FACULTY

อาจารย์ ดร.อัครวัต ศิริสุข์

ตำแหน่ง    อาจารย์
สังกัด        ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
เริ่มปฏิบัติงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อ   3 มิถุนายน 2536
ประวัติการศึกษา    

พ.ศ. 2536 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2546 Ph.D. (Chemical Engineering) University of Wisconsin – Madison

ผลงานด้านวิชาการ
 • ผลงานด้านงานวิจัย (ปี พ.ศ. 2551 ถึง ปัจจุบัน)
 • ผลงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 2 เรื่อง
 • ผลงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 2 เรื่อง
ผลงานด้านกิจการนิสิต
 • กรรมการกิจการนิสิต ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ปี พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน
 • รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี ฝ่ายกิจการนิสิต ปี พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน
 • กรรมการประเมินผลนิสิตฝึกงานภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน
 • กรรมการจัดงาน นิทรรศการวิศวกรรม ครั้งที่ 15 และ จุฬาฯ วิชาการ’51
 • กรรมการจัดประชุม The 4th AC21 Student World Forum (SWF) 2011
 • ที่ปรึกษาโครงการแข่งขันกีฬา วิศวะเคมี – เคมีเทคนิค ปี พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน
 • ที่ปรึกษาโครงการแข่งขันกีฬาวิศวกรรมเคมีสัมพันธ์ทั่วประเทศ ปี พ.ศ. 2554
 • ผู้ประสานงานจัดงานปฐมนิเทศ นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเคมี
 • ร่วมจัดงาน Chem Eng Night คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าวิศวกรรมเคมี จุฬาฯ ปี พ.ศ. 2548 และ 2553
การอุทิศตนให้กับงาน และการเรียนสละเพื่อมหาวิทยาลัยและส่วนรวม

อ.ดร.อัครวัต ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการกิจการนิสิตโดยเป็นผู้ประสานงานของภาควิชาวิศวกรรม เคมีตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน ตลอดเวลาที่ผ่านมาได้เข้าร่วมกิจกรรมของภาควิชาและของคณะอย่างต่อเนื่อง ทั้ง งานที่เกี่ยวข้องกับด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านวิชาการ ด้านกีฬา อาทิ งานไหว้ครู งานรับร้อง งานนิทรรศการวิชาการ ทางวิศวกรรม ฯลฯ และจะคอยให้คำแนะนำนิสิตในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการแต่งกายของนิสิตให้ถูกต้อง ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย จนกระทั่งได้รับมอบหมายและได้รับความไว้วางใจจากภาควิชาให้เป็นคณะกรรมการ กิจการนิสิตอย่างต่อเนื่องตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

ความนัยจากใจ

ผมรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลศักดิ์อินทาเนียครั้งนี้ เนื่องจากผมเป็นศิษย์เก่าของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้เข้าทำงานเป็นอาจารย์ตั้งแต่สำเร็จการศึกษาที่นี่ การทำงานด้านกิจการนิสิตอาจ ทำให้เกิดความเหนื่อยล้าและท้อแท้ ในบางครั้ง แต่ผมก็จะพยายามต่อไป เพื่อนิสิตและคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ