FACULTY

ทำเนียบ “ศักดิ์อินทาเนีย” : นายกฤษณะ มุทิตานนท์

นายกฤษณะ มุทิตานนท์ วศ. 2511

นายกฤษณะ มุทิตานนท์ เป็นศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น วศ.2511 หลังจบการศึกษาแล้วได้มีส่วนช่วยงานสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะประธานรุ่น และกรรมการสมาคมฯ อยู่หลายสมัย ทำให้รับทราบข้อจำกัดในการพัฒนาด้านกายภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และได้สนับสนุนทุกครั้งที่มีโอกาส

ปณิธานหนึ่งในชีวิตของท่านและครอบครัว คือ การตอบแทนพระคุณของแหล่งเรียนมา ท่านกล่าวเสมอว่า “ต้องการพัฒนาคณะฯ ให้ทันสมัย สวยงาม น่าอยู่ เป็นบ้านหลังที่สองของทั้งนิสิต และครูบาอาจารย์ รวมถึงบุคลากรของคณะฯ และเป็นความภาคภูมิใจของนิสิตเก่าที่กลับมาเยี่ยมเยือนคณะฯ”

นายกฤษณะ มุทิตานนท์ ได้อุทิศทั้งกำลังกาย และกำลังทรัพย์ ในการปรับปรุงกายภาพของคณะฯ อย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่ ประตูทางเข้า และบริเวณด้านหน้าหอประชุมคณะฯ เวทีภายในหอประชุม ห้องเรียนย้อนยุคขนาด 140 ที่นั่ง ด้วยอุปกรณ์การสอนที่ทันสมัย สวนหย่อม และพื้นที่เอนกประสงค์ต่างๆ ทั่วคณะฯ ให้สะอาดและสวยงามจนทุกคนที่มีโอกาสเข้ามาที่คณะวิศวฯ จะรู้สึกและยอมรับถึงการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดี นอกจากนี้ ท่านยังมีส่วนสำคัญในการประสานงานหาผู้สนับสนุนโครงการ i-connect โดยนำคอมพิวเตอร์เข้าหานิสิตทุกพื้นที่รอบคณะฯ รวมถึงการกำหนดกลยุทธ์ในการระดมทุนจากศิษย์เก่าให้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนสร้าง อาคารเรียนรวมและวิจัย (อาคารวิศวฯ 100 ปี)

คณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 13/2552 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2552 จึงพิจารณาเห็นว่า ท่านเป็นศิษย์เก่าที่ได้อุทิศตน เพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็น“ศิษย์เก่าดีเด่น” ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นเกียรติสืบไป