FACULTY

ทำเนียบ “ศักดิ์อินทาเนีย” : นายวิศิษฐ์ บัตรพันธนะ

นายวิศิษฐ์ บัตรพันธนะ เป็นบุคลากรที่ทุ่มเทการทำงานให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ด้วยใจรักในงาน และมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการทำงานเป็นอย่างดียิ่ง มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ พยายามนำเทคนิคต่างๆมาปรับใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม มีความรู้ในเชิงเทคนิคของเนื้องานเป็นอย่างดี ทำให้การให้บริการในหน้าที่เป็นไปได้อย่างดียิ่ง เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ และเป็นที่ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชา

ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่ออกแบบสื่อ (Media designer)
สังกัด       หน่วยบริการเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
เริ่มปฏิบัติงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อ  1 ตุลาคม 2549
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2546 ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ (สาขาโฆษณา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ลักษณะงานการให้บริการที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ดำเนินงานด้านพัฒนาสร้างสื่อวีดีทัศน์

  • ให้คำปรึกษา วางแผน ออกแบบและพัฒนาการสร้างสื่อวีดีทัศน์และสิ่งพิมพ์
  • จัดเตรียมอุปกรณ์และติดตั้ง พร้อมทั้งดำเนินการถ่ายทำวีดีทัศน์ (Classic Lecture) และรวมถึงโครงการอบรม-สัมมนาหรืองานบริการศึกษาที่คณะฯ มอบหมาย
  • ออกแบบและตัดต่อวีดีทัศน์ให้อยู่ในรูปแบบสื่อวีดีทัศน์ที่สมบูรณ์ ดำเนินการอัพโหลดไฟล์วีดีทัศน์ทางเว็บไซต์ของคณะ
  • ออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ให้กับโครงการการจัดอบรม-สัมมนาหรืองานบริการการศึกษาที่ทางคณะฯ มอบหมาย
ความกระตือรือร้นหรือเทคนิคการให้บริการที่ทำให้ผลงานมีความโดดเด่น

จากลักษณะงานที่ปฏิบัติทำให้ต้องขวนขวายเรียนรู้เพื่อสร้างแนวคิดในการผลิตสื่อรูปแบบใหม่ ๆ ให้มีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ทำให้เกิดแง่คิดและการสร้างกระบวนการในทำงานที่เป็นขั้นเป็นตอน ส่วนเรื่องของเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำงานให้โดดเด่นนั้น ได้มาจากการรับสื่อรอบตัวไม่ว่าจะเป็น โทรทัศน์ เว็บไซต์ รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น

ผลงานหรือการปฏิบัติงานที่ได้รับการยกย่องว่าดีเด่นและเป็นที่ยอมรับในด้านบริการด้านบริหารและบริการ น้ำใจยอดเยี่ยม
  • ออกแบบสื่อวีดีทัศน์ “งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ” (พ.ศ.2552)
  • ออกแบบสื่อวีดีทัศน์ “อาคาร 100 ปี”
  • ออกแบบสื่อวีดีทัศน์ “โครงการถ่ายโอนองค์ความรู้สู่สังคม เปิดโลกลานเกียร์ ครบรอบ 1 ปี”
  • ออกแบบและจัดรูปเล่มหนังสือ “ก้าวสู่ความเป็นนักวิจัยมืออาชีพ” (รศ. ดร.อาทิวรรณ โชติพฤกษ์)
  • ออกแบบสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น ซองจดหมาย โปสเตอร์ แผ่นพับ
  • ออกแบบกราฟิกต่างๆ เช่น โลโก้ แบนเนอร์
เคล็ดลับความสำเร็จ / ความนัยจากใจเกี่ยวกับรางวัลนี้

ขอบคุณคณาจารย์และบุคลากรทุกๆ ท่านที่ช่วยให้คำปรึกษา ให้ความช่วยเหลือ และชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย จนทำให้งานบรรลุเป้าหมาย ประสบสำเร็จ เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ