FACULTY

ทำเนียบ “ศักดิ์อินทาเนีย”: นางพัชราภรณ์ กองเพ็ชร

ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7
สังกัด       ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เริ่มปฏิบัติงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์เมื่อ   1 ตุลาคม 2545

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2534 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

ลักษณะงานการให้บริการที่อยู่ในความรับผิดชอบ

นางพัชราภรณ์ กองเพ็ชร ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน(บริหารงาน ทั่วไป) มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านสารบรรณ งานบุคคล งานพิธีการต่าง ๆ และงานเลขานุการหัวหน้าภาควิชาฯ ซึ่งงานเหล่านี้เป็นงานในลักษณะของการให้บริการแก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภายในภาควิชาฯ รวมทั้งต้องมีการติดต่อประสานงานกับบุคลากรในหน่วยต่าง ๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ด้วย นอกจากนี้ยังต้องติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกอื่นๆ เพื่อให้การดำเนินงานของภาควิชาฯ ดำเนินไปได้ด้วยดีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ถึงแม้ว่างานบางอย่างจะไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบก็ตาม หากสามารถให้บริการหรือให้ความช่วยเหลือได้ จะให้บริการและให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่และด้วยความจริงใจเสมอ

กิจกรรมหรือการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์

นางพัชราภรณ์ กองเพ็ชร ได้มีโอกาสเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เช่น

  • พ.ศ. 2554 ได้ทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ ของการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2554 ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาบุคลากรในครั้งนี้ และทำให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดประเภทกองเชียร์ ถึงแม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยแต่ก็มีความสุขและประทับใจที่ได้เห็นพลังความร่วมแรงร่วมใจและความสามัคคีของชาวคณะวิศวฯ อย่างแท้จริง
  • พ.ศ. 2554 ได้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรบนเวที งานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2554 ซึ่งเป็นงานที่ตื่นเต้น สนุกสนานและท้าทายความสามารถเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้ทำหน้าที่เป็นพิธีกร ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆ อีกโอกาสหนึ่ง ต้องขอขอบพระคุณทุกกำลังใจจากพี่ๆ เพื่อนๆ และน้อง ๆ ที่เป็นกำลังใจให้สามารถผ่านงานนี้ไปได้อย่างประสบผลสำเร็จ และขอขอบพระคุณพี่ๆ หัวหน้าสำนักงาน และ พี่ๆ หัวหน้าหน่วยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่านที่ได้ให้โอกาสนี้
  • พ.ศ. 2553 ได้มีส่วนร่วมในโครงการชุมชนนักปฏิบัติ ของกลุ่มมดงาน นางพัชราภรณ์ กองเพ็ชร เป็นคุณกิจ ในกลุ่มคนหนึ่ง ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ Present ผลงาน ทำให้กลุ่มมดงาน ได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้มีโอกาสไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลี กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆ ทำให้บุคลากรทุกท่านในคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ทำงานร่วมกันและมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีโอกาสทำงานร่วมกันกับบุคลากรในหลายภาควิชาฯ และหลายหน่วยงานในคณะฯ ซึ่งแต่ละคนในกลุ่มจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน แต่สามารถทำงานร่วมกันได้จนประสบผลสำเร็จ ถือว่าเป็นโอกาสที่ดี ต้องขอขอบพระคุณท่านคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์) และ รองคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.สีรุ้ง ปรีชานนท์) ที่ได้จัดให้มีกิจกรรมนี้ขึ้น
ความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนและพัฒนางาน
  • ปี 2551 ได้เข้าร่วมและผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการเขียนรายงานการประชุม
  • ปี 2552 ได้เข้าร่วมและผ่านการฝึกอบรมระบบการจองตั๋วเครื่องบินของราชการ จากการบินไทย ณ บริษัทการบินไทย สำนักงานหลานหลวง
  • ปี 2552 ได้เข้าร่วมและผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการจับประเด็นและการลำดับประเด็น
  • ปี 2553 ได้เข้าร่วมและผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับสมาคมปลอดภัยไว้ ณ ภูม่านเมฆ จ.นครราชสีมา
เคล็ดลับความสำเร็จ

การที่จะประสบผลสำเร็จในการทำงานนั้นต้องมีความตั้งใจและจริงใจกับงานที่ทำและเพื่อนร่วมงาน มีความอดทนและความสามัคคี เพราะเราจะทำงานสำเร็จได้ก็ต้องมีความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งเราจะทำอะไรได้สำเร็จด้วยตนเองเพียงลำพังนั้นเป็นสิ่งที่ยาก

ความในใจ

ทำทุกอย่างด้วยใจ แล้วเราจะมีความสุขกับสิ่งที่ได้ทำ