FACULTY

นายกิจชัย กาญจนประภากุล

ตำแหน่ง   ช่างอิเล็กทรอนิกส์ชำนาญงาน
สังกัด        ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
เริ่มปฏิบัติงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อ   7 มิถุนายน 2542
ประวัติการศึกษา    

พ.ศ. 2546 วศ.บ. (วิศวกรรมการวัดคุม) สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

รางวัลที่ได้รับ

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2554 ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555

หน่วยงานที่ให้รางวัล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

ความสำคัญ/ความเป็นมาของรางวัล
เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณข้าราชการหรือลูกจ้างประจำดีเด่นของทุกส่วนราชการ ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

รางวัลอื่นๆที่เคยได้รับ
  • พ.ศ. 2552 รางวัล “ศักดิ์อินทาเนีย” ประเภทความสามารถในการทำงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พ.ศ. 2553 รางวัลนำเสนอผลงานแบบบรรยาย ดีเด่น สายวิจัยวิชาการ จากการประชุมวิชาการวิจัย หน่วยงาน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 “จามจุรีวิชาการ ’53”
เคล็ดลับความสำเร็จ
  1. รักในงานที่ทำ คือ เมื่อเรารักในงานที่ตนเองทำ สนุกกับสิ่งที่ตนเองทำอยู่จะทำให้เราอยากทำงาน พร้อมที่จะศึกษา เรียนรู้และพัฒนางานที่ตนเองทำซึ่งส่งผลให้งานที่ทำออกมาดี มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและ เมื่อเกิดปัญหาจะทำให้เราไม่ท้อถอยและพร้อมที่จะสู้กับปัญหานั้นๆต่อไป
  2. รักในองค์กร คือ เมื่อเรารักในองค์กรหรือสถานที่ทำงานที่เราทำอยู่จะทำให้เราอยากทำงานอย่าง เต็มที่ อยากพัฒนางานที่ทำให้ดีขึ้นเพื่อให้องค์กรหรือสถานที่ทำงานมีความเจริญก้าวหน้า ซึ่งส่งผลให้เรา ไม่ต้องคอยตั้งคำถามกับตนเองว่าทำแล้วที่องค์กรจะให้อะไร จะได้เลื่อนขั้นไหม เงินเดือนจะขึ้นหรือเปล่า เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นเงื่อนไขให้เราไม่อยากทำงานถ้าไม่ ได้ ในสิ่งที่ต้องการซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพในการ ทำงานลดลง องค์กรไม่มีความเจริญและเสื่อมลง สุดท้าย “จงถามตัวเองก่อนว่าเราเคยให้อะไรกับองค์กรหรือ ไม่ก่อนที่เราจะถามว่าองค์กรณ์ ให้อะไรกับเรา”