FACULTY

ทำเนียบ “ศักดิ์อินทาเนีย”: นางสุธีรา ลิมปิสุรีย์

ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) (ชำนาญการ) P5 หัวหน้างานบริการการศึกษา
เริ่มปฏิบัติงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อ  14 พฤษภาคม 2524
ประวัติการศึกษา    พ.ศ. 2523 การศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ลักษณะงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 • ควบคุมกำกับดูแล ให้คำปรึกษา คำแนะนำการจัดประชุมในฐานะหัวหน้างานบริการการศึกษา
 • งานด้านการพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมพัฒนาวิชาการ
 • ดำเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตรและรายวิชาส่วนกลางของคณะวิศวกรรมศาสตร์
 • การติดต่อประสานงานกับสภาวิศวกร การรับรองหลักสูตร
 • การดำเนินงานเกี่ยวกับการรับนิสิตใหม่ การรับตรงพิเศษ การรับตรงปกติ และการรับ ระบบกลาง (Admissions)
 • ดำเนินงานการจัดทำ ควบคุมดูแล และตรวจสอบข้อมูลตลอดจนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำเรื่องเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวฯ
 • จัดวางแผนอัตรากำลังในการปฏิบัติหน้าที่วางแผนงบประมาณประจำปี
 • ดำเนินงานโครงการสนับสนุนการเขียนตำรา/หนังสือ ของคณาจารย์ คณะวิศวฯ
 • งานดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับทุน และโครงการเพื่อการศึกษางานวิจัย หรืองานวิเคราะห์ข้อมูลหรือการจัดทำโครงการชุมชนนักปฏิบัติ (KM Action Plan)
 • การดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการทางวิชาการของคณะฯ หรือ ของจุฬาฯ เช่น งานนิทรรศการจุฬาฯ วิชาการ
ความคิดริเริ่มเพื่อปรับปรุงการทำงานที่ทำให้ผลงานมีความโดดเด่น
 • การปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2554 ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) ในรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ และวิชาการศึกษาทั่วไป (กลุ่มพิเศษ)
 • การดำเนินงานด้านการรับบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ศึกษาเกณฑ์วิชาที่สอบโครงการรับตรง (ปกติ) ติดตามผลการศึกษาของนิสิต การปรับปรุงการดำเนินงานด้านการรับเข้าโดยจัดทำคู่มือการรับบุคคลเข้าศึกษาและการประชาสัมพันธ์ผ่านเครื่อข่าย Facebook
ผลงานและการปฏิบัติงานที่ได้รับการยกย่องว่าดีเด่นและเป็นที่ประจักษ์ที่อาศัยความรู้ความชำนาญเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพของตำแหน่ง
 • บทความ เรื่อง การรับบุคคลเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2553 ในการประชุมวิชาการวิศวศึกษา ครั้งที่ 8 (NCEED-8) ในหัวข้อ “การพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 เพื่อสนองความต้องการของโลกยุคใหม่”เมื่อวันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2553 จัดโดยสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยสมัยที่ 32 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่
 • ปี 2553 – 2554 ได้ทำการวิเคราะห์ผลการศึกษาของนิสิตชั้นปีที่ 1 (นิสิตรหัส 53xxxx) แบ่งตามกลุ่มการเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) รับระบบกลาง (Admissions) และโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ผลการวิเคราะห์ได้สนับสนุนโครงการรับตรงของคณะ ซึ่งปีการศึกษา 2554 คณะฯ ได้มีนโยบายให้รับตรงจำนวน 90%
 • ปี 2553 บทความ เรื่อง การเข้าเรียนกับผลการศึกษาของการเรียนการสอนแบบ Web Based จากการประชุมวิชาการวิจัยหน่วยงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 – 31 มีนาคม และ 1 เมษายน 2553 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ณ โรงแรมตะวันนา ซึ่งเป็นบทความที่ได้รับการตอบรับที่ดี เนื่องจากชี้ให้เห็นถึงข้อดี – ข้อเสีย ของการเรียนการสอนแบบ Web Based ได้อย่างชัดเจน
 • ปี 2551 บทความเรื่อง วิศวศึกษากับการปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มพิเศษและหลักสูตรคณะ ตีพิมพ์ในวารสารวิศวกรรมศาสตร์ฉบับที่ 1 เล่มที่ 2/2552 ISSN 1906-3636
 • คู่มือการประกันคุณภาพ: การรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษา เป็นผลงานที่ให้ข้อมูลที่สำคัญ คือ การนำไปสู่การปรับปรุงหลักสูตรของภาควิชาต่างๆ ของคณะวิศวฯ
 • ปี 2550 งานวิจัย เรื่อง การติดตามภาวะการทำงานและประเมินความรู้ที่นำไปใช้ในการทำงานของบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 จากการประชุมวิชาการ วิศวศึกษา ครั้งที่ 6 วิศวศึกษา : บูรณาการและการพัฒนาคุณภาพแห่งการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิศวกรรม จัดโดยสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยสมัยที่ 30 เมื่อวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
ตัวอย่างการพัฒนาศักยภาพตนเองเพื่อนำความรู้มาพัฒนาการปฏิบัติงาน
 • ได้เข้ารับการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษาให้กับบุคลากรของจุฬาฯ โดยใช้รูปแบบหลักสูตรที่ 2 ของ สกอ. (รุ่นที่ 2 ของจุฬาฯ) ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2552
 • ได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัยและบทความทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์” ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2552
 • ได้เข้ารับการอบรมเวทีวิชาการ “สานจิตรเสวนา: มหกรรมความรู้การพัฒนาจิต” ระหว่างวันที่ 10 – 11 กันยายน 2552
 • ได้เข้ารับการอบรมเรื่อง นโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการพัฒนาหลักสูตรโดยเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้และแผนการดำเนินงานการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรโดยเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้และการจัดทำแบบเสนอรายละเอียดและแบบรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร วันที่ 16 พฤศจิกายน 2552
 • ได้เข้ารับการอบรมเรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2552
 • ได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร TQA Criteria for Educational Performance Excellence: Chulalongkorn University ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2553
 • ได้เข้ารับการสัมมนาผู้สอนวิชาการศึกษาทั่วไป ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2553
 • ได้เข้ารับการสัมมนาผู้บริหารระดับต้นสายปฏิบัติการของจุฬาฯ หลักสูตร “CREAM (Cream Robust Efficient Agile Manager)” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 ถึง วันที่ 10 มกราคม 2554
 • ได้เข้ารับการสัมมนาผู้บริหารระดับต้นสายปฏิบัติการของจุฬาฯ หลักสูตร “CREAM (Cream Robust Efficient Agile Manager)” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 ถึง วันที่ 10 มกราคม 2554
 • ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพ สายปฏิบัติการวิชาชีพวิชาการและหลักสูตรพร้อมทั้งเข้าร่วมรับฟัง “อธิการบดีพบชาวเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพสายปฏิบัติการ” วันที่ 24 มกราคม 2554
 • ได้เข้ารับการอบรมเรื่อง “ขั้นตอนการดำเนินงานเปิด/ปรับปรุงหลักสูตรในระบบ Outcome-based Curriculum” รุ่นที่ 1 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554
 • ได้เข้าร่วมการสัมมนาโครงการพัฒนาคุณภาพงานกลุ่มเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพสายปฏิบัติการด้วยแนวคิด Lean รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2554
 • ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “กฎหมายน่ารู้เพื่อประชาชน” วันที่ 8 เมษายน 2554
เคล็ดลับความสำเร็จ

คิดก่อนทำ ทำก่อนพูด เพื่อทำวันนี้ให้ดีที่สุด

ความนัยจากใจเกี่ยวกับรางวัลนี้

ภูมิใจและดีใจที่ได้รับรางวัลนี้ ต้องขอขอบคุณท่านคณะกรรมการดำเนินงานคัดสรรผู้สมควรได้รับรางวัลศักดิ์อินทาเนีย ท่านคณบดีและผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนทุกท่านตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการและภาควิชา ที่เป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือ ความร่วมมือร่วมใจทำให้เกิดความตั้งใจความสำเร็จของงานอันทำให้ได้รับรางวัลอันมีเกียรติในครั้งนี้ ขอให้เราทุกคนช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานร่วมกันพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป