FACULTY

อาจารย์ ดร.ปัญญวัชร์ วังยาว

ตำแหน่ง   อาจารย์ A-5
สังกัด        ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ
เริ่มปฏิบัติงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อ   1 มีนาคม 2551
ประวัติการศึกษา    

พ.ศ. 2538 วศ.บ. (เครื่องกล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2541 วศ.ม. (โลหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2545 Ph.D. (Metallurgical Engineering) Technical University of Kosice ประเทศสาธารณรัฐสโลวัค

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2545 – 2551

  • นักวิจัย/หัวหน้าฝ่ายโลหกรรม สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่ ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลที่ได้รับ

นักโลหะวิทยารุ่นใหม่ ประจำปีพ.ศ. 2554 จากการประชุมวิชาการโลหวิทยาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 5

ความสำคัญ/ความเป็นมาของรางวัล
รางวัลนักโลหะวิทยารุ่นใหม่ เป็นรางวัลเชิดชูเกียรตินักโลหะวิทยาที่มีอายุไม่เกิน 40 ปี ไม่ว่าจะเป็น นักวิชาการ นักวิจัย หรือ วิศวกร ด้านโลหการ จากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่อุทิศตน ผลิตผลงานที่ดีและมี ปริมาณมากสะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อประเทศ เป็นที่ประจักษ์ถึงศักยภาพ และ ความมุ่งมั่น ทุ่มเท ในการพัฒนาเทคโนโลยีในสาขาโลหะที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญ รวมทั้งเป็นที่ยกย่องในแวดวงโลหะ วิทยาในประเทศ

ผลงาน
  • มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ในวารสารระดับชาติและนานาชาติกว่า 80 เรื่อง
  • มีผลงานวิจัยเผยแพร่ในการประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติกว่า 60 เรื่อง
เคล็ดลับความสำเร็จ

อิทธิบาท 4 และพรหมวิหาร 4