FACULTY

นางสาวรัตนา ประสิทธิ์เขตกิจ

ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7
สังกัด        งานทะเบียนและประมวลผล
เริ่มปฏิบัติงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อ   1 กันยายน 2548
ประวัติการศึกษา    

พ.ศ. 2547 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลักษณะงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

รับผิดชอบงานด้านบัณฑิตศึกษา โดยให้บริการแก่นิสิตในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และคณาจารย์ โดยมีงานในความรับผิดชอบ ดังนี้

  • ด้านการรับเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
  • ด้านการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
  • ด้านการสอบและส่งวิทยานิพนธ์
  • ด้านการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ผลงานหรือการปฏิบัติงานที่ ได้รับการยกย่องว่าดีเด่นและเป็นที่ประจักษ์ที่อาศัยความรู้ความชำนาญ เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพของตำแหน่ง

มีความสนใจที่จะพัฒนาศักยภาพตนเองอยู่ตลอดเวลาโดยได้นำความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานประจำที่ ได้ ปฏิบัติงานมาพัฒนางาน ดังนี้

  • ปี พ.ศ. 2553 ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง “การศึกษาภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างปีการศึกษา 2548-2552” ในการประชุมวิชาการวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 (จามจุรีวิชาการ) เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม และ 1 เมษายน 2553 ณ โรงแรมตะวันนา กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นบทความวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ และเป็นการนำความรู้ความสามารถมาพัฒนางานภายในองค์กรได้
  • ปี พ.ศ. 2553 จัดทำบทความวิจัย เรื่อง “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิตระดับ ปริญญาโทและปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างปีการ ศึกษา 2542-2552” ตามนโยบายของคณะวิศวฯ ที่มีการส่งเสริมให้บุคลากรสายปฏิบัติการที่ ปฏิบัติงาน เพื่อนำยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบัติและเป็นการพัฒนาการทำงานประจำของบุคลากรสาย ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
  • ปี พ.ศ. 2554 ได้เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (KM) คณะวิศวฯ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 1 มิถุนายน 2554 ชื่อกลุ่ม “การเลือกสาขาวิชา” โดยได้จัดทำคู่มือขั้นตอนการเลือกสาขาวิชาและคู่มือโปรแกรม ประมวลผลการเลือกสาขาวิชา ซึ่งเป็นการลดขั้นตอนการทำงาน ทำให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ทางกลุ่มยังได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ และได้ ไปศึกษาดูงาน ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต
  • ปี พ.ศ. 2555 เข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 (ทองกวาววิชาการ’55) ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “การปรับปรุงกระบวนการเลือกสาขาวิชา นิสิต ชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2553” และได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานวิจัย (แบบบรรยาย) สาขากลุ่มมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร
เคล็ดลับความสำเร็จ

ความภูมิใจและจริงใจต่องาน ก่อให้เกิดผลสำเร็จต่องานและองค์กร
งาน คือ ครูและประสบการณ์ที่ช่วยสอนงานให้เรามีความชำนาญมากขึ้น

 

ความนัยจากใจเกี่ยวกับรางวัลนี้

ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารคณะฯ ที่จัดให้มีรางวัลยกย่องเชิดชูเกียติแก่บุคลากร ข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจและเป็น เกียรติอย่างมากกับการได้รับรางวัล “ศักดิ์อินทาเนีย” ประเภทความสามารถในการทำงาน ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติ งานที่คณะวิศวฯ ข้าพเจ้ามีความสุขกับการทำงาน รักในงานที่รับผิดชอบและได้รับมอบหมาย และมีความเชื่อว่างาน ใดๆ ก็ตาม หากเรามีความรัก และจริงใจกับงาน จะทำให้เราทำงานด้วยความเต็มใจและส่งผลให้งานมีความก้าวหน้า และมีประสิทธิภาพ เกิดผลดีกับหน่วยงานและองค์กรต่อไป