evaluating performance of the catalyst, and practical waste water treatment plant using the catalyst. 2007, Japanese Patent Office, JP2007099612
ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
 • Thanyada Rungrotmongkol, Uthumporn Arsawang, Chularat Iamsamai, Arthit Vongachariya, Stephan T. Dubas, Uracha Ruktanonchai, Apinan Soottitantawat, Supot Hannongbua. Increased dispersion and solubility of carbon nanotubes noncovalently modified by the polysaccharide biopolymer, chitosan: MD simulations. Chemical Physics Letters, In Press, Available online 24 March 2011
 • I. Choedkiatsakul, S. Charojrochkul, W. Kiatkittipong, W. Wiyaratn, A. Soottitantawat, A. Arpornwichanop, N. Laosiripojana, S. Assabumrungrat. Performance improvement of bioethanol-fuelled solid oxide fuel cell system by using pervaporation. International Journal of Hydrogen Energy, 2011, 36 (8), pp. 5067-5075
 • Chularat Iamsamai, Apinan Soottitantawat, Uracha Ruktanonchai, Supot Hannongbua, Stephan Thierry Dubas. Simple method for the layer-by-layer surface modification of multiwall carbon nanotubes. Carbon, Volume 49, Issue 6, May 2011, Pages 2039-2045
 • S. Ratchahat, N. Viriya-empikul, K. Faungnawakij, T. Charinpanitkul, and A. Soottitantawat, Synthesis of Carbon Microspheres from Starch by Hydrothermal Process, SCIENCE JOURNAL Ubonratchathani University Sci. J. UBU, Vol. 1, No. 2 (July – December, 2010) 40-45
 • P. Piroonlerkgul, W. Kiatkittipong, A. Arpornwichanop, A. Soottitantawat, W. Wiyaratn, N. Laosiripojana, A.A. Adesina, S. Assabumrungrat. Technical and economic study of integrated system of solid oxide fuel cell, palladium membrane reactor, and CO2 sorption enhancement unit. Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, Volume 49, Issue 10, October 2010, Pages 1006-1016
 • Thirasak Pairojpiriyakul, Worapon Kiatkittipong, Wisitsree Wiyaratn, Apinan Soottitantawat, Amornchai Arpornwichanop, Navadol Laosiripojana, Eric Croiset, Suttichai Assabumrungrat. Effect of mode of operation on hydrogen production from glycerol at thermal neutral conditions: Thermodynamic analysis. International Journal of Hydrogen Energy, Volume 35, Issue 19, October 2010, Pages 10257-10270
 • S. Assabumrungrat, P. Sonthisanga, W. Kiatkittipong, N. Laosiripojana, A. Arpornwichanop, A. Soottitantawat, W. Wiyaratn, P. Praserthdam. Thermodynamic analysis of calcium oxide assisted hydrogen production from biogas. Journal of Industrial and Engineering Chemistry, Volume 16, Issue 5, 25 September 2010, Pages 785-789
 • Dokamaingam, P., Laosiripojana, N., Soottitantawat, A., Assabumrungrat, S. Alternative concept for SOFC with direct internal reforming operation: Benefits from inserting catalyst rod. AIChE Journal. 2010, 56 (6), pp. 1639-1650 impact factor = 1.883 (ที่มา : Journal Citation Reports, 2008)
 • T. Charinpanitkul, P. Limsuwan, C. Chalotorn, N. Sano, T. Yamamoto, P. Tongpram, P. Wongsarivej, A. Soottitantawat, W. Tanthapanichakoon. Synergetic removal of aqueous phenol by ozone and activated carbon within three-phase fluidized-bed reactor. Journal of Industrial and Engineering Chemistry. 2010, 16 (1), pp. 91-95 impact factor = 1.235 (ที่มา : Journal Citation Reports, 2008)
 • Issara Choedkiatsakul, Kanokporn Sintawarayan, Tanya Prawpipat, Apinan Soottitantawat, Wisitsree Wiyaratn, Worapon Kiatkittipong, Amornchai Arpornwichanop, Navadol Laosiripojana, Sumittra Charojrochkul and Suttichai Assabumrungrat, “Performance assessment of SOFC systems integrated with bio-ethanol production and purification processes”, Engineering Journal, 13 (2010) 1-14 (IF-2009 = -).
 • Mi-Jung Choi, Uracha Ruktanonchai, Sang-Gi Min, Ji-Yoen Chun, Apinan Soottitantawat. Physical characteristics of fish oil encapsulated by β-cyclodextrin using an aggregation method or polycaprolactone using an emulsion-diffusion method. 2010, Food Chemistry. 119 (4), pp. 1694-1703. impact factor = 2.696 (ที่มา : Journal Citation Reports, 2008)
 • Dokamaingam, P., Assabumrungrat, S., Soottitantawat, A., Laosiripojana, N. Modelling of tubular-designed solid oxide fuel cell with indirect internal reforming operation fed by different primary fuels. 2010, Journal of Power Sources, 195 (1), pp. 69-78. impact factor = 3.477 (ที่มา : Journal Citation Reports, 2008)
 • Chularat Iamsamai, Supot Hannongbua, Uracha Ruktanonchai, Apinan Soottitantawat, Stephan T. Dubas. The effect of the degree of deacetylation of chitosan on its dispersion of carbon nanotubes. 2010, Carbon, 48 (1), pp. 25-30, impact factor = 4.373 (ที่มา : Journal Citation Reports, 2008)
 • Srisurichan, A., Ilcham, A., Soottitantawat, A., Wanna, Y., Sano, N., Charinpanitkul, T. Electrical resistance variation of MWCNT/PMMA composite for gaseous toluene detection. 2010, Journal of Chemical Engineering of Japan 42 (SUPPL. 1), pp. 238-241, impact factor = 0.569 (ที่มา : Journal Citation Reports, 2008)
 • Sano, N., Yamamoto, T., Shinomiya, H., Endo, A., Apiluck, E.-U., Soottitantawat, A., Charinpanitkul, T., Tanthapanichakoon, W., Ohmori, T., Tamon, H. Decomposition of phenol in water by ozone oxidation with metal-supported carbongel. 2010, Journal of Chemical Engineering of Japan 42 (SUPPL. 1), pp. 17-22, impact factor = 0.569 (ที่มา : Journal Citation Reports, 2008)
 • Viriya-Empikul, N., Charinpanitkul, T., Sano, N., Soottitantawat, A., Kikuchi, T., Faungnawakij, K., Tanthapanichakoon, W. Effect of reaction temperature and sonication pretreatment in the hydrothermal process on the morphology of titanate nano-structure . 2010, Journal of Chemical Engineering of Japan 42 (SUPPL. 1), pp. 234-237, impact factor = 0.569 (ที่มา : Journal Citation Reports, 2008)
 • Nuchuchua, O., Sakulku, U., Uawongyart, N., Puttipipatkhachorn, S., Soottitantawat, A., Ruktanonchai, U. In vitro characterization and mosquito (Aedes aegypti) repellent activity of essential-oils-loaded nanoemulsions. 2009, AAPS PharmSciTech 10 (4), pp. 1234-1242, impact factor = 1.445 (ที่มา : Journal Citation Reports, 2008)
 • Piroonlerkgul, P., Wiyaratn, W., Soottitantawat, A., Kiatkittipong, W., Arpornwichanop, A., Laosiripojana, N., Assabumrungrat, S. Operation viability and performance of solid oxide fuel cell fuelled by different feeds. 2009, Chemical Engineering Journal 155 (1-2), pp. 411-418, impact factor = 2.813 (ที่มา : Journal Citation Reports, 2008)
 • Viriya-empikul, N., Charinpanitkul, T., Sano, N., Soottitantawat, A., Kikuchi, T., Faungnawakij, K., Tanthapanichakoon, W. Effect of preparation variables on morphology and anatase-brookite phase transition in sonication assisted hydrothermal reaction for synthesis of titanate nanostructures. Materials Chemistry and Physics 118 (1), pp. 254-258 impact factor = 1.799 (ที่มา : Journal Citation Reports, 2008)
 • Ilcham, A., Srisurichan, A., Soottitantawat, A., Charinpanitkul, T. Dispersion of multi-walled carbon nanotubes in poly(p-phenylene) thin films and their electrical characteristics. 2009, Particuology 7 (5), pp. 403-407 impact factor = – (ที่มา : Journal Citation Reports, 2008)
 • Dokamaingam, P., Assabumrungrat, S., Soottitantawat, A., Laosiripojana, N. Effect of operating conditions and gas flow patterns on the system performances of IIR-SOFC fueled by methanol. International Journal of Hydrogen Energy. 2009, 34 (15), pp. 6415-6424 impact factor = 3.452 (ที่มา : Journal Citation Reports, 2008)
 • Charinpanitkul, T., Soottitantawat, A., Tonanon, N., Tanthapanichakoon, W. Single-step synthesis of nanocomposite of copper and carbon nanoparticles using arc discharge in liquid nitrogen. 2009, Materials Chemistry and Physics 116 (1), pp. 125-128 impact factor = 1.799 (ที่มา : Journal Citation Reports, 2008)
 • Nuchuchua, O., Saesoo, S., Sramala, I., Puttipipatkhachorn, S., Soottitantawat, A., Ruktanonchai, U. Physicochemical investigation and molecular modeling of cyclodextrin complexation mechanism with eugenol. 2009, Food Research International, 2009, 42 (8), pp. 1178-1185 impact factor = 2.073 (ที่มา : Journal Citation Reports, 2008)
 • Choi, M.-J., Ruktanonchai, U., Soottitantawat, A., Min, S.-G. Morphological characterization of encapsulated fish oil with β-cyclodextrin and polycaprolactone. Food Research International. 2009, 42(8), pp. 989-997 impact factor = 2.073 (ที่มา : Journal Citation Reports, 2008)
 • Sakulku, U., Nuchuchua, O., Uawongyart, N., Puttipipatkhachorn, S., Soottitantawat, A., Ruktanonchai, U. Characterization and mosquito repellent activity of citronella oil nanoemulsion. 2009, International Journal of Pharmaceutics 372 (1-2), pp. 105-111 impact factor = 3.061 (ที่มา : Journal Citation Reports, 2008)
 • Piroonlerkgul, P., Kiatkittipong, W., Arpornwichanop, A., Soottitantawat, A., Wiyaratn, W., Laosiripojana, N., Adesina, A.A., Assabumrungrat, S. Integration of solid oxide fuel cell and palladium membrane reactor: Technical and economic analysis. International Journal of Hydrogen Energy. 2009, 34 (9), pp. 3894-3907 impact factor = 3.452 (ที่มา : Journal Citation Reports, 2008)
 • Vivanpatarakij, S., Laosiripojana, N., Kiatkittipong, W., Arpornwichanop, A., Soottitantawat, A., Assabumrungrat, S. Simulation of solid oxide fuel cell systems integrated with sequential CaO-CO2 capture unit . Chemical Engineering Journal. 2009, 147 (2-3), pp. 336-341 impact factor = 2.813 (ที่มา : Journal Citation Reports, 2008)
 • Dokamaingam, P., Assabumrungrat, S., Soottitantawat, A., Sramala, I., Laosiripojana, N. Modeling of SOFC with indirect internal reforming operation: Comparison of conventional packed-bed and catalytic coated-wall internal reformer. International Journal of Hydrogen Energy. 2009, 34 (1), pp. 410-421 impact factor = 3.452 (ที่มา : Journal Citation Reports, 2008)
 • Choi, M.-J., Soottitantawat, A., Nuchuchua, O., Min, S.-G., Ruktanonchai, U. Physical and light oxidative properties of eugenol encapsulated by molecular inclusion and emulsion-diffusion method. Food Research International. 2009, 42 (1), pp. 148-156 impact factor = 2.073 (ที่มา : Journal Citation Reports, 2008)
 • Charinpanitkul, T., Soottitantawat, A., Tanthapanichakoon, W. A simple method for bakers’ yeast cell disruption using a three-phase fluidized bed equipped with an agitator. Bioresource Technology. 2008, 99 (18), pp. 8935-8939 impact factor = 4.453 (ที่มา : Journal Citation Reports, 2008)
 • Kunjara Na Ayudhya, S., Soottitantawat, A., Praserthdam, P., Satayaprasert, C. Effect of aging on the properties of mesoporous niobium oxide. Materials Chemistry and Physics. 2008, 110 (2-3), pp. 387-392 impact factor = 1.799 (ที่มา : Journal Citation Reports, 2008)
 • Apinan, S., Yujiro, I., Hidefumi, Y., Takeshi, F., Myllärinen, P., Forssell, P., Poutanen, K. Visual observation of hydrolyzed potato starch granules by α-amylase with confocal laser scanning microscopy. 2007, Starch/Staerke 59 (11), pp. 543-548 impact factor = 1.136 (ที่มา : Journal Citation Reports, 2008)
 • Yamamoto, T., Endo, A., Eiad-ua, A., Ohmori, T., Nakaiwa, M., Soottitantawat, A. Synthesis of monodisperse carbon beads with developed mesoporosity . AIChE Journal. 2007, 53 (3), pp. 746-749 impact factor = 1.883 (ที่มา : Journal Citation Reports, 2008)
 • Soottitantawat, A., Peigney, J., Uekaji, Y., Yoshii, H., Furuta, T., Ohgawara, M., Linko, P. Structural analysis of spray-dried powders by confocal laser scanning microscopy. Asia-Pacific Journal of Chemical Engineering. 2007, 2 (1), pp. 41-46 impact factor = 0.141 (ที่มา : Journal Citation Reports, 2008)
 • Soottitantawat, A., Yamamoto, T., Endo, A., Ohmori, T., Nakaiwa, M. Synthesis of ultrafine carbon cryogel microspheres using a homogenizer. AIChE Journal. 2007, 53 (1), pp. 228-236 impact factor = 1.883 (ที่มา : Journal Citation Reports, 2008)
 • Apinan Soottitantawat, Kohei Takayama, Kenji Okamura, Daisuke Muranaka, Hidefumi Yoshii, Takeshi Furuta, Masaaki Ohgawara, and Pekka Linko. Microencapsulation of l-menthol by spray drying. Innovative Food Science and Emerging Technologies, 2005, 6(2), 163-170 impact factor = 1.474
 • Apinan Soottitantawat, Fanny Bigeard, Hidefumi Yoshii, Takeshi Furuta, Masaaki Ohgawara, and Pekka Linko. Influence of emulsion and powder size on the stability of encapsulated D-limonene by spray drying. Innovative Food Science and Emerging Technologies, 2005, 6(1), 107-114 impact factor = 1.474
 • Apinan Soottitantawat, Hidefumi Yoshii, Takeshi Furuta, Masaaki Ohgawara, Pirkko Forssell, Ritta Partanen, Kaisa Poutanen, and Pekka Linko. Effect of water activity on the release characteristics and oxidative stability of d-limonene encapsulated by spray drying. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2004, 52(5), 1269-1276 impact factor = 2.562
 • Apinan Soottitantawat, Hidefumi Yoshii, Takeshi Furuta, Masaaki Ohgawara, Pekka Linko. Microencapsulation by spray drying: Influence of emulsion size on the retention of volatile compounds. Journal of Food Science, 2003, 68(7) 2256-2262. impact factor = 1.489
 • Takeshi Furuta, Hidefumi Yoshii, Hirokazu Shiga, Apinan Soottitantawat, Microencapsulation of Food Flavorings by Inclusion in Cyclodextrin and by Spray Drying and Its Release Characterstics. Foods & Food Ingredients Journal of Japan, 2001, No. 191, 23-31. (in Japanese)
 • Hidefumi Yoshii, Apinan Soottitantawat, Liu X.D., Atarashi Takuroh, Takeshi Furuta, Shizuo Aishima, Masaaki Ohgawara, and Pekka Linko. Flavor release from spray-dried maltodextrin/gum arabic or soy matrices as a function of storage relative humidity. Innovative Food Science and Emerging Technologies, 2001, 2, 55-61. impact factor = 1.474
หนังสือ/บทความทางวิชาการ
 • Takeshi Furuta, Apinan Soottitantawat, Tze Loon Neoh, Hidefumi Yoshii, Effect of microencapsulation on food flavors and their releases, Chapter 1: in Physicochemical Aspects of Food Engineering and Processing, Sakamon Devahastin Ed., CRC Press Taylor&Francis Group, ISBN: 978-1-4200-8241-8 (hardback), 2010, page 3-41
 • Apinan Soottitantawat, Encapsulation of hydrophobic flavor by spray drying (การกักเก็บกลิ่นและรสชาติที่ไม่ละลายน้ำโดยการอบแห้งแบบพ่นฝอย), Review Article, วารสารวิศวกรรมศาสตร์: 2552, 1 (3), 43-62
 • N. Laosiripojana, W. Wiyaratn, W. Kiatkittipong, A. Arpornwichanop, A. Soottitantawat, and S. Assabumrungrat, “Reviews on Solid Oxide Fuel Cell Technology”, Review Article, Engineering Journal, (2009), 13 (1), 73-90.
 • Hidefumi Yoshii, Takeshi Furuta, Claire Georges, Seiko Mizoguchi, Apinan Soottitantawat and Pekka Linko. Kinetic analysis of autoxidative docosahexanenoate triglycelide in the presence of rosemary extract with oxygen sensor (Chapter V). In Omega 3 Fatty Acid research, M.C.Tale Ed. Nova Science Publisher, Inc. ISBN: 1-59454-620-7, 2006, pp. 109-119
 • Hidefumi Yoshii, Takeshi Furuta, Apinan Soottitantawat, and Pekka Linko. Spray Drying. In Encyclopedia of Agricultural, Food, and Biological Engineering, Dennis R. Heldman, Ed. Marcel Dekker, Inc., ISBN: 978-0-8247-0938-9 (hardback) 978-0-8247-0937-2 (electronic), 2003
รางวัลที่เคยได้รับ
 • ผลงานวิจัยยอดเยี่ยม ประเภทโปสเตอร์ ในงานสัมมนาวิชาการ “นักวิจัยรุ่นใหม่…พบ…เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 9 โรงแรม ฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ท รีเจนท์บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 15-17 ตุลาคม 2552
 • 2005 Outstanding Student Award from The Society of Chemical Engineering, Japan (SCEJ)
 • 1999-2005 Japanese Government Scholarship
 • 1999 Gold Medal Honor Award in Chemical Engineering from The Engineering Institute of Thailand Under H.M. The King’s Patronage (E.I.T.), Thailand
 • 1999 Outstanding Student Award (Gold Medal Honor) Chemical Engineering from Faculty of Engineering, Chulalongkorn University, Thailand
เคล็ดลับความสำเร็จ / ความนัยจากใจ

เคล็ดลับความสำเร็จ

สำหรับรางวัลที่ได้รับอาจถือว่าเป็นความสำเร็จส่วนหนึ่ง แต่สำหรับผมแล้วยังมีอะไรที่อยากค้นคว้าคิดทำอีกมาก อย่าง น้อยสิ่งที่หวังไว้คืองานวิจัยหรือผลงานวิจัยของตัวเองสามารถนำไปผลิตเชิงพาณิชย์หรือไปใช้ได้จริงในอุตสาหกรรม โดยมาจากความคิดภูมิปัญญาไทยจริง ๆ เพราะปัจจุบันสิ่งที่อยู่รอบตัวเราหลาย ๆ อย่างแทบจะไม่มีผลิตภัณฑ์ชนิดไหนเลยที่ขึ้นชื่อว่าเกิดจากเมืองไทยเกิดจากฝีมือค้นคิดของคนไทยจริง ๆ ซึ่งตรงนี้เป็นแรงผลักดันอันหนึ่งที่ทำให้ผมอยากพัฒนาวิจัย/ผลิตภัณฑ์ใหม่ของคนไทยเองขึ้นมา

นอกจากนี้ความสำเร็จในการวิจัยเหล่านี้ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีทีมวิจัยที่ดี ซึ่งผมโชคดีมีทีมวิจัยที่คอยช่วยเหลือให้การสนับสนุนผมอยู่มาก ไม่ว่าเป็นทีมวิจัยที่ศูนย์เชี่ยวชาญเทคโนโลยีอนุภาค (ศ.ดร.วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล, รศ.ดร. ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล, ผศ.ดร. ณัฐพร โทณานนท์, ผศ.ดร. วรงค์ ปวราจารย์) ทีมวิจัยเมธีอาวุโสของ ศ.ดร. สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์ ทีมวิจัยจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติโดยเฉพาะทีมของ ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย รวมทั้งทีมวิจัยนิสิตปริญญาตรี/โท/เอก ของที่ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

ความนัยจากใจ

รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากครับ ส่วนหนึ่งเพราะเป็นศิษย์เก่าของที่นี่ทั้งนี้ตอนแรกภูมิใจที่ได้กลับมาเป็นอาจารย์ที่คณะของเรา แต่ภูมิใจมากขึ้นไปอีกครับที่ได้รับรางวัลศักดิ์อินทาเนียนี้ โดยรางวัลที่ได้รับอาจเป็นในส่วนของวิจัย แต่ทั้งนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นอาจารย์งานสอนก็ยังมาเป็นอันดับหนึ่ง สำหรับผมงานวิจัยที่เกิดขึ้นถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการสอนนิสิตให้รู้จักคิด กล้าคิดกล้าที่จะทำครับ ผลงานตีพิมพ์หรือสิทธิบัตรเป็นผลพลอยได้ แต่ผลิตผลหลักของผมยังเป็นบัณฑิตที่จบออกไปอย่างมีคุณภาพ