FACULTY

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถวิทย์ สุดแสง

ตำแหน่ง   ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด        ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เริ่มปฏิบัติงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อ   17 ตุลาคม 2534
ประวัติการศึกษา    

พ.ศ. 2534 วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2537 M.S. (Computer Science), University of Illinois at Urbana-Champaign, Illinois, USA
พ.ศ. 2542 Ph.D. (Computer Science), University of Illinois at Urbana-Champaign, Illinois, USA

รางวัลที่ได้รับ

รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 6 ประเภทบุคคลทั่วไป

หน่วยงานที่ให้รางวัล
มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความสำคัญ/ความเป็นมาของรางวัล
การจัดแข่งขัน รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานวิจัยพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมระดับสากล สามารถนำมาพัฒนาในเชิงธุรกิจ และมีจุดประสงค์หลักเพื่อสร้างประโยชน์ ให้กับประเทศ รวมทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากร ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างกว้างขวางทั้งภาครัฐและเอกชน

รางวัลอื่นๆที่เคยได้รับ
  • พ.ศ. 2547 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น (กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
  • พ.ศ. 2548 รางวัลผลงานวิจัยดีมาก (กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
  • พ.ศ. 2550 รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและคณะกรรมการการ อุดมศึกษาแห่งชาติ)
  • พ.ศ. 2552 รางวัลผลงานวิจัยดีมาก (กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
  • พ.ศ. 2553 รางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
เคล็ดลับความสำเร็จ

คิดบวก