FACULTY

ทำเนียบ “ศักดิ์อินทาเนีย” : นายกิตติ วิสุทธิรัตนกุล

นายกิตติ วิสุทธิรัตนกุล วศ. 2515

นายกิตติ วิสุทธิรัตนกุลเป็นศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น วศ. 2515 เมื่อจบการศึกษาท่านได้ประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมอยู่ระยะหนึ่ง และได้หันมาทำธุรกิจสิ่งพิมพ์ในนาม บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด ซึ่งยังคงเป็นสิ่งพิมพ์ที่ให้ข่าวสารวิชาการและเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรม วารสาร “อินทาเนีย” เป็นสิ่งพิมพ์หนึ่งของสมาคมนิสิตเก่าฯ ที่ท่านได้มีส่วนเริ่มต้นและช่วยสนับสนุนมาโดยตลอดเพียงหวังเพื่อให้เป็นสื่อกลางระหว่างศิษย์เก่าวิศวฯ จุฬาฯ และสมาคมนิสิตเก่าฯ

นายกิตติ วิสุทธิรัตนกุล ได้ช่วยเหลืองานสมาคมนิสิตเก่าฯ มาอย่างต่อเนื่องและในขณะเดียวกัน ก็จะให้การสนับสนุนกับคณะวิศวฯ ทุกครั้งที่คณะวิศวฯ ขอคำปรึกษา อาทิ การปรับปรุงห้องกิจการมนิสิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่นิสิต การจัดสร้างมุมเกียรติภูมิอินทาเนียเพื่อนำเสนอผลงานของนิสิตที่ได้รับรางวัลทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติ ท่านช่วยงานคณะวิศวฯ ด้วยความมุ่งมั่น และบอกกับคนใกล้ชิดเสมอว่า “ผมมีจิตคารวะถึงบุญคุณของสถาบันแห่งนี้มาโดยตลอด ด้วยพื้นฐานของการเรียนวิศวฯ ทำให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานจนถึงทุกวันนี้” นอกจากนี้ท่านยังได้สละเวลาเข้าร่วมเป็นกรรมการในโครงการ “เปิดโลกลานเกียร์” ของคณะวิศวฯ ซึ่งเป็นโครงการอบรมโดยไม่หวังผลกำไร ด้วยการนำองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ออกสู่สังคม โดยมุ่งหวังให้สังคมไทยเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมกับเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะวิศวฯ

คณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 13/2552 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2552 จึงพิจารณาเห็นว่า ท่านเป็นศิษย์เก่าที่ได้อุทิศตน เพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็น“ศิษย์เก่าดีเด่น” ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นเกียรติสืบไป