FACULTY

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยโรจน์ คุณพนิชกิจ

ตำแหน่ง    รองศาสตราจารย์ A-3
สังกัด        ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
เริ่มปฏิบัติงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อ   18 สิงหาคม 2526
ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2519 วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2522 M.S. (Mechanical Engineering) University of Wisconsin – Madison
พ.ศ. 2525 Ph.D. (Mechanical Engineering) University of Wisconsin – Madison

ผลงานด้านการเรียนการสอน
 • 2103541 Vibration Monitoring and Analysis
 • 2103540 Failure Analysis and Nondestructive Testing
 • 2103322 Mechanics of Machinery
 • 2103295 Basic Thermodynamics
 • 2103213 Engineering Mechanics I
 • 2103212 Dynamics
 • 2103102 Engineering drawing
ผลงานด้านวิจัย
 • Nuntaphong Koondilogpiboon and Chairote Kunpanitchakit : “A Localized Defect Detection of Rolling Element Bearing Using A New Indicator for Morlet Wavelet Filter Adjustment”, the 2nd. TSME International Conference on Mechanical Engineering, October 19-21, 2011, Krabi, Thailand.
 • นันธพงศ์ กุลดิลกไพบูลย์ และ ชัยโรจน์ คุณพนิชกิจ : “ตัวบ่งชี้สำหรับปรับมอร์เลย์เวฟเลตเพื่อใช้ ในการตรวจจับความเสียหายแบบเฉพาะที่ของตลับลูกปืน” วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1/2554
 • ปรัชญา นวลพลับ และ ชัยโรจน์ คุณพนิชกิจ : ”การวัดโปรไฟล์เฟืองด้วยภาพจากกล้องดิจิทัล” การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 วันที่ 17-19 ตุลาคม 2550 จังหวัดชลบุรี
 • เจษฎา เตชัสหงส์ และ ชัยโรจน์ คุณพนิชกิจ : “การวิเคราะห์สัญญาณการสั่นสะเทือนของคู่เฟือง ตรงที่มีการสึกหรอ” การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 วันที่ 18-20 ตุลาคม 2547 จังหวัดขอนแก่น
 • Chairote Kunpanitchakit and Danucha Chantayanee : “Relationships between Acoustic Signal and Drill Bit Wear in SS400 Steel”, Japan-Thailand Joint Symposium on Nondestructive Evaluation Technology, May 18-21, 2004, Bangkok, Thailand.
ความเห็นจากคณาจารย์ที่มีต่อความทุ่มเทในด้านการเรียนการสอนของ รศ.ดร.ชัยโรจน์ คุณพนิชกิจ
 • รศ.ดร.กุณฑินี มณีรัตน์
  ผู้ร่วมสอนรายวิชา 2103102 Eng Drawing

“อาจารย์ชัยโรจน์มีการปรับปรุงการเรียนการสอนตลอดเวลา มีความละเอียดรอบคอบ และสนใจต่อนิสิต ในการเรียนการสอนอย่างมาก ได้พัฒนาปรับปรุงแบบฝึกหัดรายวิชาอย่างต่อเนื่อง ในช่วงที่เป็นการฝึกฝนในห้องเรียน ของนิสิต อาจารย์ยังได้สังเกตการฝึกฝนของนิสิตอย่างละเอียด และหากนิสิตมีปัญหาอาจารย์ก็ยังดูแลอย่างใส่ ใจ ที่เคยพบมาก็มีนิสิตขอให้อาจารย์อธิบายเพิ่มเติม ซึ่งอาจารย์ ได้ ใช้เวลาทั้งบ่ายที่ห้องธุรการในการอธิบายเรื่อง ซ้ำไปซ้ำมาโดยไม่เคยแสดงอาการเบื่อหน่ายถึงแม้ว่าจะต้องใช้เวลานานเพียงใด”

 • ผศ.ดร.จิรพงษ์ กสิวิทย์อำนวย
  เคยเรียนกับอาจารย์ชัยโรจน์เมื่อสมัยเป็นนิสิตและเคยร่วมสอนในบางรายวิชา

“อาจารย์ชัยโรจน์มีความตั้งใจสอนนิสิตอย่างยิ่ง การสอนของท่านมีการใช้สื่ออื่นๆ เช่น วัตถุ หรือกลไก มาให้นิสิตดู ท่านจะสอนอย่างช้าๆ เป็นขั้นตอน สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของท่านคือความเอาใจใส่นิสิต โดยท่านจะให้เวลา ตอบข้อซักถามทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างเต็มที่ การทำงานของท่านคงเส้นคงวาเช่นนี้อย่างน้อยก็ 20 ปีที่ผ่านมา”

 • รศ.ดร.ไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ
  เคยเรียนกับอาจารย์ชัยโรจน์เมื่อสมัยเป็นนิสิต

“กระผมเคยเรียนกับอาจารย์ชัยโรจน์สมัยตั้งแต่เป็นนิสิต อาจารย์ยังเป็นอาจารย์ที่ผมเอาเป็นแบบอย่าง เมื่อผมเข้ามาเป็นอาจารย์ ในมุมมองของผู้เรียน ผมพบว่าอาจารย์มีความใส่ ใจในการเรียนรู้ของนิสิต ยังจำได้ว่า อาจารย์อธิบายเนื้อหาวิชา Drawing โดยมีเทคนิคการใช้แผ่นใสซ้อนกันหลายๆ แผ่น อาจารย์จะพยายามตอบคำถาม ของนิสิตจนแน่ใจว่านิสิตเข้าใจเนื้อหานั้นๆ และมักทำเฉลยแบบฝึกหัดโดยเขียนด้วยลายมือของท่านเองและมักใช้ปากกา หลายๆ สีในการเขียนอธิบาย สะท้อนถึงความตั้งใจในการสอน แม้เวลาจะล่วงเลยมามากกว่า 20 ปีแล้ว อาจารย์ ชัยโรจน์ยังคงมีมาตรฐานการสอนที่สูงเช่นเดิม รวมทั้งมีเทคนิคการสอนใหม่ๆ เพิ่มเติมเข้ามา”

 • อ.ดร.สวัสดิ์ เหลืองเรืองฤทธิ์
  ผู้ร่วมสอนปฏิบัติการในรายวิชา 2103105 Eng Draw Fund

“ผมได้มีโอกาสเข้าไปนั่งฟังการบรรยายของอาจารย์ชัยโรจน์อยู่หลายครั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมการ บรรยายในส่วนของผมเอง ในการเข้าฟังการบรรยายแต่ละครั้ง ผมพบว่าอาจารย์ชัยโรจน์ ใส่ใจในการถ่ายทอดความรู้ ให้กับนิสิตอย่างมาก อาจารย์มีการเตรียมการสอนที่ดี โดยจะพยายามอธิบายและยกตัวอย่างที่เข้าใจง่ายประกอบการ บรรยายอยู่เสมอ โดยเริ่มจากตัวอย่างที่ง่ายๆ และค่อยๆ เพิ่มความซับซ้อนขึ้นเพื่อให้นิสิตเห็นแง่มุมต่างๆ ของโจทย์ที่มี ลักษณะใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด

ในการบรรยายแต่ละครั้ง อาจารย์ชัยโรจน์จะพยายามเปลี่ยนแปลง (customize) ให้เข้ากับผู้เรียน โดยพยายามเน้นจุดผิดพลาดที่พบบ่อยจากการตรวจการบ้านของนิสิต และสื่อสารให้นิสิตเข้าใจข้อผิดพลาดอย่าง ถ่องแท้

อาจารย์เป็นคนที่ให้การบ้านนิสิตสม่ำเสมอ และมีการตรวจคืนอย่างรวดเร็ว ในการบ้านที่ตรวจคืนนั้นจะไม่ได้มี เพียงการให้คะแนน แต่จะมีข้อชี้แนะที่แสดงให้นิสิตเห็นถึงข้อผิดพลาดของตัวเอง ในบางภาคการศึกษาหลังการสอบ กลางภาคฯ หากมีนิสิตจำนวนหนึ่งที่ได้คะแนนค่อนข้างน้อย และอาจส่งผลให้สอบตกในรายวิชานั้น อาจารย์จะสละ เวลาของท่านเอง เพื่อสอนเพิ่มเติมนอกเวลา

นอกจากนี้อาจารย์ยังได้กรุณาชี้แนะและให้คำปรึกษากับผมทั้งในด้านเนื้อหารายวิชา วิธีการสอน และวิธีการ ดำรงตนในฐานะอาจารย์ที่ดี ซึ่งผมมีความยินดีเป็นอย่างมากและตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นอาจารย์ที่ดีเหมือน อาจารย์ชัยโรจน์ ให้ได้”

เคล็ดลับความสำเร็จ/ความนัยจากใจเกี่ยวกับรางวัลนี้

อยากทำ ได้ทำ แล้วสบายใจ ขอบคุณที่ให้เกียรติ