FACULTY

ทำเนียบ “ศักดิ์อินทาเนีย” : รองศาสตราจารย์ ดร.กุณฑินี มณีรัตน์

รองศาสตราจารย์ ดร.กุณฑินี มณีรัตน์ เป็นบุคลากรที่มีความทุ่มเทให้กับการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่ง มีการพัฒนาเทคนิคการสอนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ อีกทั้งยังทำวิจัยด้านการเรียนการสอนเพื่อให้การพัฒนาการเรียนการสอนทำได้อย่างถูกต้องมีทิศทาง รวมทั้งยังได้มีการพัฒนาตนเองด้านทักษะการสอนอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับ ทำให้เกิดการเกื้อหนุนให้นิสิตเกิดความรู้ มีความเข้าใจในเนื้อหา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง นับเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่ะของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และสมควรได้รับการยกย่อง และเป็นตัวอย่างแก่บุคลากรอื่นต่อไป

ตำแหน่ง   รองศาสตราจารย์ A-3
สังกัด       ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
เริ่มปฏิบัติงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อ  31 พฤษภาคม 2543
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2537 วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) (เกียรตินิยมอันดับ 1) Imperial College of Science, Technology and Medicine, University of London, UK
พ.ศ. 2543 Ph.D. in Mechanical Engineering, Imperial College of Science, Technology and Medicine, University of London, UK
พ.ศ. 2550 ศศ.บ. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผลงานทางการศึกษา
 • สื่อการสอน ระบบบริหารจัดการรายวิชา และ website รายวิชา 2103211 สถิตศาสตร์
 • ร่วมพัฒนาระบบการประเมิน และ website รายวิชา 2103499 โครงการทางวิศวกรรมเครื่องกล
 • เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 2103231 กลศาสตร์วัสดุ 2 และ 2103614 กลศาสตร์ต่อเนื่อง
ผลงานวิจัย
 • Sukkuea, S., Maneeratana, K. and Putivisutisak, S. 2008. Hydrodynamic Study of Drag Reduction in Newtonian and Non-Newtonian Fluid Flows through Coiled Tubes. Proceedings of the 4th Conference on Energy Network of Thailand (E-NETT 4). Rose Garden Riverside Hotel, Nakhon Pathom, 14-16 May 2008, 6 pages.
 • Kumrungsie, P., Maneeratana, K. and Chollacoop, N. 2007. Effects of fiber orientation on ballistic impact upon polymer composite plate, Proceedings of the 21th Conference of the Mechanical Engineering Network of Thailand (ME-NETT 21). Welcome Jomtien Beach Hotel, Chonburi, 17-19 October 2007, code AMM24, 7 pages.
 • Sukkuea, A. and Maneeratana, K. 2007. Simulation of block ice formation with varying brine temperature. Proceedings of the 3rd Conference on Energy Network of Thailand (E-NETT 3). Baiyoke Sky Hotel, Bangkok Chonburi, 23-25 May 2007, code ENETT2550-019, 7 pages.
 • Vanichayangkuranont, T., Chollacoop, N. and Maneeratana, K. 2007. Numerical simulations of ballistic impact of ss109 on alumina/steel armor, Proceedings of the 2007 NSTDA Annual Conference (NAC2007). Thailand Science Park, Pathum Thani, 28-30 March 2007, code paper 85, 6 pages.
 • Kumrungsie, P., Maneeratana, K. and Chollacoop, N. 2007. Simulation of ballistic impact on polymer composite armor, Proceedings of the 2007 NSTDA Annual Conference (NAC2007). Thailand Science Park, Pathum Thani, 28-30 March 2007, code paper 73, 5 pages.
ผลงานด้านวิศวศึกษา
 • Maneeratana, K. and Sripakagorn, A. 2009. Use of CATME for Teamwork Assessment in Engineering Projects. Proceedings of the 4th Annual National Conference on Quality Learning for the “Net Generation”, Professional and Organizational Development Network of Thailand Higher Education. Bangkok, Thailand, 16-17 July 2009.
 • Maneeratana, K. and Chancharoen, R. 2009. Regulations and impacts on the revision of the undergraduate mechanical engineering curriculum at Chulalongkorn University, Symposium on International Cooperation in Engineering Research and Education for Mechanical Engineering (SICE) 2009. Hokkaido University, 9-10 March 2009.
 • Maneeratana, K. and Sripakagorn, A. 2010. Key subject indicators and admission impact from subject grades in mechanical engineering-based bachelor programs at Chulalongkorn University, 2010 ASEE Annual Conference and Exposition, Louisville, USA, 20-23 June 2010.
 • Sripakagorn, A. and Maneeratana, K. 2010. Design as the priority for engineering education: An implementation in a senior project course, 2010 ASEE Annual Conference and Exposition, Louisville, USA, 20-23 June 2010.
 • Pimpin, A. and Maneeratana, K. 2010. 2010. Revision of the mechanical engineering curriculum at Chulalongkorn University under new regulations And quality assurance, 2010 ASEE Annual Conference and Exposition, Louisville, USA, 20-23 June 2010.
รางวัลที่เคยได้รับ
 • พ.ศ. 2552 รางวัลนำเสนอผลงานในการประชุมต่างประเทศ จากบทความในการประชุมวิชาการประจำปี 2552 สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษา (ควอท.)
 • พ.ศ. 2548 Honorable Mention, 2005 Human-Competitive Awards, 2005 Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO-2005), USA
เคล็ดลับความสำเร็จ / ความนัยจากใจเกี่ยวกับรางวัลนี้

เคล็ดลับความสำเร็จ พอจะกล่าวได้ว่าเมื่อเริ่มทำงาน ดิฉันไม่มีทักษะในการสอนเลย แต่คำแนะนำและการสังเกตการสอนของ อาจารย์หลายท่านเป็นแรงจูงใจให้มีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถทำหน้าที่ได้ดีขึ้น และได้พบว่าจำเป็นต้องมีการเรียนรู้ตลอดเวลาจากการมีแบ่งปันประสบการณ์จากทุกฝ่ายโดยเฉพาะนิสิต

ความนัยจากใจเกี่ยวกับรางวัลนี้ เมื่อพิจารณาหลักสูตรในแนวกว้าง คือ ประสบการณ์ทั้งหมดที่ได้รับเพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ในทุกด้านนั้น จำเป็นต้องมีความร่วมมือของทุกฝ่ายที่มีแรงจูงใจร่วมกัน และทำเพื่อจุดประสงค์เดียวกัน ซึ่งงานที่ผ่านมาย่อมไม่มีทางทำได้ หากปราศจากความร่วมมือจากทุกฝ่าย