FACULTY

ทำเนียบ “ศักดิ์อินทาเนีย”: นายยุทธกาล สุวรรณเวช

ตำแหน่ง   นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ
สังกัด       ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
เริ่มปฏิบัติงานที่คณะวิศวกรรม เมื่อ  3 กุมภาพันธ์ 2535
ประวัติการศึกษา   

วทบ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง) วิทยาลัยครูกาญจนบุรี

ผลงานวิจัยและบทความวิจัย
  • การปรับปรุงเสถียรภาพการกระจายตัวของคันทางรถไฟริมอ่าง เก็บน้ำลำตะคอง (IMPROVENT ON DISPERSIVE SOIL OF PAILWAY EMBANKMENT ALONGLAMTAKLONG RESERVI รศ.ดร.วันชัย เทพรักษ์/ จเร รุ่งฐานีย์ / วิรัช พิทักษ์ทรายทอง/ ยุทธกาล สุวรรณเวช)
  • กำลังรับน้ำหนักบรรทุกของทรายภายหลังการบดอัดชนิดสั่นสะเทือนภายใต้ระดับน้ำใต้ดินสูง (ULTIMATE CAPACITY OF SAND AFTER VIBRO COMPACTION UNDER HIGH WATER รศ.ดร.วันชัย เทพรักษ์ / วิรัช พิทักษ์ทรายทอง/ ยุทธกาล สุวรรณเวช)
  • พฤติกรรมและการทดสอบดาดอุโมงค์เพื่อการสร้างอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ (BEHAVLOR AND TESTING OF RC SEGMENT FOR CONSTRUCTION รศ.ดร.วันชัย เทพรักษ์ /ชลธิชา บุญส่ง / เจษฎา บุญอาจ / นิคมเดช วีระฉันทชาติ / ศรัณย์ ภิพูล / ยุทธกาล สุวรรณเวช)
  • ค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนแรงสั่นสะเทือนของดินที่เกิดจากการตอกเสาเข็มในกรุงเทพฯ ATTENUATION COEFFICIENT OF SOIL VIBRATION DUE TO PILE DRIVING IN BANGKOK รศ.ดร.ฐิรวัตร บุญญะฐี/รศ.ดร.บุญชัย อุกฤษฏชน/ธวัชชัย สังขะวิไล/ยุทธกาล สุวรรณเวช
  • พฤติกรรมการรับน้ำหนักบรรทุกในแนวดิ่งของเสาเข็มแบริ่งรูปตัวทีในชั้นดินกรุงเทพฯ (BEHAVIOR OF VERTICAL LOAD ON T-SHAPE BARRETTE PILE IN BANGKOK SUBSOILS
เคล็ดลับความสำเร็จ

เป็นนักวิจัยที่ตั้งใจทำวิจัยด้วยความรับผิดชอบ โดยข้อมูลต่างๆที่รวบรวมได้จะเป็นข้อมูลจริงเชิงประจักษ์ สามารถตรวจสอบที่มาของข้อมูลได้ เป็นผู้ที่ทุ่มเท อดทนและตระหนักอยู่เสมอว่า ผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ ต่อวงการศึกษาและวงวิชาการ ประการสำคัญคือ งานวิจัยต้องมาจากการศึกษาค้นคว้า พิสูจน์และทดลองด้วยตัวเองจนเกิดเป็นองค์ความรู้ที่สร้างสรรค์ ต้องไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น หากมีส่วนที่เกี่ยวข้องที่ต้องอ้างอิงถึง ต้องให้เกียรติเจ้าของผลงานวิจัย หรือแหล่งความรู้นั้นๆ ด้วยความเคารพ โดยปรากฏในเชิงอรรถและบรรณานุกรมตามหลักการอ้างอิงที่ถูกต้อง

ISO 9001/2008 – 2009 จากหน่วยงานที่มาประเมิน Bureau Veritas (Thailand) Ltd. (ยุทธกาล สุวรรณเวช เป็นผู้จัดการด้านคุณภาพ(QMR) มุ่งมั่นจนสู่ความสำเร็จทำให้หน่วยทดสอบของภาควิชาวิศวกรรมโยธาผ่านการประเมิน) ปี พ.ศ.2552และ พ.ศ.2553 โดย ท่าน รศ.ดร.พูลศักดิ์ เพียรสุสม หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา…เป็นผู้รับมอบ