FACULTY

ทำเนียบ “ศักดิ์อินทาเนีย”: นางสาวกรรณิการ์ มาสมาน

ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่บริหารงานสารสนเทศ
สังกัด       ฝ่ายสารสนเทศ
เริ่มปฏิบัติงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อ  2 มกราคม 2550
ประวัติการศึกษา   

2554: กำลังศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2554: กำลังศึกษาปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยรามคำแหง
2546: ศศบ. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

ลักษณะงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 • บริหารและวางแผนงานสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้
 • บริหารงานโครงการและการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้
รางวัลที่ได้รับ
 • พ.ศ. 2553 รางวัลวิจัย หัวข้อ “ประสิทธิภาพการทำงานของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ในการประชุมวิชาการวิจัยหน่วยงาน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 (จามจุรีวิชาการ ’53)
กิจกรรมของคณะฯ ที่เข้าร่วม หรือมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
 • พ.ศ. 2554:
  • เป็นผู้รวบรวมข้อมูลรูปภาพสมเด็จพระเทพฯ และเป็นผู้ออกแบบจัดทำหนังสือที่ระลึก รวมถึงออกแบบ จัดทำนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “วิศวกรรมศาสตร์ราชสิรินธร” วันที่ 26 มีนาคม 2554 เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนรวมและวิจัย (อาคารวิศวฯ 100 ปี) คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • เป็นผู้รวบรวมข้อมูล เรื่องราวและจัดทำบทความย้อนรอย 100 ปี ลงวารสารอินทาเนีย และเว็บไซต์ตำนาน 100 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงข้อมูลสำหรับใช้ออกแบบสถาปัตยกรรมตกแต่งอาคารวิศวฯ 100 ปี
  • เป็นผู้ดูแลการจัดประชุมนานาชาติ AC21 (Student World Forum 2011 Thailand) ครั้งที่ 4 ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ โดยดำเนินงานในนามคณะวิศวกรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัย โดยรับผิดชอบด้านการตระเตรียมงานต้อนรับ วีดีโอแนะนำโครงการ เอกสารต่างๆ และพานิสิตต่างชาติ จำนวน 70 คน กว่า 10 ประเทศ ไปทัศนศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ อ. ชะอำ จ. เพชรบุรี และศึกษาวัฒนธรรมไทยส่องฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา รวมถึงพาชมความงดงามของพระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้วและเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยที่พิพิธภัณฑ์สยาม
  • เป็นผู้ดูแลการจัดงานประชุมนานาชาติ AI3 & SOI ASIA Bi-Annual Joint Meeting 2011 ซึ่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานกับประเทศญี่ปุ่น รับผิดชอบดูแลสถานที่จัดงาน อาหารและการต้อนรับ รวมถึงพิธีการต่างๆ เพื่อให้การประชุมสำเร็จลุล่วง
  • เป็นผู้ดูแลการจัดประชุม the 4th CONNECT-Asia 2011 ของ UNESCO ประจำปี 2554 ซึ่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุม รับผิดชอบดูแลสถานที่จัดงาน อาหารและการต้อนรับ รวมถึงพิธีการต่างๆ เพื่อให้การประชุมสำเร็จลุล่วง
  • ทำหน้าที่เป็นคุณอำนวยในโครงการ KM ของคณะ กลุ่ม Sexy System พัฒนาระบบ I-Meeting (ระบบนัดการประชุมบนเครือข่ายอินทราเน็ตของคณะ) เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้กับบุคลากรของคณะ ช่วยลดระยะเวลา ลดขั้นตอนในการทำงานและความผิดพลาดในการนัดหมายประชุม
  • เป็นคณะกรรมการตรวจกิจกรรม 5 ส. และร่วมจัดทำกิจกรรม 5 ส. ให้มีความยั่งยืน
  • งานกีฬาบุคลากร ร่วมเดินขบวนพาเหรดและประกวดกองเชียร์ของคณะ
 • พ.ศ. 2553
  • เป็นผู้ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย หัวข้อ “ประสิทธิภาพการทำงานของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” และเขียนบทคัดย่อ บทความนำเสนอ ในการประชุมวิชาการวิจัยหน่วยงาน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 (จามจุรีวิชาการ ’53) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2553 ณ โรงแรมตะวันนา โดยได้รับรางวัลวิจัย ซึ่งเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับคณะอีกทางหนึ่ง
  • เป็นผู้ดูแล และประสานงานการจัดทำสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับสึนามิและภัยพิบัติต่างๆโครงการที่หลบภัยสึนามิและศูนย์เรียนรู้ภัยธรรมชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับการมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินงาน
  • กิจกรรม 5 ส. เป็นคณะกรรมการในการตรวจประเมิน และร่วมจัดทำกิจกรรม 5 ส. เพื่อให้คณะมีมาตรฐานในการทำงานและรู้จักสร้างนิสัยที่ดีในการทำงาน
  • โครงการ KM รับทำหน้าที่เป็นคุณลิขิต กลุ่มข้าวนอกนา ดูแลจัดการประชุมดำเนินโครงการ เกี่ยวกับการจัดทำคู่มือการผลิตสื่อฯ ของหน่วยบริการเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และได้รับเชิญเป็นคุณกิจ ทีมหน่วยการเจ้าหน้าที่ ร่วมเสนอแนะและจัดทำหน้าเว็บดาวน์โหลดรวบรวมแบบฟอร์มการใช้งานของหน่วยงานต่าง ๆ ของคณะ บนระบบอินทราเน็ต
  • งานกีฬาบุคลากร ร่วมเดินขบวนพาเหรดและกองเชียร์กิจกรรมกีฬาบุคลากร ประจำปี 2553
  • งานปีใหม่ ได้รับหน้าที่เป็นกรรมการตระเตรียมงานปีใหม่ และรับผิดชอบด้านของรางวัลในวันงาน
 • พ.ศ. 2552
  • ไปปฏิบัติงานแทนหน่วยงานประชาสัมพันธ์ ในโอกาสที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ลาหยุด และได้รับเกียรติให้ออกแบบจัดทำวารสารช่างพูดของคณะ
  • กีฬาบุคลากร ทำหน้าที่เป็นผู้ตัดต่อเพลงเชียร์กีฬาบุคลากร ประจำปี 2552 และ เดินขบวน พาเหรดและกองเชียร์กิจกรรมกีฬาบุคลากร ประจำปี 2553
แรงจูงใจที่ทำให้เข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมของคณะฯ

ทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นของคณะวิศวกรรมศาสตร์นั้น นับเป็นกิจกรรมดีๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับสังคมและบุคลากรทุกคน ดังนั้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของคณะจึงถือเป็นภารกิจหนึ่งที่บุคลากรทุกคนมีหน้าที่ช่วยกันพัฒนาให้คณะมีความก้าวหน้า ซึ่งยังเป็นการช่วยพัฒนาการทำงานของตนเองอีกด้วย

การอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม (ทั้งระดับหน่วยงาน คณะ มหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย)

มีความยินดีเข้าร่วมกิจกรรมในทุกกิจกรรมที่เล็งเห็นความสามารถในการทำงานและความรับผิดชอบ และมีใจพร้อมเสมอต่อการทำงานที่ได้รับมอบหมายและอาสาช่วยงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสมอ

เคล็ดลับความสำเร็จ / ความนัยจากใจเกี่ยวกับรางวัลนี้

เคล็ดลับความสำเร็จ

ภูมิใจกับงานที่เราได้รับมอบหมาย ตั้งใจทำและรับผิดชอบให้ดีที่สุด สนุกไปกับงานที่เราได้ทำ และรู้จักเรียนรู้ สิ่งใหม่ๆ รอบตัวตลอดเวลา มีน้ำใจและให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน ความสำเร็จก็จะเกิดขึ้น

ความนัยจากใจเกี่ยวกับรางวัลนี้

ข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างสูงในชีวิตที่ได้รับรางวัล “ศักดิ์อินทาเนีย” พ.ศ. 2554 ด้านบริหารและบริการ ประเภทน้ำใจยอดเยี่ยม แม้ว่าในชีวิตการทำงานจะไม่เคยคาดหวังสิ่งใดตอบแทน เพราะสิ่งที่ได้เหนือกว่ารางวัลใดๆ นั่นคือ โอกาสและประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้มากมายภายใต้ความสำเร็จ อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนและผลักดันที่ดีจากผู้บังคับบัญชา ตลอดจนน้ำใจและความเอ็นดูจากพี่ๆ น้องๆ ชาวคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกคนตลอดระยะเวลาในการทำงาน