FACULTY

ทำเนียบ “ศักดิ์อินทาเนีย” : รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล

ตำแหน่ง  รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
สังกัด      ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เริ่มปฏิบัติงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อ 1 สิงหาคม 2527
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2526 วศ.บ. (คอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2530 M.S. (Computer Science) Univ. of Illinois at Urbana-Champaign, U.S.A.
พ.ศ. 2534 Ph.D. (Computer Science) Univ. of Illinois at Urbana-Champaign, U.S.A.

รางวัลที่ได้รับ

อาจารย์ดีเด่น สออ. ประเทศไทย (ASAIHL – Thailand Award) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2552

หน่วยงานที่ให้รางวัล สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ประจำประเทศไทย

ความสำคัญ / ความเป็นมาของรางวัล รางวัล “อาจารย์ดีเด่น สออ.ประเทศไทย” (ASAIHL-Thailand Award) จัดโดยสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ประจำประเทศไทย โดยคัดเลือกอาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีผลงานด้านการเรียนการสอน เป็นที่ยอมรับทั้งในและนอกสถาบัน เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างแท้จริง สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการในกระแสโลกาภิวัตน์ และจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้เกิดการบูรณาการ และให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง

รางวัลอื่นๆที่เคยได้รับ

พ.ศ. 2552 รางวัล “ศํกดิ์อินทาเนีย” ด้านวิชาการ ประเภทการเรียนการสอน

เคล็ดลับความสำเร็จ

สนุกกับงานที่ทำ