FACULTY

ทำเนียบ “ศักดิ์อินทาเนีย”: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรัตน์ รัตนามหัทธนะ

ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ A-4
สังกัด      ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เริ่มปฏิบัติงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อ  29 กันยายน 2548
ประวัติการศึกษา     

พ.ศ. 2541 B.S. (Computer Science) Carnegie Mellon University, Pennsylvania, U.S.A.
พ.ศ. 2548 Ph.D. (Computer Science) University of California, Riverside, California, U.S.A.

รางวัลที่ได้รับ

รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่

หน่วยงานที่ให้รางวัล

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

ความสำคัญ/ความเป็นมาของรางวัลวัล

รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ เป็นรางวัลเชิดชูเกียรตินักเทคโนโลยีไทย ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี ไม่ว่าจะเป็นนักเทคโนโลยีในภาครัฐ หรือภาคเอกชน ที่มีผลงานดีเด่น เป็นประโยชน์ต่อประเทศ สามารถแข่งขันในเชิงอุตสาหกรรม เชิงพาณิชย์ และสังคม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับนักวิชาการ และนักเทคโนโลยีที่เริ่มมีผลงานวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยี ที่เป็นที่ประจักษ์ถึงศักยภาพและความทุ่มเท ในการที่จะพัฒนาเทคโนโลยีในสาขาที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง

รางวัลอื่น ๆ ที่เคยได้รับ
  • รางวัลผลงานวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจำปี 2552 ประเภท “นักวิจัยรุ่นเยาว์” สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • รางวัลบุคลากรดีเด่น “ศักดิ์อินทาเนีย” ประเภท “นักวิจัยรุ่นใหม่” ประจำปี พ.ศ. 2552 จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เคล็ดลับความสำเร็จ

“ทุกคนย่อมมีความฝัน แต่หากไม่เริ่มลงมือทำ ความฝันเหล่านั้นก็จะเป็นจริงไปไม่ได้” และเมื่อเริ่มรวบรวมกำลังกายกำลังใจที่จะเริ่มลงมือสานฝันนั้นแล้ว ต้องพยายามรักและทุ่มเทให้กับสิ่งที่ทำเสมอ