FACULTY

ทำเนียบ “ศักดิ์อินทาเนีย” : นางสงวน ภู่ระหงษ์

นางสงวน ภู่ระหงษ์ เป็นบุคลากรที่มีน้ำใจ มีจิตอาสา ช่วยเหลืองาน หรือกิจกรรมต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ด้วยความเต็มใจอย่างสม่ำเสมอตลอดมา นับเป็นบุคลากรที่มีน้ำใจเป็นที่ประจักษ์ในสังคม และเป็นตัวอย่างอันดีสำหรับบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ตำแหน่ง   หัวหน้างานทะเบียนและประเมินผล
สังกัด       ฝ่ายวิชาการ สำนักงานเลขานุการคณะ
เริ่มปฏิบัติงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อ   15 ธันวาคม 2537
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2550 ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ. 2532 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ วิทยาลัยครูพระนคร
พ.ศ. 2530 ประกาศนียบัตรอนุปริญญา การประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยครูพระนคร

ลักษณะงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

นางสงวนในฐานะหัวหน้างานทะเบียนและประเมินผลมีหน้าที่ รับผิดชอบและควบคุมดูแลเกี่ยวกับงานทะเบียนและประเมินผล ซึ่งประกอบด้วย 4 หน่วยงาน คือ หน่วยรับเข้าและระเบียนการศึกษา หน่วยตารางสอนตารางสอบ หน่วยวัดผลและประมวลผลข้อมูล และหน่วยบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ยังมีหน้าที่วางแผนและพัฒนางานทะเบียนและประเมินผล เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

กิจกรรมของคณะฯที่เข้าร่วม หรือมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

นางสงวนเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมคณะเรียกได้ว่าเกือบทุกกิจกรรมโดยส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นเพียงผู้เข้าร่วมเท่านั้น แต่เป็นผู้รับผิดชอบหลักในด้านใดด้านหนึ่งของกิจกรรมนั้นๆ ที่คณะจัดขึ้น สามารถสรุปเป็นตัวอย่างได้ดังนี้

พ.ศ. 2548-2552 งานปีใหม่ เป็นผู้รับผิดชอบหลักด้านงานแสดงบนเวที โดยได้ชักชวนน้องๆ จากหลายหน่วยงานมาร่วมเป็นทีมงาน มีการฝึกซ้อม เตรียมการ อย่างแข็งขัน จนงานสำเร็จออกมาได้ด้วยดีมาตลอด

พ.ศ. 2551-2552 งานกีฬาบุคลากร รับหน้าที่เป็นประธานชมรมเชียร์และกิจกรรม โดยรับผิดชอบด้านการเชียร์ ซ้อมเชียร์ ซ้อมการแสดงในพิธีเปิด-ปิด การนำเชียร์ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือบุคลากรจากทุกหน่วยงานของคณะฯ ดังนั้นต้องทำหน้าที่ประสานงานไปทุกจุด ร่วมกับอาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาชมรมเชียร์ฯ

แรงจูงใจที่ทำให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของคณะฯ

ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมใดๆ ที่ทางคณะฯ จัดขึ้น ล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดประโยชน์ ในทางบวก ทั้งยังเป็นการพัฒนาตนเอง พัฒนาหน่วยงาน และพัฒนาคณะฯ ทั้งสิ้น

การอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

นางสงวนอุทิศตนเพื่องานในคณะวิศวกรรมศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง และเข้าร่วมกิจกรรมในทุกกิจกรรมที่จะเป็นไปได้ มีความพร้อมในการช่วยงาน และกิจกรรมของคณะเสมอ ไม่เคยปฏิเสธเมื่อมีการร้องขอ และบ่อยครั้งอาสาเป็นผู้ทำ เมื่อนางสงวนรับผิดชอบงานใดแล้ว จะทำงานนั้นด้วยความสนุก ทุ่มเทเต็มกำลังเสมอ และดำเนินการด้วยสำนึกในความประหยัด พยายามช่วยประหยัดทรัพยากรของคณะฯ ในทุกโอกาส นอกจากนี้ในฐานะผู้รับผิดชอบหลักในงานกิจกรรม ในบางโอกาสต้องออกเงินส่วนตัวเพื่อช่วยกิจกรรมนั้นๆ (เช่น การเช่าชุดมาให้ทีมงานแต่งให้เข้า theme ในงานวันปีใหม่) โดยถึงแม้จะมีผู้พยายามให้การสนับสนุนงบประมาณบ้าง แต่คุณสงวนก็ปฏิเสธอย่างแข็งขันมาว่า “ไม่เป็นไรคะ นิดหน่อยเอง” ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคุณสงวนเป็นบุคลากรที่มีจิตอาสาอย่างแท้จริง ทั้งในด้านกำลังกาย กำลังใจ และทุนทรัพย์

ผลงาน/รางวัลที่เคยได้รับ
  • พ.ศ. 2550 เกียรติบัตรรางวัลประเภทที่ 3 รางวัลคุณภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับ CU – Quality Prize กระบวนการเจียระไนเพชรชมพูจากภูมิปัญญาชาวจุฬาฯ การปรับลดขั้นตอนและรอบระยะเวลาการปฏิบัติงาน (ECRS) กิจกรรม “วิธีลดการตรวจสอบการพ้นสภาพการเป็นนิสิตระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา”
  • พ.ศ. 2550 บุคลากรดีเด่นของคณะวิศวกรรมศาสตร์
เคล็ดลับความสำเร็จ / ความนัยจากใจ

เคล็ดลับความสำเร็จ

ข้าพเจ้า คิดว่า ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมใดๆ ที่ทางคณะฯ จัดขึ้น ล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดประโยชน์ ในทางบวก ทั้งยังเป็นการพัฒนาตนเอง พัฒนาหน่วยงาน และพัฒนาคณะฯ ทั้งสิ้น และถือคติพจน์ที่ว่า “รักตนเอง รักครอบครัว รักองค์กร”

ความนัยจากใจ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเกือบ 20 ปี ที่ข้าพเจ้าได้ทำงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในทุกวันที่มาทำงานนั้น ข้าพเจ้าจะรู้สึกได้ถึงความภาคภูมิใจ และรู้สึกมีเกียรติเป็นอย่างยิ่ง และในครั้งนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดให้มี “โครงการรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์” เรียกว่า รางวัล “ศักดิ์อินทาเนีย” เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งข้าพเจ้าเป็นบุคลากรคนหนึ่งที่ได้รับรางวัล “ศักดิ์อินทาเนีย” ในด้านบริหารและบริการ ประเภทน้ำใจยอดเยี่ยม ยิ่งทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติ และเกิดความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง(ทวีคูณ) ซึ่งรางวัลนี้ถือเป็นเกียรติที่สุดในชีวิตที่รับราชการและวงศ์ตระกูล

ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะกรรมการตัดสิน รวมทั้งผู้เสนอรายชื่อให้เข้ารับการคัดเลือก ไม่ว่าจะเป็น ผู้บริหาร คณาจารย์ เลขานุการคณะ (คุณกาญจนา ศุภวิริยะกุล) และบุคลากรสายสนับสนุนทุกท่าน

ขอขอบคุณ ผู้บังคับบัญชาท่านรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (รองศาสตราจารย์ ดร.มานะ ศรียุทธศักดิ์) นายทะเบียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถสิทธิ์ สุรฤกษ์) บุคลากรงานทะเบียนและประเมินผลที่ทำหน้าที่ผลักดันช่วยให้งานในหน้าที่หลักและกิจกรรมนั้นๆ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

และที่สำคัญไปกว่านั้น ต้องขอขอบคุณท่านรองคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.สีรุ้ง ปรีชานนท์) ที่ให้โอกาสในการทำงานในกิจกรรมต่างๆ จนได้รับรางวัลในครั้งนี้ โดยมอบหมายให้เป็น ผู้รับผิดชอบหลักในด้านใดด้านหนึ่งของกิจกรรมนั้นๆ ที่คณะฯ จัดขึ้น เช่น งานปีใหม่ (ให้รับผิดชอบงานแสดงบนเวที) งานกีฬาบุคลากร (ให้รับหน้าที่เป็นประธานชมรมเชียร์และกิจกรรม)

และขาดเสียไม่ได้ต้องขอขอบคุณบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกๆ ท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างเข้มแข็งจนทำให้กิจกรรมนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี