FACULTY

ทำเนียบ “ศักดิ์อินทาเนีย”: ผู้ช่วยศาสตราจารย์นครทิพย์ พร้อมพูล

ตำแหน่ง   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ A-4
สังกัด       ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เริ่มปฏิบัติงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อ   31 ตุลาคม 2543
ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2530 B.Sc. Statistics จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2534 MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2537 M.Sc. (Computer Science) George Washington University

ผลงานด้านการเรียนการสอน
 • จัดทำเอกสารและสื่อประกอบการสอนวิชาวิศวกรรมความต้องการซอฟต์แวร์
 • มีส่วนร่วมในการร่างและดำเนินการเพื่อเปิดหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • เป็นอาจารย์ผู้สอนและรับผิดชอบในรายวิชา วิศวกรรมความต้องการซอฟต์แวร์, กระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์และการปรับปรุง, การจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ, การวิเคราะห์และออกแบบระบบ, การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ และร่วมรับผิดชอบในรายวิชาโครงงานเตรียมมหาบัณฑิตทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์และโครงงานมหาบัณฑิตทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ผลงานวิจัย
 • เป็นผู้วิจัยร่วมในโครงการวิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน โดยทำวิจัยกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องมาตรวัด ซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ
 • เป็นผู้วิจัยร่วมในโครงการวิจัยร่วมภาครัฐและเอกชนเรื่องการปรับปรุงตัวแบบคำนวณตารางการปฏิบัติงานเชิงพลวัต
 • เป็นผู้วิจัยร่วมในโครงการวิจัยระบบจัดเก็บองค์ความรู้ถาวรแบบดิจิทัลสำหรับโขน
 • เป็นอาจารย์ในศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่เน้นการวิจัยและสร้างความร่วมมือแก่หน่วยงานต่างๆ สถาบันการศึกษา วิจัย และอุตสาหกรรม ทั้งในและต่างประเทศ
 • มีผลงานวิจัยโดยมีบทความวิชาการที่เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการนานาชาติและระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง ปีละประมาณ 10 บทความ
ผลงานด้านกิจการนิสิต
 • เป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม สังคม/การบำเพ็ญประโยชน์ ทักษะและวิชาชีพ สติปัญญาและวิชาการ ให้แก่นิสิตในภาควิชาฯ
 • เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดงานปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ แก่นิสิตระดับปริญญาบัณฑิตของภาควิชาฯ
 • เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดงานแสดงความยินดีแก่บัณฑิตของภาควิชาฯ ในโอกาสสำเร็จการศึกษา
 • เป็นผู้รับผิดชอบหลักโครงการประกวดผลงาน Senior Project นิสิตชั้นปีที่ 4 ของภาควิชาฯ และดำเนินการเรื่องทุนสนับสนุนเพื่อเป็นรางวัลแก่นิสิต
 • เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการสานสัมพันธ์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์จุฬาฯ-เกษตรศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา
 • ให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ ทุกโครงการด้านกิจการนิสิตของภาควิชาฯ เช่น โครงการค่ายถึงบิตถึงไบต์ โครงการพัฒนาห้องสมุด โครงการการแข่งขันการเขียนโปรแกรม ACM-ICPC ทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ โครงการกีฬา CP sport week โครงการการเตรียมความพร้อมนิสิตด้านการเขียนโปรแกรม เป็นต้น
ผลงานด้านบริหารและอื่นๆ
 • 2551-ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ด้านกิจการนิสิต
 • 2551-ปัจจุบัน กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์)
 • กรรมการจัดการประชุมวิชาการ The 10th Asia Pacific Software Engineering Conference (APSEC 2003)
 • กรรมการจัดการประชุมวิชาการ The 9th ACIS International Conference on Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking and Parallel/Distributed Computing (SNPD 2008)
เคล็ดลับความสำเร็จ/ความนัยจากใจเกี่ยวกับรางวัลนี้

การทำงานด้านกิจการนิสิตนั้น เพื่อให้บรรลุภารกิจตามความรับผิดชอบของบทบาทที่ได้รับ ต้องมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลจำนวนมาก ซึ่งสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนอกเหนือจากความเข้าใจ ความตั้งใจ การวางแผนที่ดีและการทำงานอย่างเป็นระบบแล้วคือ การได้รับความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงการทำงานเป็นทีมของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่มีใจรักในงานด้านนี้ พร้อมจะช่วยกันให้สิ่งที่ดีแก่ลูกศิษย์ของเราอย่างต่อเนื่อง และการมีต้นแบบของคณาจารย์อาวุโสให้เรียนรู้เป็นตัวอย่างที่ดี ขอขอบพระคุณทุกๆ ท่านที่ได้ให้โอกาสและสนับสนุนให้สามารถบรรลุภารกิจทั้งหลายมาได้เป็นอย่างดี