FACULTY

ทำเนียบ “ศักดิ์อินทาเนีย” : นายชัยสิทธิ์ ธรรมพีร

นายชัยสิทธิ์ ธรรมพีร วศ. 2515

นายชัยสิทธิ์ ธรรมพีร เป็นศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น วศ. 2515 ท่านได้ทำงานในภาคเอกชนมาโดยตลอด 10 ปี จนถึงปี 2529 จึงได้ร่วมกับเพื่อนเปิด บริษัท อินทรอนิคส์ จำกัด (อินทาเนีย + อิเลคทรอนิค) ได้นำพาธุรกิจผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศหลายครั้งจนถึงวันนี้ นับได้ว่าเป็นศิษย์เก่าท่านหนึ่งที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง ในการประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม

นายชัยสิทธิ์ ธรรมพีร กล่าวกับเพื่อนๆ เสมอว่า “คณะฯ มีบุญคุณต่อพวกเราอย่างล้นเหลือ เป็นตัว-เป็นตนมาตราบทุกวันนี้ เพราะคณะวิศวฯ และรู้สึกยินดีทุกครั้งที่มีโอกาสตอบแทนคณะวิศวฯ” ความรู้สึกของท่านที่มีต่อคณะวิศวฯ ได้สะท้อนออกมาทันทีที่ท่านรับทราบว่า คณะวิศวฯ มีโครงการระดมทุนเพื่อก่อสร้างอาคารวิศวฯ 100 ปี และต้องการรับการสนับสนุนจากศิษย์เก่า ท่านในฐานะประธานชมรมวิศวฯ จุฬาฯ 2515 ได้ใช้ความพยายามแจ้งข่าว พร้อมคำอธิบายให้แก่เพื่อนๆ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้คณะวิศวฯ สามารถดำเนินโครงการนี้ได้ ท่านและกรรมการรุ่นได้ประสานงานกับคณะวิศวฯ ตลอดเวลา และได้พาเพื่อนร่วมรุ่นกลับมาคณะวิศวฯ เพื่อเยี่ยมชม และพบผู้บริหารของคณะฯบ่อยครั้งที่มีโอกาส เพื่อรับ ทราบความก้าวหน้าของคณะฯ พร้อมกับให้เพื่อนๆ สอบถามรายละเอียดของโครงการอาคารวิศวฯ 100 ปี จากผู้บริหารคณะฯ โดยตรง การทุ่มเทการทำงานของท่านยังผลให้ศิษย์เก่ารุ่นวิศวฯ 2515 ได้ร่วมกันสมทบทุนสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารวิศวฯ 100 ปี มากที่สุด ทั้งยอดเงินบริจาค และจำนวนศิษย์เก่าของรุ่นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วม รูปแบบการดำเนินงานของท่านได้ถ่ายทอดต่อไปยังประธานรุ่นต่างๆ เพื่อเป็นแบบอย่าง

คณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 13/2552 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2552 จึงพิจารณาเห็นว่า ท่านเป็นศิษย์เก่าที่ได้อุทิศตน เพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็น“ศิษย์เก่าดีเด่น” ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นเกียรติสืบไป