FACULTY

ทำเนียบ “ศักดิ์อินทาเนีย” : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรชัย อาภรณ์วิชานพ

ตำแหน่ง   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ A-4
สังกัด      ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
เริ่มปฏิบัติงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อ  1 ธันวาคม 2546
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2540 วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2546 วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลที่ได้รับ

นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2552

หน่วยงานที่ให้รางวัล มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

ความสำคัญ / ความเป็นมาของรางวัล

รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เป็นรางวัลที่มอบให้กับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม ของทุกปี) ที่มีศักยภาพสูงในการทำงานวิจัยที่มีคุณภาพในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เคล็ดลับความสำเร็จ

จุดเริ่มต้นที่นำไปสู่ความสำเร็จคงมาจากการที่ได้มีโอกาสทำงานในสิ่งที่เราชอบ นอกจากนี้การที่เรารักในสิ่งที่เราทำ ก็ทำให้สามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง เป็นที่รู้โดยทั่วไปว่าหน้าที่หลักของอาจารย์เกี่ยวข้องการสอนและการวิจัย แม้ว่าเราจะเริ่มต้นจากการสอนและการทำงานวิจัยที่ยังขาดความเชี่ยวชาญ แต่ถ้าเราพยายามและตั้งใจทำงานที่รับผิดชอบในแต่ละเรื่องให้ดีที่สุด วันหนึ่งเราจะสามารถทำงานนั้นๆ ได้ดียิ่งขึ้นและนำไปสู่ความสำเร็จ อีกประเด็นหนึ่งที่คิดว่าสำคัญ คือการที่เราเปิดใจ พร้อมที่จะเรียนรู้และยอมรับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา ถ้าเรานำมาคิดให้ดี จะพบว่าเราสามารถเรียนรู้สิ่งดีๆ จากคนอื่นและนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับตัวเรา