FACULTY

ทำเนียบ “ศักดิ์อินทาเนีย” : ศาสตราจารย์ ดร.สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์

ศาสตราจารย์ ดร.สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์ เป็นตัวอย่างของอาจารย์นักวิจัยที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ ท่านได้ทำงานวิจัยและสร้างทีมวิจัยที่มีผลงานทางวิชาการ และการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงมาอย่างต่อเนื่อง เป็นอาจารย์ผู้มีความทุ่มเททั้งในด้านการสอน การวิจัย และการให้คำปรึกษาแก่นิสิต นับเป็นศาสตราจารย์ที่มีอายุน้อยที่สุดท่านหนึ่งของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ความทุ่มเทของอาจารย์สุทธิชัยให้กับการทำงาน และนิสิต นับเป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุคลากรท่านอื่น สมควรได้รับการยกย่องสืบไป

ตำแหน่ง   ศาสตราจารย์ ระดับ 10
สังกัด       ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
เริ่มปฏิบัติงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อ  30 พฤศจิกายน 2539
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2535 วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2536 M.Sc. (Distinction), Advanced in Chemical Engineering, Imperial College, London, UK.
พ.ศ. 2539 Ph.D., Chemical Engineering, Imperial College, London, UK.

ผลงานด้านการวิจัย
 • ผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมทางวิชาการ 68 เรื่อง
 • ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 19 เรื่อง
 • ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 103 เรื่อง
 • จำนวนการอ้างอิงรวม จากฐานข้อมูล Scopus ตั้งแต่ พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน 516 ครั้ง
รางวัลที่ได้รับจากการวิจัย
 • Outstanding Paper Award from Journal of Chemical Engineering of Japan, 2002.
 • รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2546 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
 • รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นสำหรับนิสิตขั้นดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 2548 กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ ดร.วรพล เกียรติกิตติพงษ์)
 • รางวัลชมเชยวิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2548 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นายวิบูลย์ แสงทองกิจเจริญ)
 • รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นสำหรับนิสิตขั้นมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2549 กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นายวิบูลย์ แสงทองกิจเจริญ)
 • เมธีวิจัยอาวุโสสกว. ปี 2551 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 • นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 2551 สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
 • รางวัล ศักดิ์อินทาเนีย จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2552
 • รางวัลการนำเสนอแบบบรรยายดีเด่นในการประชุมทางวิชาการ The 19th Thailand Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference, October 26-27, 2009, Kanchanaburi, Thailand (อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของ นายธีรศักดิ์ ไพโรจน์พิริยะกุล)
 • รางวัลการนำเสนอแบบโปสเตอร์ดีเด่นในการประชุมทางวิชาการ The 19th Thailand Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference, October 26-27, 2009, Kanchanaburi, Thailand (อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ของ นายปริญญา อินทรเจริญ)
 • รางวัลวิทยานิพนธ์ประจำปี 2552 (ประเภทดี) สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ นางสาววาสนา แจ่มศักดิ์)
เคล็ดลับความสำเร็จ

การทำงานด้วยความรักและปรารถนาดีต่อผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งการรู้จักให้อภัยและลดทิฐิ จะทำให้การทำงานของหมู่คณะเป็นไปได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ