FACULTY

ทำเนียบ “ศักดิ์อินทาเนีย” : นายบัญชา อุนพานิช

ตำแหน่ง   ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ 5
สังกัด       ภาควิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี
เริ่มปฏิบัติงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อ 2 สิงหาคม 2528
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2540 วศ. ม. (นิวเคลียร์ฯ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลที่ได้รับ

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2552 กลุ่มข้าราชการ ระดับ 1 – 5 ได้รับเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ)

หน่วยงานที่ให้รางวัล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ความสำคัญ / ความเป็นมาของรางวัล เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณข้าราชการหรือลูกจ้างประจำดีเด่นของทุกส่วนราชการ ผู้มีคุณสมบัติดีเด่นด้านการครองตน ครองคน และครองงาน

รางวัลอื่นๆที่เคยได้รับ
  • พ.ศ. 2550 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษา จ.กาญจนบุรี – สุพรรณบุรี
  • พ.ศ. 2550 รางวัลชนะเลิศผู้ทรงคุณวุฒิ (Honor Award) การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับชาติ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
  • พ.ศ. 2551 รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๘ ระดับอุดมศึกษา ระดับชาติ สาขาสร้างเสริมสุขภาพ
  • พ.ศ. 2551 รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา (IRVE) ปีการ ศึกษา ๒๕๕๑ ยื่นขอจดสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ “เครื่องเตือนภัย ป้องกันภัย ระงับภัยแก๊สรั่วในรถยนต์”
  • พ.ศ. 2553 รางวัลนำเสนอผลงานแบบบรรยาย ดี สายวิจัยวิชาการ ในการประชุมวิชาการหน่วยงาน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2
เคล็ดลับความสำเร็จ

งานวิศวกรรมทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ถูกนำมาออกแบบใช้กับเครื่องมือวัดชนิดต่างๆโดยนำเข้ามาจากต่างประเทศแทบทั้งสิ้น การทำหน้าที่ซ่อมบำรุงเครื่องมือวัดจำเป็นต้องเข้าใจละรู้หลักการของเครื่อง ดังนั้นการพัฒนาตัวเองเป็นสิ่งสำคัญ ต้องพยายามสะสมความรู้และประสบการณ์เพื่อให้พร้อมอยู่เสมอ จากงานซ่อมบำรุงได้พัฒนาเทคนิคจนกระทั่งเป็นงานออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดขึ้นใช้เองเพื่อสนับสนุนงานวิจัยในภาควิชาๆและหน่วยงานอื่นที่ร้องขอ