FACULTY

รองศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด จงสมจิตร

ตำแหน่ง   รองศาสตราจารย์ A-3
สังกัด        ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
เริ่มปฏิบัติงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อ   17 มิถุนายน 2545
ประวัติการศึกษา    

พ.ศ. 2533 วท.บ. (เคมี) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2542 M.S. (Chemical Engineeing) Colorado School of Mines, CO, USA
พ.ศ. 2545 Ph.D. (Chemical Engineeing) University of Pittsburgh, PA, USA

รางวัลที่ได้รับ

ผลงานวิจัยดีเด่น สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ประจำปีพุทธศักราช 2554

หน่วยงานที่ให้รางวัล
สภาวิจัยแห่งชาติ

ความสำคัญ/ความเป็นมาของรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ เป็นรางวัลที่สภาวิจัยแห่งชาติได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อมอบ รางวัลให้กับนักวิจัยที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับและนำไปประยุกต์ ใช้ได้ หรือ มีการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และเผยแพร่ความรู้ในระดับสากล โดยผลงานที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น คือ “การศึกษาอันตรกิริยาของ โลหะกับตัวรองรับในวัฏภาคของเหลวและแก๊สสำหรับการเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธุ์” ซึ่งสามารถนำองค์ความรู้ ที่ได้จากงานวิจัยนี้ไปใช้ในการพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาที่เหมาะสมในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

รางวัลอื่นๆที่เคยได้รับ
  • พ.ศ. 2547 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น (กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
  • พ.ศ. 2548 รางวัลผลงานวิจัยดีมาก (กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
  • พ.ศ. 2550 รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและคณะกรรมการการ อุดมศึกษาแห่งชาติ)
  • พ.ศ. 2552 รางวัลผลงานวิจัยดีมาก (กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
  • พ.ศ. 2553 รางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
เคล็ดลับความสำเร็จ

ทำสิ่งที่รับผิดชอบให้ดีที่สุด