FACULTY

ทำเนียบ “ศักดิ์อินทาเนีย”: นางสุวรรณี ช่วยประคอง

นางสุวรรณี ช่วยประคอง เป็นผู้ที่สามารถให้บริการหรือตอบสนองแก่ผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะหาวิธีการปรับปรุง พัฒนางานที่ทำอยู่ให้ดียิ่งขึ้นเป็นลำดับ เป็นผู้ให้ความร่วมมือในการทำงานได้ดียิ่ง และเข้าร่วมกิจกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยความเต็มใจเสมอมา

ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่สำนักงานธุรการ (P8)
สังกัด       งานทะเบียนและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
เริ่มปฏิบัติงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อ   1 พฤศจิกายน 2537
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2533 ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) โรงเรียนดุสิตพณิชยการ

ลักษณะงานการให้บริการที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานธุรการ (P8) งานทะเบียนและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการรับคำร้อง ของนิสิตระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี ประสานงานระบบอาจารย์ที่ปรึกษา การวัดผลและประเมินผลการศึกษา การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ให้คำปรึกษาแก่ นิสิต คณาจารย์ ผู้ปกครอง และบุคคลภายนอก ให้บริการนิสิตตั้งแต่แรกเข้าจนสำเร็จการศึกษา

ความกระตือรือร้นหรือเทคนิคการให้บริการที่ทำให้ผลงานมีความโดดเด่น
  • มีความรักในหน้าที่ มีความเอาใจใส่และจริงใจในการให้บริการแก่ผู้รับบริการทุกคน
  • มีความพยายามที่จะให้บริการหรือตอบสนองผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
  • พยายามปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน รูปแบบเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน รัดกุม และรอบคอบ
  • ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อนำมาพัฒนางานที่ทำอยู่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • มีความตั้งใจจริงในการทำงาน ขยัน อดทน และมุ่งมั่นที่จะทำงานให้สำเร็จลุล่วง
ผลงานหรือการปฏิบัติงานที่ได้รับการยกย่องว่าดีเด่น และเป็นที่ยอมรับในด้านบริการและมนุษยสัมพันธ์
  • เป็นผู้ที่มีใจรักในงานบริการ มีน้ำใจและให้ความช่วยเหลือผู้รับบริการ และเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดียิ่ง
  • รักและเอาใจใส่ในหน้าที่และอาชีพของตน
  • มีความเข้าใจในกฏ ระเบียบ ข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน และสามารถถ่ายทอดให้กับผู้รับบริการ และให้คำแนะนำได้เป็นอย่างดียิ่ง
  • เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานได้เป็นอย่างดียิ่ง
  • มีความพยายามที่จะให้ความช่วยเหลือและให้บริการแก่ผู้มาติดต่องานในด้านต่างๆ ด้วยความเต็มใจ ทั้งงานที่อยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบ และนอกเหนือจากความรับผิดชอบของตน
ข้อคิด/เคล็ดลับความสำเร็จ / ความนัยจากใจเกี่ยวกับรางวัลนี้

ตลอดระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน ในงานทะเบียนและประเมินผล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นระยะเวลา 16 ปี 7 เดือน ข้าพจ้ามีความภาคภูมิใจในหน้าที่ที่ได้รับ และมีความสุขเมื่อเห็นนิสิตที่ได้ดูแลเสมือน ญาติพี่น้องได้สำเร็จการศึกษา และขอขอบคุณผู้บังคับบัญชา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (รองศาสตราจารย์ ดร.มานะ ศรียุทธศักดิ์) นายทะเบียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถสิทธิ์ สุรฤกษ์) หัวหน้างานทะเบียนและประเมินผล (นางสงวน ภู่ระหงษ์) และเพื่อนร่วมงานในงานทะเบียนและประเมินผล ที่มีส่วนช่วยเหลือผลักดันให้งานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และกิจกรรมต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ข้าพเจ้าจะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุด โดยจะพัฒนาตนเองเพื่อประโยชน์แก่คณะวิศวกรรม ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลอดไป