FACULTY

ทำเนียบ “ศักดิ์อินทาเนีย” : นายวุฒิชัย สัตยพานิช

นายวุฒิชัย สัตยพานิช วศ. 2508

นายวุฒิชัย สัตยพานิช เป็นศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น วศ.2508 ท่านผูกพันกับคณะวิศวฯ ตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาเป็นนิสิตจุฬาฯ โดยได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนนิสิตใหม่คณะวิศวฯ นักกรีฑา นักฟุตบอล นักดนตรีของคณะและมหาวิทยาลัย ท่านตระหนักเสมอว่า “การเป็นวิศวกรเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายและก็ไม่ยากจนเกินไป แต่การเป็นวิศวกรที่ดี และสร้างคุณประโยชน์ให้กับสถาบัน สังคม และประเทศชาตินั้น เป็นสิ่งที่ยากกว่า” ดังนั้น หลังสำเร็จการศึกษาออกมาแล้ว ท่านจึงได้ร่วมทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ให้กับคณะวิศวฯ และสมาคมนิสิตเก่าฯ เสมอมา โดยสนับสนุนทั้งกำลังกาย กำลังทรัพย์ เพื่อให้กิจกรรมของคณะฯ และสมาคมนิสิตเก่าฯ สำเร็จลุล่วง

นายวุฒิชัย สัตยพานิช ได้รับเลือกให้เป็นเลขาธิการสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2549-2550 ตลอดเวลาท่านได้เริ่ม และร่วมกิจกรรมหลายอย่างด้วยการอุทิศตนเองอย่างทุ่มเท โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของคณะวิศวฯ เป็นที่ตั้ง อาทิ เป็นผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิ นวัตกรรมวิศวกรรม เพื่อเชื่อมโยงระหว่างคณะวิศวฯ นิสิตเก่า และภาคอุตสาหกรรม ท่านเป็นผู้ผลักดันให้มีหอเกียรติยศ (Hall of Fame) เพื่อเป็นที่รวบรวมเกียรติประวัติของวิศวจุฬาอาวุโสดีเด่น นอกจากนี้ ท่านยังให้การสนับสนุนการศึกษาและวิจัย ของคณาจารย์ และนิสิตคณะวิศวฯ มาโดยตลอด โดยมุ่งหวังให้คณะวิศวฯ จุฬาฯ เป็นผู้นำทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และเป็นที่พึ่งของแผ่นดิน

คณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 13/2552 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2552 จึงพิจารณาเห็นว่า ท่านเป็นศิษย์เก่าที่ได้อุทิศตน เพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็น“ศิษย์เก่าดีเด่น” ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นเกียรติสืบไป