FACULTY

ทำเนียบ “ศักดิ์อินทาเนีย” : ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ วศ. 2511

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ เป็นศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรม ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น วศ. 2511 ท่านได้ศึกษาต่อจนได้ปริญญาเอก และกลับมารับราชการเป็นอาจารย์ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2520 และได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2547 จนถึงวันที่ 24 มกราคม 2551 ท่านได้ขอลาออกจากราชการ เพื่อเข้ารับตำแหน่งประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ ได้เริ่มโครงการอาคารเรียนรวมและวิจัย (อาคารวิศวฯ 100 ปี) ตั้งแต่สมัยที่ท่านเป็นคณบดี และได้ยื่นของบแผ่นดินมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550, 2551 และ 2552 จนได้รับการพิจารณาสนับสนุนในปีงบประมาณ 2553

ท่านเป็นผู้บริหารคนหนึ่งที่ได้ทุ่มเท และสร้างคุณูปการให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ อย่างมาก และถึงแม้ได้ลาออกไปเป็นประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ท่านยังคงให้การสนับสนุนกิจการของคณะฯ ในทุกๆ ด้านอย่างเป็นรูปธรรม“ด้วยสำนึกของศิษย์เก่าที่ต้องการให้คณะวิศวฯ คงความเป็นหนึ่ง และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ”

คณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 13/2552 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2552 จึงพิจารณาเห็นว่า ท่านเป็นศิษย์เก่าที่ได้อุทิศตน เพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็น“ศิษย์เก่าดีเด่น” ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นเกียรติสืบไป