FACULTY

ทำเนียบ “ศักดิ์อินทาเนีย” : นายสิทธิศักดิ์ เตยะราชกุล

นายสิทธิศักดิ์ เตยะราชกุล วศ. 2510

นายสิทธิศักดิ์ เตยะราชกุล เป็นศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น วศ.2510 ท่านเป็นศิษย์เก่าผู้หนึ่งที่ประสบความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพการงาน ปัจจุบัน เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม.เจ. บางกอกวาลว์และฟิตติ้ง จำกัด ท่านได้อุทิศเวลาส่วนหนึ่งจากงานบริหารกิจการธุรกิจของท่านให้กับสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมุ่งหวัง “ให้สมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ จุฬาฯ เป็นศูนย์กลางของนิสิตเก่าทุกคน และเป็นส่วนสำคัญในการช่วยเหลือและเกื้อกูลกิจการของคณะวิศวกรรมศาสตร์”

นายสิทธิศักดิ์ เตยะราชกุล ได้ช่วยงานสมาคมนิสิตเก่าฯ ในฐานะประธานชมรมวิศวจุฬาฯ 2510 ระหว่างปี 2545-2546 กรรมการอำนวยการสมาคมฯ ตั้งแต่ปี 2547 และได้รับเลือกให้เป็นอุปนายกสมาคมนิสิตเก่าฯ ตั้งแต่ปี2549-2552 จากการที่ท่านได้ทุ่มเทช่วยเหลืองานสมาคมนิสิตเก่าฯ มาอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการเสนอแนะข้อปฏิบัติหลายอย่าง เพื่อปรับปรุงกิจการของสมาคมนิสิตเก่าฯ เพื่อให้เป็นศูนย์รวมของนิสิตเก่าอย่างแท้จริง ขณะเดียวกันก็สามารถช่วยเหลืองานคณะวิศวฯ ได้อย่างเป็นรูปธรรม เมื่อคณะวิศวฯมีโครงการก่อสร้างอาคารวิศวฯ 100 ปี โดยต้องหางบประมาณสนับสนุนสมทบกับงบประมาณแผ่นดินอีกจำนวน 150 ล้านบาท ท่านได้รับเป็นประธานคณะกรรมการประสานงานจัดหาทุนในนามสมาคมนิสิตเก่าฯ และเนื่องจากเป็นครั้งแรกที่มีการระดมทุนจากศิษย์เก่าจำนวนมาก ท่านจึงได้อุทิศเวลา กำลังกาย กำลังความคิด จนทำให้การระดมทุนของคณะวิศวฯ เป็นไปตามเป้าหมาย

คณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 13/2552 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2552 จึงพิจารณาเห็นว่า ท่านเป็นศิษย์เก่าที่ได้อุทิศตน เพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็น“ศิษย์เก่าดีเด่น” ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นเกียรติสืบไป