FACULTY

ทำเนียบ “ศักดิ์อินทาเนีย”: รองศาสตรจารย์ ดร. เดวิด บรรเจิดพงศ์ชัย

ตำแหน่ง     รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
สังกัด         ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
เริ่มปฎิบัติงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อ   10 เมษายน 2533
ประวัติการศึกษา    

พ.ศ. 2532 วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2536 M.S. (Electrical Engineering), Stanford University, California, USA
พ.ศ. 2540 Ph.D. (Electrical Engineering), Stanford University, California, USA

ผลงานทางวิชาการ

ผลงานทางการศึกษา (ตำรา)

เดวิด บรรเจิดพงศ์ชัย. “ระบบควบคุมพลวัต: การวิเคราะห์ การออกแบบ และการประยุกต์” พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. 480 หน้า. ประกอบการสอนรายวิชา 2102635 Control System Theory การเผยแพร่โดยศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ผลงานวิจัย (ในวารสารวิชาการนานาชาติ พ.ศ. 2552-2554)

  • D. H. Nguyen and D. Banjerdpongchai, “A Convex Optimization Approach to Robust Iterative Learning Control for Linear Systems with Time-Varying Parametric Uncertainties”, Automatica, 2011.
  • D. H. Nguyen and D. Banjerdpongchai, “Robust Iterative Learning Control for Linear Systems Subject to Time-Invariant Parametric Uncertainties and Repetitive Disturbances”, ECTI Transaction on Electrical Engineering, Electronics, and Communications, vol. 9, no. 1, pp. 169-176, February 2011.
  • D. H. Nguyen and D. Banjerdpongchai, “A Convex Optimization Design of Robust Iterative Learning Control for Linear Systems with Iteration-Varying Parametric Uncertainties”, Asian Journal of Control, Special Issue: Iterative Learning Control, vol. 13, no. 1, pp. 75-84, January 2011.
  • D. H. Nguyen and D. Banjerdpongchai, “Robust Iterative Learning Control for Linear Systems with Multiple Time-Invariant Parametric Uncertainties”, International Journal of Control, vol. 83, no. 12, pp. 2506-2518, December 2010.
  • D. H. Nguyen and D. Banjerdpongchai, “An LMI Approach for Robust Iterative Learning Control with Quadratic Performance Criterion”, Journal of Process Control, vol. 19, no. 6, pp. 1054–1060, July 2009.
ผลงานในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา

มีความรับผิดชอบ และอุทิศตน แนะนำนิสิตเกี่ยวกับการเรียน การลงทะเบียนเรียน การติดตามผลการศึกษา การสำเร็จการศึกษา ตามระเบียบและแนวปฏิบัติที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ รศ.ดร.เดวิด บรรเจิดพงศ์ชัย แนะนำการลงทะเบียน และให้คำปรึกษาการเรียนแก่ นิสิตระดับปริญญาตรี ทั้งนี้ นิสิตต้องมารับรหัสลงทะเบียนกับอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยตนเอง ติดตามผลการศึกษา และบันทึกเกรดในแฟ้มประวัติของนิสิตทุกคน แนะนำการลงทะเบียน และให้คำปรึกษาแก่นิสิตระดับปริญญาโท ปริญญาเอกในการทำแผนงานวิทยาพนธ์ทุกภาคการศึกษา ติดตามความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์กลางภาค และประเมินผลลัพธ์ปลายภาค อีกทั้ง ให้ข้อคิดเห็นและคำแนะนำเพิ่มเติมแก่นิสิต

มีผลงานการให้คำปรึกษา แก่นิสิตด้านการดำเนินชีวิต การศึกษาต่อขั้นสูงและแนวทางการทำงานในอนาคตของนิสิต ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีเยี่ยม รศ.ดร.เดวิด บรรเจิดพงศ์ชัยเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการกิจกรรม เรียนดี มีสุข โครงการเสริมสร้างสายสัมพันธ์อาจารย์-ศิษย์ ให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก อาจารย์เล็งเห็นความสำคัญของการช่วยส่งเสริมให้นิสิตมีความเข้มแข็งทางสุขภาวะจิตใจ ในระหว่างการศึกษาและการดำรงชีวิตในมหาวิทยาลัย จึงได้จัดกิจกรรมนัดพบกับนิสิตในที่ปรึกษาและเชิญวิทยากร คือ นักจิตวิทยาการปรึกษาจากศูนย์จิตวิทยาสุขภาพและสุขภาวะสาธารณะ (The Center for Psychological Health and Public Wellness หรือ “Wellness Center”) ซึ่งเป็นหน่วยงานของคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ให้บริการด้านจิตวิทยาการปรึกษาและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ กิจกรรมนี้นอกจากจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการรักษาสุขภาวะทางจิต ระหว่างการเรียนให้แก่นิสิตแล้ว ยังเป็นการสานความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและศิษย์ให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ เขียนจดหมายรับรองให้กับผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อสมัครศึกษาต่อขั้นสูง และติดต่อบริษัทผู้นำแห่งเทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติ ได้แก่ บริษัท Yokogawa (Thailand) จำกัด และ บริษัท Honeywell Systems (Thailand) จำกัด เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าชั้นปีที่ 3 ไปฝึกงานภาคฤดูร้อนและเชื่อมโยงกับโครงงานวิศวกรรมปี 4

เกื้อหนุนให้นิสิตในที่ปรึกษาเกิด แรงบันดาลใจ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการศึกษาและผลิตผลงานทางวิศวกรรม ดังนี้ (1) ดำเนินการจัดสัมมนาAsian School of Automatic Control โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ มาเลเซีย และไทยเพื่อเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การควบคุมขั้นสูงและการประยุกต์ใช้งานแก่นิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (2) สนันสนุนให้นิสิตเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย และมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษาและนักวิจัยต่างๆ (3) ส่งเสริมให้นิสิตปริญญาโทและเอกที่สำเร็จการศึกษาแล้วต่อยอดผลงานวิทยานิพนธ์ เป็นบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ (4) ให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือแก่นิสิตชาวกัมพูชาระดับปริญญาเอก ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ที่รับทุน AUN/SEED-Net เพื่อแก้ไขบทความวิจัยจนได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ สำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี พ.ศ. 2553

รางวัลอื่นๆ ที่เคยได้รับ
  • บทความดีเด่นสาขาระบบควบคุมและการวัดคุม การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 25 พ.ศ. 2545
  • บทความดีเด่นสาขาระบบควบคุมและการวัดคุม การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 26 พ.ศ. 2546
  • บทความดีเด่นสาขาระบบควบคุมและการวัดคุม การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2549
เคล็ดลับความสำเร็จ

ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ ความรักไม่อิจฉา ไม่อวดตัว ไม่หยิ่งผยอง ไม่หยาบคาย ไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียว ไม่ฉุนเฉียว ไม่ช่างจดจำความผิด ไม่ชื่นชมเมื่อมีการประพฤติผิด แต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบ ความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่น และเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอ และ มีความหวังอยู่เสมอ และทนต่อทุกอย่าง (พระคริสตธรรมคัมภีร์ 1 โครินธ์ 13:4-7)