FACULTY

ทำเนียบ “ศักดิ์อินทาเนีย”: นางวรรณา กรสวัสดิ์

ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7
สังกัด       ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
เริ่มปฏิบัติงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อ  1 พฤษภาคม 2544
ประวัติการศึกษา   

พ.ศ. 2536 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สายวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี โรงเรียนพณิชยการเจ้าพระยา
พ.ศ. 2538 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปศาสตร์ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป (บัญชี) สถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
พ.ศ. 2553 วิทยศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา โปรแกรมการจัดการนันทนาการการท่องเที่ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลักษณะงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

นางวรรณา กรสวัสดิ์ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป โดยควบคุมการจัดการงานต่าง ๆ หลายด้าน เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน การเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา เป็นต้น หรือปฏิบัติงานเลขานุการ เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเครื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม ทำรายงานการประชุม รายงานอื่น ๆ ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือผลการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าส่วนราชการ รวมถึงการจัดการประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติเป็นต้น ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง งานเกี่ยวกับการศึกษาและการให้คำปรึกษารวมถึงการช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งประกอบด้วยนิสิตปริญญาโท ปริญญาเอก และนิสิตต่างชาติ อันได้แก่ การจัดกิจกรรมเสริมสร้างสานสัมพันธ์อาจารย์-ศิษย์ กิจกรรมงานวันไหว้ครู กิจกรรมกีฬาภายในภาควิชาฯ การจัดกิจแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

กิจกรรมของคณะที่เข้าร่วม หรือมีส่วนในการดำเนินงาน
 • การร่วมกิจกรรมงานวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์
 • การร่วมกิจกรรมวันเกษียณอายุราชการ
 • การร่วมกิจกรรมวันปีใหม่
 • กิจกรรมกีฬาบุคลากร (พิธีเปิด / ปิด)
 • กิจกรรมการแสดงพิธีปิดกีฬาบุคลการ
 • การเข้าร่วมฟังเวทีสายสนับสนุน
 • การเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงในประชุมบุคลากร
 • กิจกรรมรณรงค์การทำความสะอาด 5 ส. ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
 • กิจกรรมรณรงค์การปลูกต้นไม้ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์
 • การร่วมทำกิจกรรม KM ครั้งที่ 1 ปี 2553 ในฐานะคุณกิจ (กลุ่ม ภวช. 1)
 • การร่วมทำกิจกรรม KM ครั้งที่ 2 ปี 2554 ในฐานะคุณอำนวย (กลุ่ม Civil Life Style)
แรงจูงใจที่ทำให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของคณะฯ

เนื่องจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่ได้รับความเชื่อถือ และไว้วางจากบุคคลโดยทั่วไป ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นแต่ละกรรมกรรมล้วนแต่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์กับบุคคลโดยทั่วไป การได้เข้าร่วมกิจกรรมจึงถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอันจะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต อีกทั้ง การที่ข้าพเจ้าเป็นบุคลากรในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ถือว่ากิจกรรมต่าง ๆ ของคณะฯ เป็นหน้าที่สำคัญและจำเป็นต้องเข้าร่วมหากไม่ติดภารกิจอื่น

การอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

หน่วยภายนอกมหาวิทยาลัย

 • เจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สังกัดกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ปี 2539
 • เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ชีพวิชระพยาบาล ตั้งแต่ปี 2540
 • เจ้าหน้าที่อาสาบรรเทาสาธารณภัยหน่วยราชบพิธ
 • เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 2541
 • เจ้าหน้าที่อาสาสมัครผู้สื่อข่าวอาชญากรรม 2541
 • วิทยากรโครงการอบรมจริยธรรม ต่อต้านสิ่งเสพติด และเสริมสร้างสุขภาพเยาวชน ของชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อนพัฒนา 144.6500 MHz. ตั้งแต่ปี 2542
 • เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ปี 2546
 • เจ้าหน้าที่อาสาบรรเทาสาธารณภัยหน่วยหนุมาน บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • เจ้าหน้าที่จัดงานวันเฉลิมพระชมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ฝ่ายอารักขาบุคคลสำคัญ (VIP) ตั้งแต่ปี 2548
 • เจ้าหน้าที่จัดงานวันเฉลิมพระชมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ฝ่ายอารักขาบุคคลสำคัญ (VIP) ตั้งแต่ปี 2548
 • วิทยากรโครงการอบรมจริยธรรม ต่อต้านสิ่งเสพติด และเสริมสร้างสุขภาพเยาวชน ของสมาคมวิทยุสื่อสารเพื่อการพัฒนา ตั้งแต่ปี 2552
ผลงาน / รางวัลที่เคยได้รับ

พ.ศ. 2553 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (KM = Knowledge Management) (กลุ่ม ภวช. 1)

เคล็ดลับความสำเร็จ / ความนัยจากใจ

เคล็ดลับความสำเร็จ

รักและมีความสุขต่องานที่ทำ เอาใจใส่ในงานที่ได้รับมอบหมาย ไม่มีคำว่า “ ทำไม่ได้ ” กับงานหรือสิ่งที่ยังไม่ได้ลองทำ พึงกระทำสิ่งที่สร้างความพอใจให้แก่ผู้อื่นโดยนึกถึงหากตัวเรา ต้องอยู่ในฐานะเป็นผู้รับบริการ

“ เชื่อมั่นในตัวเอง ศรัทธาต่องาน ”

ความนัยจากใจ

ภายใต้ “คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติและมี ความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่อยู่ในบ้านหลังนี้ การได้รับรางวัล “ศักดิ์อินทาเนีย” ถือเป็นเกียรติสูงสุด สำหรับการทำงานตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ขอขอบคุณคณะผู้บริหารฯ คณะกรรมการตัดสิน คณะกรรมการคัดสรร ที่มอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ให้กับข้าพเจ้า

ขอขอบคุณหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะกรรมการบริหารภาควิชาฯ ที่ช่วยผลักดัน และให้ความไว้วางใจในการทำงานให้คำปรึกษา ชี้แนะแนวทางในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย ตลอดจนบุคลากรในสังกัดคณะฯ และเพื่อนร่วมงานที่ให้ความช่วยเหลือจนงานประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา