ChulaEngineering
HomeiCare

iCare

ยินดีต้อนรับ

         เนื่องด้วยทางคณะวิศวกรรมศาสตร์กำลังดำเนินการปรับปรุงระบบ iCare จึงไม่สามารถให้บริการได้ชั่วคราว จึงเรียนมาเพื่อให้ผู้ใช้งานทราบ และ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

ระบบ iCare เป็นระบบรับข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง ให้คณะวิศวฯ ของเราน่าอยู่ ทำให้ประชาคมวิศวฯ มีความสุข เรายินดีรับข้อเสนอแนะจากนิสิต บุคลากร และอาจารย์ ทุกคนที่มีข้อเสนอดี ๆ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงคณะของเราทุกคน

ท่านสามารถส่งข้อเสนอแนะผ่าน 2 ช่องทางดังต่อไปนี้

1. ทางแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ คลิกที่นี่   

2. ทางกล่องรับข้อเสนอแนะที่ ทางเข้าโรงอาหาร iCanteen และที่ โถงลิฟท์ชั้น 1 อาคาร 4

หน่วยสื่อสารองค์กรและวิรัชกิจ จะเป็นผู้รับข้อเสนอทุกข้อ และส่งต่อให้ผู้รับผิดชอบพิจารณา และจะตอบกลับทุกข้อเสนอแนะภายใน 10 วันทำการทางเว็บไซต์นี้ หรือถ้าท่านให้ชื่อและข้อมูลติดต่อกลับไว้ เราจะให้คำตอบกลับถึงตัวท่านด้วยเช่นกัน

หากท่านไม่ได้รับคำตอบภายใน 10 วันทำการ เชิญติดตามได้ที่งานสื่อสารองค์กรและวิรัชกิจ โทร 02-218-6337 หรือที่รองคณบดี สื่อสารองค์กรและวิรัชกิจ โทร 02-218-6407

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันพัฒนาคณะวิศวฯ ของเรา... because I care

 

ผลการสำรวจเพื่อรับทราบปัญหาและพัฒนาระบบ www2.reg.chula.ac.th

 

จากปัญหาการลงทะเบียนผ่านระบบ www2.reg.chula.ac.th (Reg2) ในช่วงเปิดภาคการศึกษาปลาย 2557  มีนิสิตที่ประสบปัญหาจำนวนหนึ่งได้ส่งข้อเสนอเข้ามาผ่านระบบ iCare ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยเห็นว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อนิสิตจำนวนมาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ใช้งานระบบดังกล่าว จึงได้สร้างแบบสำรวจนี้ขึ้นเพื่อรวบรวมปัญหาต่าง ๆ ที่พบ และขอรับข้อเสนอเชิงสร้างสรรค์ เพื่อนำมาประมวลและนำเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องให้นำไปใช้พัฒนาระบบต่อไป

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 702 ชุด (แยกเป็นปริญญาตรีในชั้นปีที่ 1 จำนวน 26%   ชั้นปีที่ 2 จำนวน 26%   ชั้นปีที่ 3 จำนวน 29%   ชั้นปีที่ 4 จำนวน 15%  และเป็นนิสิตปริญญาตรีชั้นปีอื่นๆ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษารวมอีก 4%) ที่สละเวลาให้คำตอบและคำแนะนำเพื่อการพัฒนา คณะฯ มีความยินดีนำเสนอผลการสำรวจดังต่อไปนี้ 

ในส่วนที่ 1 จะพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม 36% ได้รับผลการลงทะเบียนรอบแรกตรงตามที่ต้องการ และ 64% ไม่ได้ตามที่ต้องการ  แต่กลับมีผู้ตอบแบบสอบถามถึง 83% ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงผลการลงทะเบียนรอบแรก ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่เปลี่ยนไปจากการลงทะเบียนรอบแรก   คำถามต่อมาพบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามถึง 92% ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเข้าใช้งานระบบ Reg2 ในช่วง 2 วันแรก และ 98% ได้พยายามเข้าระบบในวันดังกล่าว 

เมื่อสอบถามถึงสาเหตที่จำเป็นต้องเข้าใช้บริการระบบ Reg 2 พบว่าสาเหตุที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ไว้มากที่สุดคือการไม่ได้ผลการลงทะเบียนรอบแรกตามที่ต้องการ เนื่องจากการสุ่มเลือกผู้ลงทะเบียนได้ในกรณีที่มีผู้แสดงความจำนงสูงกว่าจำนวนที่รับได้ (62%) ซึ่งสอดคล้องกับคำถามข้อ 1 (64%)  สาเหตุรองลงมาคือต้องการเปลี่ยนแปลงรายวิชาหรือตอนเรียน (50%) แข่งขันกับเพื่อนในการลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไป (44%) และลงทะเบียนรอบแรกไว้ไม่สมบูรณ์  (40%)  

ปัญหาที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรกจากการใช้ระบบ Reg 2 ของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ การเข้าสู่ระบบ (98%)  การแสดงผลไม่ถูกต้อง (89%)  ปัญหาในการค้นหารายวิชา/ตอนเรียน (63%)  ไม่สามารถตรวจสอบจำนวนที่ว่าง (61%)  ระบบแสดงผลไม่ตรงตามบัญชีผู้ใช้ (60%) 

จากคำตอบที่ได้รับ สามารถตั้งข้อสังเกตได้ว่าสาเหตุที่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องแย่งเข้าระบบในช่วงเปิดเรียนนั้น มาจากการได้รับผลการลงทะเบียนรอบแรกไม่ตรงกับความต้องการ ซึ่งเป็นผลจากระบบการสุ่มเลือกนิสิตในรายวิชา/ตอนเรียนที่มีนิสิตแสดงความจำนงไว้เกินขนาดชั้นเรียนที่กำหนดไว้    คำถามที่ 8-10 เป็นการสอบถามถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อวิธีการสุ่ม และเปรียบเทียบกับวิธีสมมติอีก 2 วิธีคือ การประมูล* และ การกระจายกลุ่มนิสิต*  โดยเป็นการให้คะแนน 1 (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) ถึง 5 (เห็นด้วยอย่างยิ่ง)  (อ่านคำอธิบาย วิธีประมูล และ วิธีกระจายกลุ่มนิสิต ด้านท้ายผลการสำรวจ)

จากแบบสอบถามพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนในข้อ 8-10 ดังต่อไปนี้

 • Q8 วิธีการสุ่ม                           2.61 ± 1.34
 • Q9 วิธีการประมูล                      2.94 ± 1.43
 • Q10 วิธีการกระจายกลุ่มนิสิต     2.52 ± 1.47

จากการทดสอบทางสถิติพบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนในแต่ละข้อ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95  

แต่หากพิจารณาตามชั้นปี พบว่า ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 ในกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม

 • ชั้นปีที่ 1 คะแนนเฉลี่ยในข้อ Q8 และ Q10 ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่ Q9 มีความแตกต่างทางสถิติ (ข้อ Q9 สูงกว่า)
 • ชั้นปีที่ 2 คะแนนเฉลี่ยในข้อ Q8 และ Q10 ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่ Q9 มีความแตกต่างทางสถิติ (ข้อ Q9 สูงกว่า)
 • ชั้นปีที่ 3 คะแนนเฉลี่ยในข้อ Q8 และ Q10 ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่ Q9 มีความแตกต่างทางสถิติ (ข้อ Q9 สูงกว่า)
 • ชั้นปีที่ 4 นั้นคะแนนเฉลี่ยในข้อ Q8 และ Q9 นั้นมีค่าเท่ากัน แต่ข้อ Q10 มีค่าที่แตกต่าง (ข้อ Q10 น้อยกว่า) 

 

ซึ่งสรุปได้ว่ากลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 เห็นด้วยกับ “วิธีประมูล มากกว่า วิธีการสุ่มเลือก” และ “วิธีกระจายกลุ่มนิสิต”    ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามชั้นปีที่ 4 เห็นด้วยกับ “วิธีการสุ่มเลือก” และ “วิธีประมูล” ใกล้เคียงกัน แต่ไม่เห็นด้วยกับ “วิธีกระจายกลุ่มนิสิต”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะนำผลการสำรวจพร้อมทั้งข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงและพัฒนาระบบลงทะเบียนที่ได้รับมานี้ เสนอต่อสำนักทะเบียนเพื่อพิจาณาดำเนินการต่อไป  และขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และให้ความเห็นในครั้งนี้  

 

คำอธิบาย:

วิธีการประมูล คือการให้นิสิตทุกคนได้รับแต้มสำหรับการลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาเท่ากัน เช่น 10,000 แต้ม นิสิตนำไปแต้มที่ได้นี้ไปจัดสรรลงในรายวิชาต่าง ๆ ในเวลาที่ลงทะเบียนรอบแรกเพื่อแสดงระดับความต้องการในการลงทะเบียนในรายแต่ละรายวิชา       ในรายวิชาที่มีจำนวนผู้แสดงความจำนงมากกว่าจำนวนที่นั่ง ระบบจะเรียงลำดับแต้มที่นิสิตจัดสรรไว้จากมากที่สุดไปน้อยที่สุด เพื่อคัดเลือกผู้สามารถลงทะเบียนได้สำเร็จ  การตัดสินใจจัดสรรแต้มในแต่ละรายวิชา นิสิตเป็นผู้ตัดสินใจเอง

วิธีการกระจายกลุ่มนิสิต คือการคงวิธีการลงทะเบียนรอบแรกไว้ แต่ในช่วงสัปดาห์แรกของการเปิดเรียน ให้มีการจัดรอบการลงทะเบียนให้กับนิสิตเป็นกลุ่ม ๆ (เช่น ตามรหัสนิสิต) เพื่อให้เข้าสู่ระบบในแต่วันถัดกันไป เพื่อลดความคับคั่งที่เกิดขึ้นในช่วง 1-2 วันแรกของการเปิดลงทะเบียน

 

การรายงานผลจากข้อเสนอแนะ

ขอขอบคุณทุกข้อเสนอแนะที่ส่งเข้ามาผ่านระบบ iCare ทางคณะฯ กำลังเร่งพิจารณาและดำเนินการ โดยจะให้คำตอบผ่านทางอีเมลที่ท่านให้ไว้ หรือในหน้านี้ 

ท่านสามารถรับฟังข้อเสนอและคำตอบข้อเสนอได้ในพื้นที่ด้านล่างนี้

 

ข้อเสนอเรื่อง การเข้มงวดเรื่องจุดสูบบุหรี่

"ช่วยจัดการพวกสูบบุหรี่ในลานเกียร์หน่อยครับ จัดที่ไว้แล้วก็จริง แต่ขอให้เข้มงวดหน่อยครับ"

คำตอบ

"ขอบคุณมากสำหรับข้อเสนอนี้ครับ  ขอเรียนว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ได้รับผลกระทบที่จะรายงานการสูบบุหรี่ โดยสามารถรายงานได้ที่งานกิจการนิสิตครับ (ไม่จำกัดว่าผู้สูบบุหรี่จะต้องเป็นนิสิตหรือไม่)

ขณะนี้สิ่งที่คณะดำเนินการอยู่คือการรณรงค์ขอความร่วมมือให้สูบบุหรี่ในที่ที่จัดไว้ให้ ด้วยข้อความเชิงบวกเพื่อกระตุ้นจิตสำนึก  นิสิตเองสามารถร่วมเป็นแรงหนึ่งได้ครับ เช่น หากพบผู้สูบบุหรี่ในลานเกียร์ ถ้าลองเดินเข้าไปบอกเขาว่า "ขอโทษนะคะ/ครับ กรุณาไม่สูบบุหรี่ในบริเวณนี้เพราะมีควันบุหรี่ออกมารบกวนผู้อื่นด้วย"  ลองใช้วิธีนี้ดูไหมครับ   บอก 10 คนอาจจะมีคนฟัง 6-8 คน แต่ถ้าร่วมกันทำ ก็น่าจะช่วยให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ในประชาคมนี้เราพี่น้องกัน จึงอยากส่งเสริมให้เราอยู่ด้วยกันอย่างกลมเกลียวครับ"

 

ข้อเสนอเรื่อง ทางเดินเท้ามีหลังคาบริเวณอาคาร 4

"อยากให้ทางคณะช่วยแก้ไขหลังคาทางเท้าบริเวณใกล้ๆตึก 4 ครับ ทางเดินเชื่อมด้านหลังคณะ จากศาลาพระเกี้ยวถึงตึก 4 จะมีช่วงหนึ่งที่มีต้นไม้และตู้ไฟขวางทางเดินอยู่ซึ่งต้องเดินอ้อมและไม่มีหลังคา ซึ่งหากเป็นช่วงเวลาที่ฝนตกจะต้องเดินฝ่าฝนเพื่ออ้อมต้นไม้และจะเปียก เท่ากับว่าหลังคาทางเดินยาวๆนี้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยเพราะต้องมีช่วงหนึ่งเดินออกไปเปียกฝนอยู่ดี อยากให้ข่วยแก้ไขหน่อยครับ"

คำตอบ

"ขอบคุณสำหรับข้อเสนแนะครับ  งานกายภาพ ของคณะฯ ได้รับเรื่องเพื่อดำเนินการให้ครับ" 

 

ข้อเสนอเรื่อง iCanteen

"- อยากให้นำร้านที่ขายแกงกะหรี่จากโรงอาหารคณะรัฐศาสตร์มาเปิดสาขาที่วิศวะ
- อยากให้มีที่เก็บจานสำหรับโรงอาหารชั้นสอง
- อยากให้ร้านน้ำมีเครื่องดื่มให้เลือกมากกว่านี้"

คำตอบ

"ขอบคุณครับ การเสนอร้านค้าสามารถเสนอได้ที่งานกิจการนิสิต เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาตามขั้นตอนครับ  

เรื่องที่เก็บจานที่ชั้น 2 นั้น เคยดำเนินการอยู่ในระยะแรก แต่ด้วยว่าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถขึ้นไปเก็บจานที่ชั้น 2 ได้ทันในช่วงเวลาเที่ยง ทำให้จานถูกวางกองไว้เป็นจำนวนมาก  การว่าจ้างเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมเพียงระยะเวลากลางวันก็ไม่คุ้มค่า ประกอบกับผู้ใช้บริการจะต้องเดินลงบันไดมาที่ชั้นล่างอยู่แล้วเพราะเป็นทางลงหลัก จึงขอความร่วมมือผู้ใช้บริการนำจานชามลงมาคืนที่ชั้นล่างด้วยครับ

เรื่องน้ำที่ร้านขายน้ำบริการ ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งที่ร้านขายน้ำได้โดยตรงเลยครับ  หากเป็นความต้องการของผู้ใช้บริการ ทางร้านก็จะพิจารณานำมาขายได้ครับ"

 

ข้อเสนอเรื่อง "จุดสูบบุหรี่"   

"ผมทราบว่าคณะได้จัดให้มีสถานที่ให้สูบุหรี่เป็นที่เฉพาะ เพื่อให้ไม่มีปัญหาเรื่องควันบุหรี่รบกวนผู้อืน แต่ผมคิดว่าสถานที่คิดว่าน่าจะสำหรับสูบบุหรี่ (เพราะเห็นมีนิสิตมานั่งสูบบุหรี่อยู่เป็นกลุ่ม ๆ) ที่อยู่หลังตึก 3 ด้านนอกคณะบริเวณใกล้ ๆ สามแยกหอนาฬิกานั้น ไม่สมควร เพราะเป็นสถานที่ภายนอกคณะทำให้ผู้เดินผ่านไปมาด้านนอกได้รับผลกระทบจากควันบุหรี่ได้ ผมคิดว่าควรยกเลิกบริเวณนั้น ให้ไปสูบภายในบริเวณคณะจะเป็นการดีกว่าครับ"

คำตอบ

"ขอบคุณมากสำหรับข้อเสนอครับ จุดที่คณะฯ กำหนดไว้มีอยู่ 5 จุดตามที่แสดงในภาพครับ บริเวณที่กล่าวถึงนั้นไม่ใช่จุดสูบบุหรี่ที่คณะฯ กำหนดขึ้นครับ และเห็นด้วยว่าเป็นบริเวณด้านนอกคณะฯ ที่มีผู้คนผ่านไปมา ไม่สมควรใช้เป็นที่สูบบุหรี่ครับ คณะฯ จะนำสติกเกอร์ห้ามสูบบุหรี่ไปติดตั้งตามความเหมาะสมต่อไปครับ"

 

ข้อเสนอเรื่อง "พื้นไม้ชำรุดในลานเกียร์"

"พื้นลานเกียร์ส่วนที่เป็นร่องไม้ (บริเวณกลาง ๆ ลานเกียร์ ติดกับต้นไม้) พังไปบางส่วนแล้ว ทำให้เดินแล้วสะดุดบ่อยครั้ง เมื่อไม้หักจะทำให้เกิดเป็นหลุม และเมื่อมีคนเดินผ่านไปมาก็อาจเดินตกหลุม/เกิดอุบัติเหตุได้ ตอนนี้จึงต้องนำไม้กระดานมาปิดไว้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ มองดูแล้วยังเป็นภาพที่ไม่สวยงามนัก อยากให้ปรับปรุงให้เป็นพื้นปูนทั้งหมดครับ ขอบคุณครับ"

คำตอบ

"ขอบคุณที่ส่งข้อเสนอนี้เข้ามาครับ  งานกายภาพรับที่จะดำเนินการปรับปรุงให้เป็นพื้นที่ปูบล็อคคอนกรีตคล้ายบริเวณริมถนนครับ ขอเวลา 1 เดือนครับ"

 

ข้อเสนอเรื่อง "โต๊ะกรุ๊ปที่ลานเกียร์" โดยคุณเอกวัสส์ จรัสรพีพงษ์

"อยากให้ทางคณะจัดงบบำรุงซ่อมหรือเปลี่ยนโต๊ะกรุ๊ปที่ลานเกียร์เนื่องจากการเคลื่อยย้ายบ่อยๆ ทำให้ชำรุดมาก อาจเกิดอันตรายต่อนิสิตได้"

คำตอบ

"ขอบคุณครับ คณะฯ จะทยอยเข้าซ่อมโดยการเชื่อมบางจุด ทาสีกันสนิมและสีจริงใหม่ และเปลี่ยนไม้ที่ชำรุดครับ  หากพบว่าตัวไหนโทรมมากก็จะสลับซากมาเป็นอะไหล่ให้อีกตัวครับ  ทั้งนี้อยู่ระหว่างดำเนินการครับ และอยู่ระหว่างรอการจัดโต๊ะเพิ่มเติมจากศิษย์เก่าอยู่ด้วยครับ"

 

ข้อเสนอเรื่อง "กลิ่นรบกวนในห้องเรียน 420 อาคาร 3" โดยคุณ Piyawat Tangkanjanapas

"ทุกครั้งที่ผมเข้าเรียนวิชา LINCON ที่ห้องเรียน 420 ตึก 3 ผมจะเป็นคนไปเปิดห้องก่อน และต้องพบกับกลิ่นเหม็นมากๆ (ไปใช้ห้องคนแรก) ทำให้ผมต้องเปิดหน้าต่างทุกครั้งที่ใช้ห้องเรียนทุกๆวันจันทร์และพุธเวลา 9.30-11.00 น. ซึ่งทางผมก็อยากจะให้แก้ไขเรื่องกลิ่นดังกล่าวให้ทีครับ"

คำตอบ

"ขอบคุณครับ และขออภัยที่ใช้เวลาตรวจสอบนานครับ เพราะตอนแรกตรวจสอบไม่พบครับ  ตอนนี้ตรวจสอบพบว่ากลิ่นเกิดจาก เก้าอี้เลคเชอร์ที่สั่งมาใหม่ที่เป็น Fiberglass ซึ่งจะได้กลิ่นช่วงที่เพิ่งเปิดห้องตอนเช้า แต่พอเวลาผ่านไปในช่วงบ่ายก็จะไม่ได้กลิ่นครับ

ได้สั่งการให้แม่บ้านเปิดประตูและหน้าต่าง เพื่อระบายอากาศช่วงเช้า เพื่อระบายกลิ่นครับ

การแก้ไขคงต้องใช้วิธีระบายอากาศไปก่อน กลิ่นเฟอร์นิเจอร์ใหม่จะค่อยๆหายไปเองครับ ในอนาคตจะพิจารณาประเด็นเรื่องการส่งกลิ่นลักษณะนี้สำหรับการจัดซื้อ
เฟอร์นิเจอร์ต่อไปครับ  ขอบคุณมากครับ"

 

ข้อเสนอเรื่อง "การทำความสะอาดลานเกียร์"

อยากให้ล้างทำความสะอาดลานเกียร์ เนื่องจากเปิ้อนมาก ดูแล้วไม่สะอาด รบกวนผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะ

คำตอบ

"ขอบคุณสำหรับข้อเสนอครับ  ทางคณะฯ ได้ทยอยดำเนินการทำความสะอาดใหญ่ และจะติดตามรักษาความสะอาดอย่างต่อเนื่องครับ"

 

ข้อเสนอเรื่อง "ตุ้น้ำดื่มในโรงอาหาร" โดย คุณสุภาวดี วุฒาพิทักษ์

"อยากจะขอให้ติดตั้งตู้น้ำดื่มในโรงอาหาร และให้ปรับปรุงก็อกน้ำในโรงอาหาร"

คำตอบ

"คณะฯ ได้รับงบประมาณในการจัดซื้อตู้น้ำจากการบริจาคของศิษย์เก่า และอยู่ระหว่างการจัดซื้อเพื่อติดตั้งในโรงอาหารและบนอาคาร 3 ครับ  อดใจรออีดนิดครับ"

 

ข้อเสนอเรื่อง "WiFi อาคาร 4 ชั้น 17" โดย คุณชลาดล เกตวัลห์

"แนะนำเรื่อง Wifi เนื่องจากว่า ที่คณะวิศวะคอมฯ ชั้น 17 Wifi ยังขาดความเสถียรอยู่มาก อาทิเช่น เมื่อต้องการทราบรายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียน และได้ทำการสอบถามเจ้าหน้าที่ แต่ผลที่ได้คือ แม้แต่ระบบคอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่ภาคเอง ยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ สืบเนื่องจาก ระบบ Wifi นั้นขัดข้องและไม่เพียงแค่นั้น เพราะเมื่ออยู่ในห้องเรียน และจำเป็นต้องใช้ Internet เพื่อสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมตามที่อาจารย์ได้มีการสั่งในคาบเรียน สิ่งที่ปรากฏคือไม่สามารถใช้งานระบบได้ เนื่องจาก Wifi ไม่พร้อมใช้งาน

ทั้งนี้ จึงอยากให้ดูแลพัฒนาปรับปรุงในส่วนนี้ขึ้นมาเป็นส่วนสำคัญเร่งด่วน อันจะทำให้ระบบที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากนี้ สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น"

คำตอบ

"ทางภาควิชาฯได้ทำการติดตั้ง Access Point เพิ่มเติมไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะทำให้การใช้งาน ChulaWifi มีเสถียรภาพมากยึ่งขึ้นครับ"

 

ข้อเสนอเรื่อง "กระจกลิฟต์ อาคาร 4" โดย คุณนิรดา พินทุพีรโกวิท

"กระจกในลิฟท์ของตึก 4 มีสภาพชำรุดเสียหายอย่างมาก อาคารเจริญวิศวกรรมเองเป็นอาคารที่มีนิสิตต้องเข้าออกอยู่เป็นจำนวนมาก (คาดว่าน่าจะเป็นตุกที่มีการใช้งานมากที่สุดของคณะเราค่ะ) อีกทั้งมีการรับแขกบ้านแขกเมืองแขกคณะ ลิฟท์ตึก 4 จึงเป็นเหมือนหน้าต่างบานแรกในการรับแขกของ "บ้าน" หรือคณะของเรา (กระจกที่ชำรุดและเป็นรอยเหล่านี้เห็นมาตั้งแต่ตอนยังเป็นนิสิตปริญญาตรี) ตึก 4 มีการจัดการประชุม สัมมนา และ Open House อยู่เป็นประจำ หลายครั้ง รู้สึกว่า กระจกเป็นส่วนที่ปรับปรุงไม่ยาก และรวดเร็วที่สุด อย่างน้อยอยากมห้มีการเปลี่ยนกระจกใหม่ค่ะ หลังจากนั้นจึงแก้ไขเรื่องระบบระบายอากาศภายในลิฟท์"

คำตอบ

"ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอครับ คณะฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อระบบลิฟต์ใหม่แล้ว ทางผู้ติดตั้งอยู่ระหว่างการนำเข้าชิ้นส่วนซึ่งจะใช้เวลาระยะหนึ่ง และจะทยอยเข้าติดตั้งแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ครับ

ระหว่างนี้คณะฯ จัดระบบบำรุงรักษาลิฟต์ที่ใช้งานอยู่ให้มั่นใจว่ามีความปลอดภัยได้มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยของประชาคมทุกคน และในส่วนของการดูแลความสะอาดทางงานกายภาพจะดำเนินการแก้ไขในระหว่างนี้ต่อไปครับ"

 

ข้อเสนอเรื่อง "ห้องสมุดอาคาร 3" 

"ห้องสมุดตึกสามควรควบคุมให้ผู้ใช้บริการงดส่งเสียงดัง โดยเฉพาะบริเวณชั้นบนจะมีเสียงดังเป็นพิเศษ

อนึ่ง เนื่องจากผู้ใช้บริการโดยส่วนใหญ่นั้นล้วนแต่เป็นนิสิตทั้งสิ้น จึงเป็นที่น่าตั้งคำถามว่า การศึกษานั้นพัฒนาคนได้จริงหรือไม่"

คำตอบ

"คณะฯ มีแผนปรับปรุงใหญ่ห้องสมุดอาคาร 3 และได้เริ่มเข้าดำเนินการแล้วครับ ห้องสมุดใหม่จะมีการแบ่งโซนเงียบ และโซนทำงานกลุ่มอย่างชัดเจนครับ" 

 

ข้อเสนอเรื่อง "กระเบื้องปูพื้นสวนรวมใจ" โดย ดร.กุณฑินี มณีรัตน์

"กระเบื้องขนาดใหญ่ปูพื้นที่สวนรวมใจมีที่หลุดๆ กระดก และอยากแนะให้เพิ่มรูปลงในช่องข้อเสนอแนะนี้ด้วยค่ะ"

คำตอบ

"ขอบคุณทื่แจ้งเรื่องนี้เข้ามาผ่านระบบ iCare ครับ  งานกายภาพได้ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วตามภาพครับ"

 

ข้อเสนอเรื่อง "ลิฟต์อาคาร 4"

"ลิฟท์ตึก 4 นั้นโทรมมาก ผมเห็นว่าส่วนใหญ่ลิฟท์จะไม่ได้เปิดใช้งานครบทุกตัว ฉะนั้นผมเห็นว่านี่เป็นโอกาสที่ดีที่จะ ตกแต่งลิฟท์ที่ไม่ได้ใช้งานใหม่ และสลับการใช้งานกับลิฟท์ตัวอื่น ๆ เพื่อที่จะได้บำรุงรักษาได้ครบทุกตัว"

คำตอบ

"ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอครับ คณะฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อระบบลิฟต์ใหม่แล้ว ทางผู้ติดตั้งอยู่ระหว่างการนำเข้าชิ้นส่วนซึ่งจะใช้เวลาระยะหนึ่ง และจะทยอยเข้าติดตั้งแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ครับ

ระหว่างนี้คณะฯ จัดระบบบำรุงรักษาลิฟต์ที่ใช้งานอยู่ให้มั่นใจว่ามีความปลอดภัยได้มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยของประชาคมทุกคนครับ"

 

ข้อเสนอเรื่อง "ตู้ขายน้ำ" โดย คุณรุ่งโรจน์ ศรีภูมิ

"กรณีที่1 ตู้หยอดน้ำกินเหรียญทั้งสามจุด หรือบางจุด (ไม่รับแบงค์ น่าจะทำให้มันใช้ได้ทั้งหมด)
กรณีที่ 2 ของในตู้หมด ( น้ำเปล่า )"

คำตอบ

"คณะฯ ได้ประสานไปที่ Supplier เพื่อทราบและแก้ไขแล้วครับ"

 

ข้อเสนอเรื่อง "จอคอมพิวเตอร์มีปัญหา"

"อยากแจ้งรายการของเสีย จอคอมพิวเตอร์ทางขวาสุดแถวหลังสุดในห้อง 224 มีเส้นบนจอค่ะ พยายามหา email ไปแจ้งในเว็บแล้วไม่เจอค่ะ เห็นแต่เบอร์โทร"

คำตอบ

"ขอบคุณครับ งาน IT ได้ดำเนินการแก้ไขแล้วครับ"

 

ข้อเสนอเรื่อง "เวปไซต์ของทางกิจการนิสิต"

"อยากให้ปรับปรุงเวปไซต์ของทางกิจการนิสิต https://www.studentaffairs.eng.chula.ac.th/web/?lang=th  เนื่องจากในตอนเข้า website จะมีขึ้นเตือนว่า  There is a problem with this website’s security certificate"

คำตอบ

"ขณะนี้เว็บไซต์กิจการนิสิตอยู่ในระหว่างการปรับปรุงเพื่อให้เกิดความทันสมัยและตรงตามความต้องการของนิสิตให้มากที่สุดครับ"

 

ข้อเสนอเรื่อง "การถ่ายทอดความรู้สู่สาธารณะ"

"ทางคณะมีการจัดสัมมนาความรู้เป็นจำนวนมาก หลายๆ ครั้งที่ผมอยากจะไปฟังสัมมนาแต่ไปไม่ได้เพราะมีภารกิจ อยากจะเสนอแนะให้ทางคณะอัดวีดีโอของสัมมนาจัดเก็บไว้และเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่น youtube เป็นต้น ขอบคุณครับผม"

คำตอบ

"ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะครับ ทางคณะยินดีจะดำเนินการนำวีดิโอของงานสัมมนาที่ได้รับการยินยอมจากทางผู้จัดงานขึ้นเผยแพร่ครับ"

 

ข้อเสนอเรื่อง "ปลั๊กไฟโถงอาคาร 4"

ตามที่มีข้อเสนอเรื่องขอให้ติดตั้งปลั๊กไฟ เพิ่มเติมบริเวณโถงอาคาร 4 บัดนี้งานกายภาพได้เข้าดำเนินการติดตั้งปลั๊กไฟให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ 

 

ข้อเสนอเรื่อง "ขอแขวนผ้าห้องอาบน้ำชั้น 12 อาคารวิศวฯ 100 ปี"

"ห้องอาบน้ำ ชั้นสิบสอง ตึกร้อยปี ไม่มีขอแขวนผ้า ทำให้อาบน้ำไม่ได้"

คำตอบ

"ขอบคุณสำหรับข้อเสนอครับ  งานกายภาพได้เข้าติดตั้งให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ"

 

ข้อเสนอเรื่อง "ห้องปฏิบัติการในคณะฯ"

"เนื่องจากในปัจจุบันห้องแลปของทางคณะในหลายสาขาวิชามีอายุการใช้งานมานานทำให้การทำงานขณะเรียนไม่คล่องแคล่วว่องไวราบรื่น ไม่สอดคล้องกับเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน และอาจนำไปสู่การเปรียบเทียบกับต่างสถาบัน ว่าสถาบันเราเน้นสอนแต่ทฤษฎีแต่การปฏิบัติอ่อน จึงอาจเป็นการดีหากสถาบันที่รักยิ่งของเราเน้นทั้งด้านปฏิบัติและทฤษฎี

การเรียนรู้ของนิสิตอาจประสบความสำเร็จได้ด้วยดีและแข่งขันกับต่างชาติได้หากสถาบันมีความใส่ใจทั้งการเรียนในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งข้อเรียกร้องนี้อาจเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากเนื่องจากอาจติดขัดเรื่องงบประมาณแต่ก็ขอใช้ช่องทางนี้เสนอความคิดเห็นด้วยครับ"

คำตอบ

"ขอขอบคุณในข้อเสนอแนะนี้ครับ คณะฯ ให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่ง ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเรียนในห้องปฏิบัติการเป็นเครื่องมือสำคัญหนึ่งสำหรับนิสิตวิศวฯ  ในปัจจุบันคณะฯ มีเครื่องมือและอุปกรณ์ ในห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ มีการบำรุงรักษาเพื่อให้มั่นใจว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตให้ได้คุณภาพตรงตามเป้าหมายของหลักสูตร  

อย่างไรก็ดี คณะฯ ตระหนักถึงประเด็นอายุการใช้งานของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการเหล่านี้ ว่าถึงแม้ว่าจะมีการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา แต่ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา ก็อาจจะมีอุปกรณ์บางประเภทที่น่าจะสามารถพัฒนาปรับปรุงให้สามารถตอบสนองต่อการเรียนการสอนที่เปลี่ยนไปได้ดียิ่งขึ้น คณะฯ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าภาคทุกภาค และรองคณบดีที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการพัฒนาอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอนในคณะวิศวฯ โดยผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดนี้จะถูกส่งถึงคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพื่อพิจารณาหาแนวทางการดำเนินการในระยะยาวต่อไป 

คณะฯ ขอขอบคุณผู้ให้ข้อเสนอแนะที่เข้าใจในกระบวนการว่าเป็นข้อเสนอที่มีความท้าทายในทางปฏิบัติและมิได้เร่งให้ดำเนินการในระยะสั้น และขอขอบคุณอีกครั้งที่เป็นผู้ที่ใส่ใจและประสงค์ให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์มา ณ ที่นี้อีกครั้งครับ"

 

ข้อเสนอเรื่อง "การจัดบริเวณจอดรถจักรยานยนต์ และ ที่จอดจักรยาน รอบอาคาร 4"

เนื่องจากผมเห็นว่า ช่วงหลังมานี้ มีรถจักรยานยนต์จอดหน้าตึก 4 เป็นจำนวนมาก และหากจัดพื้นที่ให้จอด น่าจะทำให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยดีครับ.. รวมถึงจักรยาน ซึ่งปัจจุบันจะล็อคติดกับเสาไว้ หากมีที่จอดจักรยาน ผมว่าน่าจะดูเป็นระเบียบเรียบร้อย เช่นกันครับ ขอบคุณครับ

คำตอบ

"ขอบคุุณสำหรับข้อเสนอแนะครับ  ขณะนี้คณะฯ โดยงานกายภาพได้จัดช่องจอดรถจักรยานยนต์และจักรยานไว้ในบริเวณโดยรอบอาคาร 4 และ อาคารวิศวฯ 100 ปีแล้วครับ  งานกายภาพจะทยอยติดตั้งที่จอดจักรยานเพิ่มเติมต่อไปครับ"

 

ข้อเสนอเรื่อง "กล้องวงจรปิด"

"อยากให้มีการติดตั้ง กล้องวงจรปิดภายในคณะ ให้ครอบคลุมทุกจุด ที่จะสามารถบันทึกและติดตาม คนร้าย ได้"

คำตอบ

"ขอบคุณสำหรับข้อเสนอนี้้ครับ  คณะฯ โดยงานกายภาพขอรับข้อเสนอนี้ไว้ปรับปรุงโดยจะทยอยพัฒนาระบบกล้องวงจรปิดรอบคณะ ให้สามารถติดตามความเป็นไปในคณะได้อย่างรัดกุม เพื่อความปลอดภัยของประชาคมทุกคนครับ"

 

ข้อเสนอเรื่อง "การใช้ตะเกียบไม้"

"อยากทราบเกี่ยวกับการใช้ตะเกียบไม้ซ้ำในโรงอาหาร ว่าจะเกิดปัญหาด้านสุขอนามัยหรือไม่ เช่น เชื้อรา เมื่อเทียบกับตะเกียบพลาสติก"

คำตอบ

"ขอบคุณมากสำหรับข้อเสนอนี้ครับ  คณะฯ มีความห่วงใยในสุขภาพของประชาคมทุกท่านคับ  และได้นำประเด็นนี้ไปหารือกับผู้เชี่ยวชาญ ได้ความมาดังนี้ครับ

ปัจจุบันร้านอาหารนิยมใช้ตะเกียบไม้ แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง (Disposable Chopsticks) ซึ่งผู้บริโภคเข้าใจว่าตะเกียบชนิดนี้สะอาด ปลอดภัย ในความเป็นจริงตะเกียบประเภทนี้จะถูกทำความสะอาดด้วยสารฟอกขาว ซึ่งมักตกค้างอยู่ในตะเกียบ นอกจากเรื่องความปลอดภัยแล้ว หลายหน่วยงานก็รณรงค์การใช้ตะเกียบที่ใช้ซ้ำได้ (Reusable Chopsticks) เพื่อลดการตัดไม้ วัสดุที่ทำก็มีตั้งแต่ เงิน อลูมิเนียม พลาสติก หรือไม้ เป็นต้น  โดยมีข้อแนะนำว่า ถ้าใช้ตะเกียบที่ทำจากไม้ ควรเป็นไม้เนื้อแข็ง เมื่อใช้แล้วให้ล้างทำความสะอาด ผึ่งให้แห้ง และเก็บในภาชนะที่แห้ง เพื่อป้องกันการสะสมของแบคทีเรียและ/หรือเชื้อรา สำหรับตะเกียบพลาสติกควรเป็นพลาสติกประเภทที่ทนการสัมผัสกับอาหารร้อนได้ ทั้งตะเกียบไม้และพลาสติกไม่ควรตกแต่งด้วยสีต่างๆ เพราะอาจมีการละลายของสารเกิดสีปนเปื้อนในอาหารได้ (www.cdc.gov ประเทศสหรัฐอเมริกา)

สำหรับประเทศไทย ถ้าซื้อตะเกียบทำจากไม้ไผ่ หรือไม้ จากบริษัทที่ได้การรับรอง มอก. ที่ปลอดภัยจากสารฟอกขาว และมีการอบฆ่าเชื้อราแล้ว ผู้บริโภคเพียงแต่ทำความสะอาด ผึ่งให้แห้ง และเก็บในภาชนะที่แห้งเช่นกัน ก็จะได้ป้องกันการสะสมของแบคทีเรียและ/หรือเชื้อราได้"

 

ข้อเสนอเรื่อง "อุณหภูมิในห้องสมุด"

"อยากให้ทางห้องสมุดพิจารณาปรับอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศให้เย็นลงกว่านี้ครับ เนื่องจากค่อนข้างจะร้อนมาก ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของผู้ใช้บริการครับ"

คำตอบ

"ขอบคุณสำหรับข้อเสนอค่ะ ทางห้องสมุดขอชี้แจงว่าเนื่องจากห้องสมุดมีกำหนดปิดปรับปรุงในเดือน ม.ค. 2558 จึงได้เริ่มชะลอการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ เพื่อเตรียมเปลี่ยน จึงอาจทำให้มีบางเครื่องเริ่มเสื่อมสภาพค่ะ อย่างไรก็ดีได้ดำเนินการแก้ไขแล้วโดย

1. ให้เจ้าหน้าที่เปิดพัดลมเพดาน ทั้งหมด 10 ตัว ทั่วทั้งบริเวณที่นั่งอ่านหนังสือ
2. ให้นักการปิดหน้าต่างกระจกห้องสมุดด้านซ้ายมือ ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป เพื่อว่าแสงแดดจะไม่ส่องเข้ามา จะช่วยลดความอบและร้อนได้ระดับหนึ่ง

เหลือเวลาเพียง ประมาณ 1 เดือนเท่านั้นจะสอบเสร็จ (ประมาณ 12 ธันวาคม) จะต้องปิดห้องสมุดแล้ว ห้องสมุดใหม่คงไม่พบปัญหานี้แล้วค่ะ"

 

ข้อเสนอ เรื่อง "ห้องละหมาด"

 • คงไม่เป็นที่สงสัยว่าทำไมพื้นที่ที่ใช้ปฏิบัติศาสนกิจต้องคำนึงถึงเรื่องความสะอาดเป็นหลัก จึงอยากให้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปทำความสะอาดสม่ำเสมอ โดยเฉพาะพื้นบริเวณก๊อกน้ำและพรมในห้องละหมาด (พรมผืนใหญ่สีแดง) เสนอให้ดูดฝุ่นที่พรมอย่างน้อยทุก 2 สัปดาห์
 • อยากให้มีพรมเช็ดเท้าบริเวณก๊อกน้ำที่ผืนใหญ่หรือซับน้ำได้ดีกว่านี้ เพราะจากที่สังเกตในช่วงกลางวัน มีผู้มาใช้ประมาณ 4-5 คน ผ้าเช็ดเท้าที่ใช้อยู่ก็เปียกชุ่ม ไม่สามารถเช็ดเท้าให้แห้งได้
 • เสนอแนะให้ติดป้ายกำชับไว้หน้าห้องว่าให้ถอดรองเท้า เนื่องจากเคยพบบุคคลที่ไม่ได้เข้าไปใช้ห้องละหมาดใส่รองเท้าเข้าไป
 • มาที่เรื่องของเครื่องปรับอากาศ อยากให้ซ่อมให้ใช้การได้เป็นปกติ รวมถึงมีมาตรการเปิดปิดการใช้งานให้ชัดเจน หรืออีกทางหนึ่งคือใช้พัดลม เพราะใช้เพียงระยะเวลาสั้นๆในการเข้าใช้งาน อีกทั้งยังประหยัดกว่าอีกด้วย : )
 • สุดท้ายคือเรื่องการลงชื่อผู้ใช้้บริการห้องละหมาด ถ้ามีการเก็บข้อมูลแล้วนำไปพัฒนาห้องละหมาดได้ ก็เสนอให้เก็บข้อมูลครับ

     ***ขอเน้นในเรื่องความสะอาดเป็นหลักนะครับ ส่วนเรื่องอื่นเป็นเรื่องรอง"

คำตอบ

"ขอบคุณสำหรับข้อเสนอครับ  งานกายภาพรับทราบ และจะดำเนินการ ทำความสะอาดให้บ่อยขึ้น เปลี่ยนพรม และอาจจะจัดสมุดลงชื่อใช้งาน เพื่อให้ทราบจำนวนผู้ใช้งานครับ"

 

ข้อเสนอเรื่อง "ห้องน้ำในคณะฯ"

 1. คณะวิศวะเป็นคณะที่มีประชากรชายมากกว่าหญิง แต่การสร้างห้องน้ำของคณะกลับสร้างห้องน้ำหญิงมากกว่าชาย ซึ่งสวนทางกันกับจำนวนประชากร ทำให้ในชั่วโมงเร่งด่วนมีความแออัดในห้องน้ำชายมาก
 2. เท่าที่ผมใช้ห้องน้ำในคณะวิศวะทั้งหมดมีเพียงห้องน้ำตึก 2 สำหรับ ISE ที่ดูสะอาดเป็นพิเศษ ขณะที่ตึก 1,3,4 มีปัญหาความสกปรกมากและขาดการดูแล เทียบไม่ได้กับตึก 2 ไม่ทราบว่าเป็นนโยบายคณะที่ตั้งใจดูแลนิสิตISE เป็นกรณีพิเศษไหมครับ และเป็นไปได้ไหมที่ห้องน้ำตึก1,3,4 จะดูแลดีเท่าตึก 2 อยากทราบครับ
 3. ห้องน้ำชาย 4 ชั้นที่ตึก 3 เสียสม่ำเสมอมาก
  ชั้น 4 => อ่างล้างหน้าน้ำไหลเบามาก
  ชั้น 3 => ส้วมใช้ได้แค่ห้องเดียว โถฉี่เต็มอยู่ตลอด
  ชั้น 2 => ส้วมใช้ได้สองตัว บางครั้งมีน้ำไหลลงมาจากเพดาน
  ชั้น 1 => เหมือนชั้น 2 คือมีน้ำหยดลงมาจากเพดาน

คำตอบ

 1. ขอบคุณสำหรับข้อเสนอครับ ขอเรียนชี้แจงทำความเข้าใจดังนี้ครับ สัดส่วนผู้ใช้ ชาย-หญิง เปลี่ยนไปตามกาลเวลา ปัจจุบันนิสิตหญิงเพิ่มจำนวนมากขึ้น อีกทั้งคณะฯ ก็มีเจ้าหน้าที่หญิงอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องพิจารณาในภาพรวมครับ  อย่างไรก็ดี คณะฯ รับฟังข้อเสนอนี้และจะพิจารณาใช้ในโอกาสที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนาในระยะยาวต่อไปครับ 
 2. ขอบคุณสำหรับข้อเสนอครับ  คณะฯ ดำเนินการดูแลรักษาระบบกายภาพทั้งหมดด้วยมาตรฐานเดียวกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติครับ  การดูแลความสะอาดห้องน้ำในอาคาร 2 อยู่ในการดูแลของงานกายภาพซึ่งดูแลอาคาร 1-3 ด้วยแม่บ้านชุดเดียวกันครับ   จึงเรียนมาเพื่อทำความเข้าใจครับ 
 3. ขอบคุณที่แจ้งความเสียหายเข้ามาครับ งานกายภาพได้เข้าตรวจสอบและแก้ปัญหาเบื้องต้นให้แล้ว  อย่างไรก็ดีมีข้อจำกัดทางกายภาพของอาคาร 4 ซึ่งเป็นอาคารที่มีอายุมากทำให้การแก้ปัญหาแรงดันน้ำยังทำไม่ได้ในระยะสั้นนี้ครับ  จึงเรียนมาเพื่อทำความเข้าใจครับ

​คณะฯ รับทราบสถานะของห้องน้ำที่ให้บริการอยู่ และพยายามดำเนินการให้ดีที่สุดภายใต้ข้อจำกัดต่าง ๆ ในปัจจุบันงานกายภาพของคณะฯ มีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอสำหรับประชาคมจำนวนมากกว่า 6,000 คนในคณะวิศวฯ ของเรา  

ในเร็ว ๆ นี้ งานสื่อสารองค์กรและวิรัชกิจร่วมกับงานกายภาพ จะดำเนินการติดตั้งระบบรายงานสถานะของสุขภัณฑ์ในห้องน้ำด้วยการรายงานผ่านระบบ QR Code เพื่อให้ผู้ใช้สามารถรายงานสถานะความเสียหาย รวมถึงความสะอาด เพื่อให้งานกายภาพได้สามารถเข้ามาดำเนินการแก้ไขให้อย่างรวดเร็ว โดยงานสื่อสารองค์กร จะทยอยติดตั้งสัญลักษณ์ QR Code นี้ในห้องน้ำในอาคาร 1, 2, และ 3 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับ  

 

ข้อเสนอ "ทางหนีไฟ ตึก 4 คณะวิศวฯ"

"ทางหนีไฟสภาพโทรม ไฟสำรองชำรุดเสียหาย มีนํ้ารั่วซึมและกลิ่นอับ ประตูทางออกชั้นล่างของทางหนีไฟชำรุด อยากให้ช่วยซ่อมแซมครับ"

คำตอบ

"ขอบคุณเป็นอย่างสูงที่แจ้งเรื่องทางหนีไฟนี้เข้ามาครับ  คณะฯ จะเร่งดำเนินการแก้ไขโดยเข้าปรับปรุงระบบไฟสำรอง ไฟส่องสว่าง น้ำรั่วซึม และประตูทางออกให้โดยเร็วครับ"

 

ข้อเสนอ "ที่นั่งใต้อาคาร 4"

"สถานที่นั่งใต้ตึกชั้น 4 บางโต๊ะปลั๊กไฟไม่สามารถเอื้อมถึง มีบางโต๊ะถึงเสียบปลั๊กไฟได้ เวลาฝนตกมักโดนฝนสาดได้ง่าย หรือแดดออก บางโต๊ะจะร้อน บางที wifi ไม่ครอบคลุม สิงที่อยากจะเสนอคือจัดปลั๊กไฟ  wifi และกันฝนได้สำหรับที่นั่ง"

คำตอบ

"ขอบคุณที่ใช้บริการ iCare ครับ ในส่วนของ WiFi งานสารสนเทศรับทราบ น่าจะให้บริการได้เต็มพื้นที่ภายในสิ้นเดือน ธ.ค. นี้ครับ   ส่วนการติดตั้งปลั๊กไฟนั้น งานกายภาพจะเข้าไปสำรวจความเหมาะสมครับ โดยหลักการเบื้องต้นคือจะติดตั้งให้ในบริเวณที่ไม่มีฝนสาด (เพื่อความปลอดภัย) ครับ"

 

ข้อเสนอ "การแต่งการนิสิตในศูนย์คอมฯ" 

ด้วยมีผู้ส่งข้อเสนอเรื่องการแต่งกายนิสิตเข้าศูนย์คอมฯ มาหลายท่านด้วยกัน ทางผู้บริหารคณะฯ ได้หารือกันแล้วเห็นควรให้ยึดตาม มติของกรรมการกิจการนิสิต ว่าด้วยการใช้เสื้อชอป ว่าให้ใส่เฉพาะตอนทำ Lab หรือมีกิจกรรมที่ต้องใส่เสื้อชอปเท่านั้น หลังจากเสร็จแล้วต้องใส่เป็นชุดนิสิตครับ  

สำหรับวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดราชการ ทางศูนย์คอมฯ จะพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้งครับ 

 

รายงานผลสำรวจความต้องการตู้น้ำในโรงอาหาร

จากการสำรวจความต้องการเรื่องตู้น้ำในโรงอาหาร มีผู้ตอบแบบสอบถามเข้ามาทั้งหมด 239 ราย ได้ผลดังต่อไปนี้ครับ

 • 97.5% ต้องการให้มีตู้บริการน้ำดื่มในโรงอาหาร 
 • 73.2% ต้องการตู้น้ำปรับอุณหภูมิ (น้ำร้อน/น้ำเย็น) 
 • 95.4% ยินดีนำภาชนะ (เช่น ขวดน้ำ) มาเอง ไม่ต้องการถ้วยกระดาษ

คณะฯ ขอขอบคุณในความร่วมมือตอบแบบสอบถาม มา ณ ที่นี้ และจะเร่งดำเนินการต่อไป

 

ศูนย์คอมฯ เปิดให้บริการเครื่องสแกนเนอร์

"ตามที่มีผู้ส่งข้อเสนอเรื่องอยากให้ศูนย์คอมฯ มีบริการเครื่องสแกนเนอร์ด้วยนั้น  บัดนี้งานสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสแกนเนอร์ในศูนย์คอมฯ ให้เป็นที่เรียบร้อย และสามารถเข้าใช้บริการได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป"

 

ข้อเสนอ "วารสาร Journal of The Electrochemical Society" โดยผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

"อยากให้ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือคณะวิศวกรรมศาสตร์มีการ subscribe Journal of The Electrochemical Society (ECS) เพิ่มเติม ทั้งนี้ในปัจจุบัน vpn ของจุฬาฯสามารถโหลด articles จาก science direct ได้ แต่ทั้งนี้บทความด้าน electrochemical ส่วนมากจะอยู่ใน ECS ซึ่งไม่สามารถโหลดได้จากระบบจุฬาฯ ส่งผลให้ขาดข้อมูลในการทำวิจัยเป็นอย่างมาก"

คำตอบ

"ขอบคุณที่ส่งข้อเสนอแนะเข้ามาครับ  ทางห้องสมุดชี้แจงกลับมาดังนี้ครับ วารสาร Journal of the Electrochemical Society (ECS) ภาควิชาไฟฟ้าเคยให้ห้องสมุดคณะบอกรับ ปี 1981 - 1997 แต่หลังจากที่คณะจัดสรรงบประมาณให้ภาควิชาต่าง ๆ ไปและให้ภาคจัดซื้อด้วยงบที่ได้รับจัดสรรไปนั้น ภาคฯ ได้เลิกรับวารสารชื่อนี้ไป

ในประเทศไทยมีห้องสมุดหลายแห่งที่เคยบอกรับวารสารนี้และมีล่าสุดถึงปี 2000 ที่ SIIT ถ้าต้องการบทความย้อนหลังติดต่อได้ที่ห้องสมุดคณะฯ เรามีบริการ Inter Library Loan โดย Print หรือ  Scan ส่งทาง E-Mail โดยมีค่าบริการครับ"

 

ข้อเสนอ "การปรับอุณหภูมิตู้ขายน้ำ" โดยคุณ Woraboon Wannapim

"ตู้กดน้ำแบบหยอดเหรียญ  ซึ่งให้บริการเครื่องดื่มแบบต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณร้าน True Coffee ตึก 3 และ iCanteen  มักมีอุณหภูมิของเครื่องดื่มในตู้สูงกว่าที่ควร ราวๆ 10-20 C  ทำให้เครื่องดื่มที่กดออกมาไม่ค่อยเย็นนัก  จึงอยากให้ดำเนินการปรับปรุง"

คำตอบ

"ขอบคุณสำหรับข้อเสนอครับ  คณะฯ ได้ดำเนินการแก้ไขให้แล้วครับ"

 

ข้อเสนอ "ไฟล์เอกลักษณ์ Chula Engineeering" โดยคุณปวิณ ภิรมย์

"ต้องการให้มีคู่มือเอกลักษณ์องค์กรของคณะที่ชัดเจน เหมือนของจุฬาฯ เช่น ไฟล์ Logo ของคณะ หลักเกณฑ์การนำสัญลักษณ์ต่างๆ ไปใช้ รวมถึง Power Point Template ต่าง ๆ"

คำตอบ

 

"ขอบคุณสำหรับข้อเสนอนี้ครับ  ทางคณะฯ ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแล้ว

ขอเชิญชวนทุกท่านดาวน์โหลดสื่อเอกลักษณ์ของคณะ รวมถึงเทมเพลทไฟล์นำเสนอชนิดต่าง ๆ ได้ที่ www.eng.chula.ac.th/identity ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับ"

 

ข้อเสนอ "การใช้พื้นที่ โต๊ะ และม้านั่งในและรอบบริเวณคณะฯ" โดยผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

"อยากให้จัดการเกี่ยวกับการที่มีกลุ่มนิสิตเข้าไปจับจองที่นั่ง รวมถึงติดป้ายขนาดใหญ่ เหมือนเป็นที่ส่วนตัว จึงคิดว่าเป็นการไม่เหมาะสมและไม่ยุติธรรมต่อนิสิตอื่นที่ต้องการใช้พื้นที่ของคณะอย่างเท่าเทียมกัน ทำให้ไม่สามารถเข้าใช้บริเวณดังกล่าวได้ครับ"

คำตอบ

"ขอบคุณที่ส่งข้อเสนอนี้เข้ามาครับ  พื้นที่ภายในและโดยรอบคณะวิศวฯ เป็นพื้นที่ส่วนรวมที่คณะฯ จัดไว้ให้ประชาคมใช้ร่วมกัน อย่างไรก็ดีอาจจะมีนิสิตบางกลุ่มที่ใช้พื้นที่บางบริเวณอยู่เป็นประจำ ซึ่งสามารถทำได้แต่ขอความกรุณาไม่ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ หรือเป็นอุปสรรคมิให้บุคคลอื่นสามารถใช้พื้นที่ได้  นอกจากนี้คณะฯ ขอความร่วมมือ 3 ข้อ คือ

1. ไม่เคลื่อนย้ายโต๊ะหรือม้านั่งโดยพลการ ไปเป็นของส่วนตัวสำหรับนิสิตบางกลุ่ม
2. ร่วมกันรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณพื้นที่รอบนอกของคณะฯ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เห็นเด่นชัดได้จากภายนอก และ
3. ให้ความร่วมมือในเวลาที่คณะกรรมการนิสิตคณะวิศวฯ (กวศ.) มีความจำเป็นขอเข้าใช้พื้นที่ในการดำเนินกิจกรรมของคณะฯ 

นอกจากนี้งานกายภาพและงานกิจการนิสิต คณะฯ กำลังพิจารณาติดตั้งโต๊ะที่นั่งเพิ่มเติมในบางบริเวณ เพื่ออำนวยความสะดวกกับนิสิตและประชาคมวิศวฯ โดยส่วนรวม  

คณะฯ ขอขอบคุณในความร่วมมือจากนิสิตทุกคนมา ณ ที่นี้"

 

ข้อเสนอ "การใช้พื้นที่ด้านหลังอาคารวิศวกรรมโยธา" โดยผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 2 ท่าน

"เนื่องจากการก่อสร้างตึก 100 ปีเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้มีพื้นที่จอดรถยนต์เพิ่มขึ้น เป็นไปได้หรือไม่ที่จะเปลี่ยนพื้นที่บริเวณสนามบาสเก็ตบอลด้านหลังตึกภาคโยธา ที่ปัจจุบันเป็นพื้นที่จอดรถยนต์ส่วนบุคคล ให้เป็นพื้นที่ไว้ใช้สำหรับการเล่นกีฬา และออกกำลังกาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบุคลากร และนิสิตภายในคณะ โดยให้นำรถยนต์ไปจอดยังบริเวณข้างตึก 100 ปีแทน"

"เนื่องจากปัจจุบันการก่อสร้างอาคารวิศวกรรม 100 ปี เสร็จสิ้นลงแล้ว ส่งผลให้มีพื้นที่สำหรับจอดรถยนต์เพิ่มมากขึ้น จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ พื้นที่บริเวณสนามบาสเก็ตบอล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ให้เป็นลานกิจกรรม นันทนาการ เล่นบาสเก็ตบอล สำหรับนิสิต โดยขอความกรุณา งดการนำรถยนต์เข้ามาจอด เพื่อให้นิสิตได้ใช้ประโยชน์จากสนามดังกล่าวเต็มพื้นที่  (ยกเว้น กรณีจำเป็น) ขอบพระคุณครับ"

คำตอบ

"ขอบคุณสำหรับข้อเสนอนี้ครับ  ปัญหาที่จอดรถในคณะเป็นปัญหาท้าทายที่ยังไม่มีทางออกในระยะยาว จึงจำเป็นต้องใช้พื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดร่วมกันระหว่างประชาคมทุกฝ่ายครับ  ปัจจุบันพื้นที่ด้านหลังอาคารวิศวกรรมโยธาเป็นพื้นที่ที่ใช้งานร่วมกันอยู่ กล่าวคือเป็นที่จอดรถในเวลากลางวันและเป็นสนามฝึกซ้อมกีฬาในเวลาเย็น

ปัญหาที่พบคือมีการเคลื่อนย้ายรถออกนอกเวลาล่าช้ากว่ากำหนด ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการฝึกซ้อมกีฬาของนิสิต   แนวทางการดำเนินการคือ งานกายภาพจะจัดทำป้ายประกาศเพื่อชี้แจงเวลาการใช้สถานที่อย่างชัดเจน และเมื่อถึงกำหนดเวลาเคลื่อนย้ายรถนิสิตสามารถติดต่องานกายภาพได้ที่ โทร 02-218-6340 เพื่อขอประสานไปยังเจ้าของรถให้เข้ามาเคลื่อนย้ายครับ"

 

ข้อเสนอ "การให้บริการซอฟต์แวร์ Microsoft DreamSpark" โดยคุณศิรวิทย์ ยี่ส่อง

"เนื่องจากปีก่อนมีการให้สิทธินิสิตสามารถใช้ซอฟแวร์บางอย่างฟรี ผ่าน dreamspark เช่น Windows เป็นต้น ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก แต่การประชาสัมพันธ์น้อย ทำให้บางคนลงทะเบียนใช้งานไม่ทัน จึงอยากให้มีบริการนี้อีก น่าจะต้องติดต่อทางฝ่าย ICT ของคณะหรือเปล่าไม่แน่ใจ ขอบคุณครับ"

คำตอบ

 

"ขอบคุณที่ส่งข้อเสนอนี้เข้ามาครับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเล็งเห็นความสำคัญของการใช้ซอฟต์แวร์อย่างถูกต้องในการเรียนการสอน จึงได้จัดทำข้อตกลงกับผู้ให้บริการซอฟต์แวร์เพื่อจัดซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องให้บริการกับนิสิตหลาย ๆ ตัว เช่น Microsoft Windows 8 และ Microsoft Office เป็นต้น

ปัจจุบันการให้บริการซอฟต์แวร์ DreamSpark ยังมีอยู่ครับ โดยการเข้าสู่ระบบสามารถทำได้โดยไปที่ http://www.ecc.eng.chula.ac.th แล้วเลือก "ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์" ครับ

สามารถติดต่อขอรับรหัสได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทางวิศวกรรม (ศูนย์คอมฯ) ครับ "

 

ข้อเสนอ "ทางออกชั้น 4 ของห้องสมุด"

"ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งตั้งอยู่บน อาคาร 3 ทั้งชั้น 3 และชั้น 4  นั้น  ห้องสมุดมีทางเข้าออกเพียงชั้นที่ 3 เพียงทางเดียว  ทำให้ไม่สะดวกในการเข้าใช้งานหากต้องการเดินเข้าที่ชั้น 4 ในขณะที่อยู่ที่ชั้น 4 อยู่แล้ว  ทำให้ต้องอ้อมลงมาชั้น 3 ก่อน และหากอ่านหนังสืออยู่ในห้องสมุดที่ชั้น 4 และจะเดินออกจากห้องสมุดเพื่อไปเรียนในห้องเรียนที่อยู่บริเวณชั้น 4 จำเป็นต้องเดินลงมาชั้น 3 และเดินขึ้นมาที่ชั้น 4 ใหม่ ทำให้เกิดความไม่สะดวก  และบางครั้งนิสิตมีอุปกรณ์หรือสัมภาระ  ทำให้เคลื่อนย้ายขึ้นลงได้อย่างลำบาก จึงอยากให้มีการเปิดใช้ประตูห้องสมุดบริเวณชั้น 4 ให้สามารถเข้าออกได้อีกช่องทางหนึ่ง"

คำตอบ

"เรื่องการเปิดให้มีทางออกชั้น 4 นั้นได้คุยในที่ประชุมกันหลายรอบค่ะ สรุปคือไม่สมควรให้มี ด้วยเหตุผลเรื่องการควบคุมการเข้าออก และความปลอดภัยของนิสิต แต่ชั้น 4 จะมีทางหนีไฟสำหรับในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น"

 

ข้อเสนอ "การพบอาจารย์ที่ปรึกษา"

"อยากให้นิสิตสามารถพบอาจารย์ที่ปรึกษาได้บ่อย ๆ มีการพูดคุยหารือกันเป็นประจำ เพื่อให้นิสิตได้รับคำปรึกษาที่ดี ในด้าน การศึกษาปัจจุบัน การศึกษาต่อ การทำงานในอนาคต"

คำตอบ

"ขอบคุณสำหรับข้อเสนอครับ คณะฯ จัดช่องทางให้คำปรึกษากับนิสิตไว้หลายช่องทาง เพื่อให้คำปรึกษาด้านการเรียน การศึกษาต่อ และการทำงาน นิสิตสามารถขอนัดเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาได้ตามเวลาที่อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละท่านกำหนด หากภาควิชาใดไม่ได้มีการกำหนดตารางอาจารย์ที่ปรึกษา นิสิตก็สามารถติดต่อธุรการภาควิชาเพื่อขอนัดพบครับ นอกจากนี้หน่วยกิจการนิสิตก็สามารถช่วยเหลือนิสิตในเรื่องต่าง ๆ ได้ นิสิตสามารถติดต่อได้ที่ห้องกิจการนิสิต ชั้น 1 อาคาร 3 (มุมที่ติดโรงอาหาร) หรือ โทร 02-218 6349 ครับ"

 

ข้อเสนอ "อาหารเจในโรงอาหาร" 

"อยากให้โรงอาหารวิศวฯ มีการจำหน่ายอาหารเจ โดยควรทำการประชาสัมพันธ์ให้นิสิตรับทราบด้วย"

คำตอบ

"ขอบคุณสำหรับข้อเสนอครับ ปัจจุบันมีอาหารเจให้บริการตามช่วงเทศกาลอยู่แล้วครับ แต่อาจจะมีไม่เพียงพอในบางช่วง ทางฝ่ายพัฒนาองค์กรและประสิทธิภาพรับทราบจะดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ต่อไปครับ"

 

ข้อเสนอ "การเปิดเพลงช่วงเที่ยง"

"อยากให้มีการเปิดเพลงช่วงเที่ยง เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับคณะ และไม่กระทบการเรียน"

คำตอบ

"ขอบคุณที่ส่งข้อเสนอเข้ามาครับ การเปิดเพลงเสียงดังเป็นประจำในช่วงเวลากลางวันไม่สามารถทำได้ครับ เพราะคณะฯ มีการเรียนการสอนเหลื่อมตารางเวลากัน ดังนั้นทำให้เวลาที่ว่างตรงกันทั้งหมดนั้นมีน้อยมากจริง ๆ ครับ"

 

โจทย์ "คนดีและคนเก่ง" โดยคุณ "ไม่ขอบอกชื่อ"

คนเรียนเก่ง ๆ มักจะไม่ค่อยช่วยเหลือคนอื่นจริงไหมครับ

คำตอบ

"ขอบคุณที่ส่งคำถามนี้เข้ามาครับ  ขอตอบแบบวิศวฯ ด้วยการให้ทำโจทย์หาคำตอบเองน่ะครับ ^^

สิ่งที่ขอฝากไว้คือ คณะวิศวฯ ของเราตั้งเป้าที่จะสร้างคนเก่งที่เป็นคนดี (N^G) ที่คิดถึงส่วนรวม เสียสละ ให้มากกว่ารับครับ  มาช่วยกันคนละไม้คนละมือให้คณะของเราเป็นสังคมของคนเก่งและคนดี เพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศของเราต่อไปในอนาคตครับ 

ปล. ได้คำตอบแล้วอย่าลืมโพสคำตอบในคอมเม้นต์ด้วยครับ ^^"

 

ข้อเสนอ "การเดินรถป๊อป" โดยคุณ Piyawat Tangkanjanapas

"คืออยากจะรู้ถึงการนิยามของรถป๊อปที่ปกติก็วิ่งเป็นสายสอง อยู่ดี ๆ ก็เปลี่ยนเลขเป็นเลขศูนย์ ซึ่งผมปกติผมขึ้นสายสองไปที่สนามกีฬาอยู่แล้ว แต่วันนี้เค้าเขียนว่าเข้าอู่ ผมก็เลยเดินไปที่สนามกีฬาแทน แต่ปรากฎว่า ระหว่างที่ผมเดิน รถป๊อปก็แซงหน้าผมไป ไปวนรอบสนามกีฬา ทั้ง ๆ ที่มีป้ายเข้าอู่ ดังนั้นผมเลยอยากทราบถึงการนิยามถึงการใช้ป้ายเลขศูนย์อย่างเป็นทางการว่าเป็นยังไง เข้าอู่จริงเหรอ วันนี้ผมผิดหวังมาก ๆกับรถป๊อป เดินเหนื่อยเปล่า T T"

คำตอบ

"ขอบคุณที่แจ้งเรื่องเข้ามา และขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นด้วยครับ

รถ POP เป็นรถเวียนภายในของจุฬาฯ ที่จัดไว้บริการฟรีให้กับประชาคมจุฬาฯ (https://www.facebook.com/CUPOPBUS) ขอเรียนชี้แจงว่าการให้บริการรถ POP เป็นบริการที่ดูแลโดยงานกายภาพของมหาวิทยาลัยครับ  คณะฯ ได้ประสานไปยังผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้ทราบถึงสิ่งที่รายงานมานี้แล้ว   และได้รับคำยืนยันว่าป้ายเลขศูนย์คือป้ายรถเข้าอู่ครับ   จากเหตุการณ์ที่บรรยายมา คาดว่าจะเกิดจากการลืมเปลี่ยนป้ายของพนักงานครับ    ทางจุฬาฯ จะกำชับเรื่องนี้กับผู้ให้บริการรถ POP ต่อไปครับ  ในอนาคตหากไม่แน่ใจให้โบกหรือถามพนักงานขับรถครับว่ารถกำลังเข้าอู่ใช่หรือไม่ครับ  ถ้าติดป้ายผิดอยู่ก็จะทราบและแก้ไขได้ทันทีครับ

ขอถือโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์ App ที่พัฒนาโดยนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อการติดตามการเดินรถแบบทันเวลาบนมือถือชื่อ Chula Pop Bus ครับ  สามารถดาว์นโหลดได้ที่ Apple App Store (CUPopBus) หรือ Google Play Store (Chula Pop Bus) ครับ"

 

แจ้งสถานะตามข้อเสนอ "ที่นั่งทำงานที่โถงอาคาร 4" 

ตามมที่คณะฯ ได้แจ้งตอบไว้เรื่องการจัดที่นั่งเพิ่มเติมที่โถงอาคาร 4 นั้น บัดนี้ได้ดำเนินการติดตั้งโต๊ะทำงานเพิ่มเติมที่โถงอาคาร 4 แล้ว นิสิตสามารถเข้าใช้งานได้ทันทีครับ

 

ข้อเสนอ "เรื่องลิฟต์อาคาร 3 และเรื่องลานเกียร์" โดยผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

"ลิฟท์ตึก 3 เปิดไฟตลอดเวลาที่ใช้งานไม่ได้ ขึ้นได้ทีละ 4 คน ทั้ง ๆ ที่ในลิฟท์เขียนว่า 8 คน และร่มโต๊ะกรุ๊ปลานเกียร์หายไปนานแล้ว วันนี้น้องวางกระเป๋าไว้ทำให้กระเป๋าเปียก"

คำตอบ

"ขอบคุุณที่ส่งข้อเสนอแนะเข้ามาครับ   เรื่องลิฟต์ได้เคยชี้แจงในรายละเอียดไปแล้ว สามารถติดตามอ่านย้อนหลังที่หน้า www.eng.chula.ac.th/iCare ได้ครับ  ส่วนเรื่องร่มและเต๊นท์ในลานเกียร์นั้นทางกิจการนิสิตเป็นผู้จัดหาให้นิสิตได้ใช้ ส่วนการดูแลรักษานั้นนิสิตในแต่ละโต๊ะเป็นผู้ช่วยกันดูแลรักษาครับ หากเกิดการเคลื่อนย้ายขึ้น รบกวนนิสิตที่ใช้อยู่เป็นประจำในบริเวณนั้นเป็นหูเป็นตาสืบหาและติดตามครับ เมื่อติดตามได้แล้วจะจัดหาย้ายกลับมาเองหรือจะให้คณะฯ ช่วยดำเนินการเคลื่อนย้ายก็สามารถแจ้งมาได้ครับ    อย่างไรก็ดี คณะฯ มีแผนจัดหาร่มและเต๊นท์เพิ่มเติมให้อยู่โดยงานกิจการนิสิตเป็นผู้ดูแลครับ อาจจะใช้เวลาอีกระยะหนึ่งครับ

กรณีฝนตกและพบสิ่งของวางไว้ก็ขอความร่วมมือเพื่อน ๆ ช่วยกันจับย้ายเข้าที่ร่มครับ  พี่น้องอินทาเนียดูแลซึ่งกันและกันครับ  ขอความร่วมมือนิสิตร่วมกันดูแลสมบัติส่วนรวมด้วยครับ"

 

ข้อเสนอ "เรื่องการให้บริการในศูนย์คอมฯ" โดยคุณ Anon ME คุณ Anon ISE และท่านอื่น ๆ

คณะฯ ได้รับข้อเสนอเกี่ยวกับการให้บริการในศูนย์คอมพิวเตอร์มาหลายประเด็น ดังต่อนี้ 

1. เรื่องเครื่องพิมพ์ ให้สามารถสแกนได้ และการให้พิมพ์ขนาด A3 

2. เรื่องระเบียบการเข้าใช้ศูนย์คอมฯ เช่น การแต่งกายในวันหยุดราชการ 

3. เรื่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมฯ

คำตอบ

"คณะฯ โดยงานสารสนเทศ ได้รับทราบประเด็นทั้งหมดแล้วและขอตอบเป็นประเด็นดังนี้

 1. ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำที่จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการบริการของทางศูนย์ฯ โดยทางศูนย์ฯจะพิจารณาจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมที่เหมาะสมแก่การใช้งานมาให้บริการครับ
 2. ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ ทางศูนย์ฯ จะทำการพิจารณาเรื่องการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบการแต่งกายในวันหยุดราชการที่เหมาะสมครับ
 3. ทางผู้บริหารงานสารสนเทศจะทำการตรวจสอบข้อมูลตามที่แจ้งมา และจะดำเนินการด้วยมาตรการที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับ"

 

ข้อเสนอ "เรื่องระบบ iDoc" โดยผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

"เนื่องจากคณะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร และมีหน่วยงานใหม่เกิดขึ้น แต่รายชื่อบุคลากรยังอยู่หน่วยงานเดิมไม่ทราบว่าบุคลากรท่านนั้นเคยอยู่หน่วยงานใดมาก่อน ทำให้จัดส่งเอกสารทางระบบ I-Doc ต้องเสียเวลาในการค้นหา"

คำตอบ

"ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะครับ  ระบบ iDoc เป็นระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่คณะฯ พัฒนาขึ้นเพื่อทดแทนการเดินเอกสารภายในคณะด้วยกระดาษ  งานสารสนเทศรับทราบปัญหานี้แล้วครับ ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบและข้อมูลเพื่อให้แก้ปัญหาดังกล่าว ขอบคุณอีกครั้งครับ"

 

ข้อเสนอ "เรื่องตู้บริการน้ำดื่มในโรงอาหาร" โดยคุณ samxxxxxx@gmail.com และท่านอื่น ๆ

"เป็นไปได้ไหมคะที่จะมีตู้กดน้ำฟรีที่ iCanteen เหมือนที่โรงอาหารอื่นๆ ขอบคุณค่ะ"

"ผมสังเกตมาว่าโรงอาหารเกือบทุกคณะมีตู้กดน้ำดื่มเกือบทุกที่ยกเว้นที่วิศวกรรมศาสตร์ ทั้งคณะมีแค่ในตึก3กับห้องสมุดเท่านั้น อยางให้ปรับปรุงในส่วนนี้ครับ"

"น่าจะมีที่ตู้น้ำเปล่าเย็น ๆ ที่โรงอาหาร"

คำตอบ

"ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะครับ คณะฯ ได้รับข้อเสนอเรื่องตู้กดน้ำในโรงอาหารมาจำนวนหนึ่งครับ จึงขอสำรวจความคิดเห็นของประชาคมวิศวฯ ต่อกระติดตั้งเครื่องกดน้ำในโรงอาหาร เชิญประชาคมวิศวฯ ร่วมให้ความเห็นได้ทางแบบสอบถามนี้ (http://goo.gl/CZMNS8) หรือใช้ QR Code ด้านบน ภายในวันที่ 31 ต.ค. 57 นี้  คณะฯ จะได้รวบรวมความคิดเห็นเพื่อนำไปดำเนินการต่อไป  ขอบคุณครับ"

 

ข้อเสนอ "เรื่องร้านขายเครื่องเขียนในคณะ" โดยคุณ "xxfxxxxx@gmail.com"

"อยากให้มีร้านขายเครื่องเขียนในคณะค่ะ อย่างเมื่อก่อนมีของขายที่ศาลาพระเกี้ยว ยังพอเดินได้ ตอนนี้ปิดปรับปรุง ปากกาหมด ยางลบหาย ไม่มีที่จะซื้อค่ะ"

คำตอบ

"ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะครับ คณะฯ ได้หารือร่วมกับ กวศ. ในเรื่องนี้และได้ข้อสรุปว่าแนะนำให้ไปใช้บริการร้านเครื่องเขียนในบริเวณใกล้เคียง เช่นที่คณะอักษรศาสตร์ครับ"

 

ข้อเสนอ "เรื่องการสิทธิการเข้าห้อง Live and Learn"

"นิสิตปีหนึ่งไม่สามารถใช้ห้อง  Live and Learn ได้ เข้าใจว่าเกิดจากยังไม่ได้ลงทะเบียนบัตรนิสิตเข้ากับระบบของคณะ ในขณะนี้ นิสิตปีหนึ่งที่ต้องการเข้าจึงต้องอาศัยรุ่นพี่ในการเข้าไปทุกครั้ง ขอให้ติดตามให้นิสิตทุกชั้นปีได้รับสิทธิที่คณะจัดให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ"

คำตอบ

"ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะครับ  ห้อง Live & Learn เป็นห้องปรับอากาศที่คณะฯ จัดไว้ให้บริการนิสิตทุกชั้นปี โดยมีแนวคิดเป็นห้องโปร่ง มีที่นั่งสบาย ๆ เพื่อให้นิสิตได้ใช้เป็นที่พักผ่อน และทบทวนบทเรียนตามอัธยาศัย 

นิสิตที่ยังไม่สามารถใช้บัตร SCB หรือ KBANK ผ่านเข้าห้อง Live & Learn ได้  สามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ ศูนย์คอมฯ คณะฯ ที่คุณธณิกานต์ เวลา 11.00 - 14.00 โทร 02-218-6385  ครับ"

 

ข้อเสนอ "เรื่องการใช้งานและการบำรุงรักษาลิฟต์อาคาร 4"

ตามที่มีผู้ส่งข้อเสนอแนะเรื่องเกี่ยวกับการใช้งานและการบำรุงรักษาลิฟต์ อาคาร 4 เข้ามาตรงกันหลายครั้ง ครอบคลุมหลายประเด็น คณะฯ ขอเรียนชี้แจงและนำเสนอดังต่อไปนี้ครับ

"งานกายภาพ คณะฯ ขอชี้แจงเรื่องลิฟต์อาคาร 4 ดังนี้ครับ

ลิฟต์อาคาร 4 เป็นลิฟต์อาคารสูงที่ให้บริการมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันมีการเสื่อมโทรมตามปริมาณการใช้งาน คณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณ 20 ล้านบาทเพื่อเปลี่ยนลิฟต์อาคาร 4 ใหม่ทั้งหมด โดยคัดเลือกผู้ให้บริการรายใหม่แล้วเป็นของบริษัท OTIS โดยจะทำการเซ็นสัญญาประมาณกลางเดือนตุลาคม

เมื่อเซ็นสัญญาแล้ว บริษัท OTIS จะดำเนินการสั่งและนำเข้าอุปกรณ์จากยุโรป ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือน  เมื่อได้อุปกรณ์พร้อมก็จะดำเนินการติดตั้งโดยจะดำเนินการครั้งละ 3 ตัว สลับกัน ซึ่งในช่วงทำการติดตั้งจะยังสามารถใช้อีก 3 ตัวที่เหลือได้  โดยจะใช้เวลาในการติดตั้งประมาณ 3 เดือน คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนกรกฎาคม 2558

ในระหว่างนี้ คณะฯ ดำเนินการตรวจสภาพลิฟต์เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยอยู่อย่างสม่ำเสมอทุกเดือน และดำเนินการทันทีเมื่อพบปัญหา  โดยในปัจจุบันจะพบว่าลิฟต์ตัวที่ 4 ถูกปิดไม่ให้บริการเนื่องจากมีปัญหาที่อาจจะไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการได้ คณะฯ จึงได้สั่งการให้ปิดบริการลิฟต์ตัวดังกล่าวไป

คณะฯ ขอย้ำอีกครั้งว่าความปลอดภัยของประชาคมเป็นเป้าหมายสูงสุดในการให้บริการ และคณะฯ อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงใหญ่ลิฟต์ที่อาคาร 4 ขอให้ประชาคมอดใจรออีกระยะหนึ่งครับ"

 

ข้อเสนอ "เรื่องการใช้งานและการบำรุงรักษาลิฟต์อาคาร 3"

ตามที่มีผู้ส่งข้อเสนอแนะเรื่องเกี่ยวกับการใช้งานและการบำรุงรักษาลิฟต์ อาคาร 3 เข้ามาตรงกันหลายครั้ง ครอบคลุมหลายประเด็น คณะฯ ขอเรียนชี้แจงและนำเสนอดังต่อไปนี้ครับ

"การให้บริการลิฟต์เป็นอีกประเด็นที่มีผู้สนใจส่งข้อซักถามเข้ามาจำนวนมาก คณะฯ โดยงานกายภาพ ขอเรียนชี้แจงตามตำแหน่งอาคาร โดยเริ่มจากลิฟต์ที่อาคาร 3 ดังนี้ครับ

อาคาร 3 เดิมเป็นอาคาร 4 ชั้นที่ไม่มีลิฟต์บริการ  การติดตั้งลิฟต์ที่อาคาร 3 ทั้งฝั่งตะวันออก และตะวันตกนั้น เป็นการติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อบริการผู้ที่มีอุปสรรคในการเดินขึ้นลงบันได มิได้มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการกับผู้ใช้บริการจำนวนมาก ดังนั้นจึงถูกออกแบบและติดตั้งเป็นลิฟต์ที่มีขนาดเล็ก และความเร็วต่ำ   แต่เมื่อมีการเปิดบริการ ก็พบว่ามีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากใช้บริการลิฟต์ดังกล่าว จึงทำให้เกิดปัญหาการเสื่อมชำรุดของอุปกรณ์ภายในเร็วกว่ากำหนด

คณะฯ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาคมสูงที่สุด และได้ให้ช่างจากบริษัทเข้ามาตรวจและบำรุงรักษาอยู่เป็นประจำทุกเดือน เมื่อตรวจพบว่าลิฟต์มีการเสื่อมชำรุด ก็ดำเนินการในทันที  ด้วยเหตุนี้จึงได้ให้ลดจำนวนบรรทุกสูงสุดลงในลิฟต์ตัวที่มีปัญหา ซึ่งเป็นที่มาว่าลิฟต์บางตัวสามารถบรรทุกได้น้อยกว่าที่ระบุไว้ในตัวลิฟต์  เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัย  

สำหรับการบำรุงรักษาอื่น ๆ เช่นระบบไฟในลิฟต์ คณะฯ ได้ดำเนินการแก้ไขไปเรียบร้อยแล้ว  หากมีปัญหาการใช้งานอื่นเพิ่มเติม สามารถติดต่องานกายภาพได้ที่ โทร 02-218-6340 ในเวลาราชการ หรือกรณีฉุกเฉินกรุณาติดต่อ 02-218-0000 ตลอด 24 ชั่วโมง

จึงเรียนมาเพื่อทำความเข้าใจกับประชาคมตามเหตุผลและข้อมูลข้างต้น คณะฯ จะติดตามดูแลความปลอดภัยของการให้บริการลิฟต์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ประชาคมเกิดความมั่นใจในความปลอดภัย"

 

ข้อเสนอ "เรื่องการใช้งานและการดูแลรักษาห้องน้ำ" 

ตามที่มีผู้ส่งข้อเสนอแนะเรื่องเกี่ยวกับห้องน้ำเข้ามาเป็นจำนวนมาก ครอบคลุมหลายประเด็น คณะฯ ขอเรียนชี้แจงและนำเสนอดังต่อไปนี้ครับ

 

"ขอขอบคุณผู้ส่งข้อเสนอเกี่ยวกับห้องน้ำ ซึ่งมีเข้ามาจำนวนมาก คณะฯ โดยงานกายภาพรับทราบและจะเร่งดำเนินการแก้ไข โดยขอชี้แจงเป็นประเด็นดังต่อไปนี้

1. เรื่องอุปกรณ์/สุขภัณฑ์ชำรุดเสียหาย คณะฯ ได้ทยอยดำเนินการแก้ไข โดยได้จ้างช่างประปามาเพิ่มเพื่อทำการบำรุงรักษาอุปกรณ์/สุขภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย  หากท่านใดพบอุปกรณ์/สุขภัณฑ์ชำรุดเสียหาย สามารถแจ้งได้ที่ งานกายภาพ โทร 02-218-6340 ในเวลาราชการ  การซ่อมแซมจะพยายามดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน (หากไม่มีการต้องสั่งอุปกรณ์เพิ่มเติม)

2. เรื่องความสะอาด คณะฯ รับทราบปัญหาความสะอาดที่เกิดขึ้น และอยู่ระหว่างการจัดจ้างบริษัททำความสะอาดใหม่ โดยคาดว่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จใน 30 วัน  โดยจะมีการจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพและความสะอาดเป็นรอบ ๆ อย่างสม่ำเสมอ

3. คณะฯ โดยงานกายภาพและงานสื่อสารองค์กร อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบการรายงานปัญหาอุปกรณ์ชำรุดและความสะอาดตามข้อ 1 และ 2 ให้สะดวกยิ่งขึ้น  เพื่อให้ประชาคมสามารถรายงานปัญหาได้สะดวกรวดเร็ว และคณะฯ สามารถดำเนินการแก้ไขได้ทันท่วงที  นอกจากนี้งานกายภาพ จะจัดผู้ตรวจและรายงานการตรวจทุกวันจันทร์  และทำการเดินสุ่มตรวจเป็นประจำ

4. ประเด็นเรื่องการจำกัดสิทธิการใช้ห้องน้ำบางห้องให้เฉพาะบุคลากรเท่านั้น เป็นประเด็นที่ต้องสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างความต้องการของประชาคมหลายฝ่าย ห้องที่ถูกหยิบขึ้นมาเป็นประเด็นคือห้องน้ำชั้น 1 อาคาร 3 ด้านทิศตะวันออก เดิมห้องนี้เคยอนุญาตให้นิสิตใช้อยู่ช่วงหนึ่ง ปรากฎผลว่าเกิดปัญหาเรื่องความสะอาดจึงได้ยกเลิกไป ประกอบกับมีห้องน้ำในบริเวณใกล้เคียงคือที่โถงบันไดใหญ่อาคาร 3 และที่ด้านข้างโรงอาหารอยู่  จึงขอเรียนรณรงค์การรักษาความสะอาดในการใช้ห้องน้ำกับประชาคมทุกกลุ่ม เมื่อเราสามารถรักษามาตรฐานความสะอาดได้แล้วก็จะไม่จำเป็นต้องมีการกำหนดสิทธิอีกต่อไปครับ

5. เรื่องการติดตั้งกระดาษชำระในห้องส้วมเพื่อความสะดวกในการใช้งาน ขอเรียนว่าคณะฯ เคยดำเนินการลักษณะนี้มาก่อนในอดีต แต่พบว่าการใช้งานเป็นไปอย่างสิ้นเปลืองไม่ประหยัด จึงได้ยกเลิกไป  อย่างไรก็ดี คณะฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีประชาคมจำนวนมากอยากให้ติดตั้งกระดาษชำระในห้องส้วมเพื่อความสะดวกในการใช้งาน จึงตัดสินใจที่จะดำเนินการให้ที่อาคาร 100 ปี และอาคาร 3 โดยจะทยอยดำเนินการไป และจะติดตามการใช้งานเป็นระยะ  ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาคมในการใช้สอยทรัพยากรอย่างประหยัดและรับผิดชอบ เพื่อร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้สังคมของเราน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ทั้งหมดที่กล่าวมาคือการดำเนินการเกี่ยวกับห้องน้ำ ซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาคมทุกคนใช้บริการอยู่ คณะฯ มีเป้าหมายที่จะให้บริการอย่างดีที่สุดภายใต้ข้อจำกัดด้านทรัพยากรที่มีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาคมโดยส่วนรวม จึงขอความร่วมมือมายังผู้ใช้งานทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่มีความสุข โดยการร่วมกันรักษาความสะอาดในห้องน้ำ และใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและรับผิดชอบ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเราทุกคนครับ  หากท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ท่านสามารถร่วมพัฒนาโดยการส่งแนวคิดผ่านทางระบบ iCare หรือติดต่อโดยตรงที่  งานกายภาพ โทร 02-218-6340 ในเวลาราชการ"

 

ข้อเสนอ "เรื่องระบบ WiFi อาคารภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่" โดยคุณเอกชัย

"สัญญาณ Wifi บริเวณภายในตึกภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ไม่มีเลยครับ มีหลายวิชาที่ต้องใช้ courseville รวมถึงการสืบค้นข้อมูลผ่าน internet ระหว่างเรียน ทำให้บางครั้งหากโทรศัพท์ใช้ internet ไม่ได้จะมีปัญหา"

คำตอบ

"ขอบคุณสำหรับข้อเสนอครับ  ฝ่าย IT ขอชี้แจงเรื่องสัญญาณ WiFi ดังนี้ครับ  ฝ่าย IT ของคณะฯ จะเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi มาติดตั้งให้บริการในส่วนกลางของคณะฯ เป็นหลักก่อน จากนั้นจึงจะดำเนินการในส่วนของภาควิชา  ดังนั้นจึงอาจเกิดความล่าช้าหรือสัญญาณไม่พอให้บริการในส่วนของอาคารภาควิชาได้   แต่หากภาควิชาหรือหน่วยงานมีความประสงค์ที่จะขยายสัญญาณ WiFi ในบริเวณอาคารภาควิชา สามารถดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณสำหรับติดตั้งภายในอาคารภาควิชาเพิ่มเติมเองได้ และแจ้งมาที่รองคณบดีสารสนเทศ เพื่อให้บริการต่อสัญญาณ Chula WiFi เข้าสู่อุปกรณ์ที่จัดหามาเพิ่มเองได้ครับ  ภาควิชาหรือหน่วยงานที่สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณธณิกานต์ โทร 02-218-6385"

 

ข้อเสนอ "เรื่องระบบควบคุมการเข้าออก อาคาร 4" โดยผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

"ที่กั้นประตูตึกสี่ กีดขวางการเข้าออก และไม่ปลอดภัยในยามฉุกเฉิน ปัจจุบันการรักษาความปลอดภัยไม่ได้ใช้บัตรดังกล่าว และการนำสิทธิการเข้าตึกไปไว้กับหน่วยงานภายนอก และต้องเสียค่ารักษาบัญชีหรือค่าใช้บัตรนั้นไม่ใช่สิ่งที่น่าจะถูกต้อง การกำหนดสิทธิเข้าออกตึกสี่จึงไร้ประสิทธิภาพ เช่นจบแล้ว หรือบัตรหายคนเก็บได้ ก็ใช้เข้ามาได้

ขอเสนอให้ พิจารณา ยกเลิกและเปิดประตูกระจกอีกข้างเพื่อความสะดวก รวมถึงหากจะใช้งานควรใช้ แค่ช่วงนอกเวลาทำการ และ เสาร์อาทิตย์ จะดีกว่ามาก เพราะขณะนี้ทุกคนเห็นว่ามันล้มเหลวแต่ไม่มีการแก้ไขมาตั้งแต่ติดตั้ง"

คำตอบ

"ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะครับ  ขอเรียนชี้แจงดังนี้ครับ ระบบควบคุมการเข้าออกที่อาคาร 4 นี้มีไว้เพื่อรักษาความปลอดภัยต่อบุคลากรและทรัพย์สินภายในอาคาร เดิมเคยมีการทดลองให้เปิดทางเข้าออกในเวลาราชการ และใช้ระบบควบคุมเฉพาะนอกเวลาราชการดังที่เสนอ แต่ปรากฎว่าการลักขโมยบนอาคาร 4 มีเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้ต้องกลับมาใช้ระบบควบคุมอีกครั้ง  ดังนั้นการมีระบบควบคุมการเข้าออกเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาคมครับ

ต่อประเด็นเรื่องความปลอดภัยในยามฉุกเฉินนั้น หากพิจารณาอย่างรอบคอบจะพบว่าระบบควบคุมการเข้าออกดังกล่าวมิได้ปิดกั้นบันไดหนีไฟแต่อย่างใด ดังนั้นผู้ใช้งานในอาคาร 4 สามารถอพยพออกจากตึกได้โดยมิต้องผ่านระบบควบคุมการเข้าออกดังกล่าว

ประเด็นเรื่องการไม่ใช้บัตรเข้าออกนั้น น่าจะมาจาก 2 ประการคือการผ่อนผันของคณะฯ และการไม่เห็นความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยบนอาคาร หากผู้ใช้งานอาคาร 4 ทุกคนเล็งเห็นความสำคัญของการรักษาความปลอดภัย และพร้อมใจกันใช้บัตรควบคุมการเข้าออกก็จะแก้ปัญหาประเด็นนี้ไปได้  ดังนั้นการแก้ไขประเด็นนี้ต้องเกิดขึ้นจากทั้งฝั่งคณะฯ และผู้ใช้งานพร้อม ๆ กัน 

ประเด็นเรื่องบัตรหายแล้วผู้อื่นสามารถนำมาใช้ได้นี้ อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าของบัตรที่จะต้องรักษาบัตรของตนเป็นอย่างดี หากทำบัตรหาย เจ้าของบัตรจะต้องเป็นคนแจ้งอายัดบัตรตามหลักการปรกติครับ

ประเด็นการเปิดประตูกระจกนั้น ปัจจุบันคณะฯ ได้เปิดให้ทั้ง 2 ด้านแล้วครับ

อย่างไรก็ดี คณะฯ รับฟังความคิดเห็นของประชาคม และเข้าใจประเด็นเรื่องการทำบัตรเข้าออก ผ่านผู้ให้บริการธนาคารเอกชน  คณะฯ จะพิจารณามาตรการที่เหมาะสมมากขึ้นในระยะยาวเนื่องจากปัจจุบันคณะฯ ยังมีสัญญากับคู่สัญญาอยู่ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการยกเลิกระบบปัจจุบันได้ในทันที  

คณะฯ จึงขอเรียนทำความเข้าใจกับประชาคมว่าเป้าหมายสำคัญที่สุดของคณะคือการสร้างความปลอดภัยกับประชาคม และขอความร่วมมือประชาคมในการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมทุกคน ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ครับ"

 

ข้อเสนอ "ความแออัดในโรงอาหาร" โดยผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

"เนื่องจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มีจำนวนนิสิตและบุคลากรเป็นจำนวนมาก ช่วงพักเที่ยงโรงอาหารจึงแออัดมากทำไมให้นิสิตหลายคนไม่มีที่นั่งและเข้าเรียนไม่ทันในวันที่มีพักกลางวันน้อย สังเกตได้ว่า iCanteen นั้นเป็นโรงอาหารที่เล็กมาก เทียบกับสัดส่วนของผู้ทาน อยากให้ช่วยขยายพื้นที่ อย่างเช่นโรงอาหารอักษรเก่าที่ทุบทิ้งเป็นบ่อน้ำนั้น คิดว่าน่าจะทำเป็นโรงอาหารวิศวกรรมศาสตร์เพิ่ม นิสิตจะได้มีสุขภาพจิตที่ดีและไม่ต้องกังวลเรื่องเข้าเรียนสาย"

คำตอบ

"ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะครับ  คณะฯ รับทราบปัญหาความแออัดในโรงอาหาร ขอเรียนชี้แจงเป็นประเด็นดังต่อไปนี้ครับ 

1. การขยายโรงอาหารโดยการขยายพื้นที่ไม่สามารถทำได้ในระยะสั้น กล่าวคือพื้นที่ด้านข้างโรงอาหารด้านฝั่งเทวาลัยไม่ใช่พื้นที่ของคณะ แต่เป็นพื้นที่ของส่วนกลาง (จุฬาฯ)  ซึ่งจุฬาฯ ได้พัฒนาพื้นที่ดังกล่าวขึ้นเป็นบ่อพักน้ำสำหรับกรณีฝนตกหนักเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนนในจุฬาฯ ส่วนการขยายโรงอาหารไปยังพื้นที่ส่วนอื่นในคณะฯ ยังไม่สามารถหาตำแหน่งที่เหมาะสมได้

2. อย่างไรก็ดี ในระยะสั้น คณะฯ โดยฝ่ายพัฒนาองค์กรและประสิทธิภาพ ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาโรงอาหารขึ้น โดยได้ขยายบริเวณนั่งทานอาหารที่ชั้น 2 (ห้องปรับอากาศ) ให้กับนิสิต และเพิ่มจำนวนร้านขายอาหารในโรงอาหารขึ้น เพื่อลดแถวคอยในช่วงเวลาหนาแน่น    นอกจากนี้ยังได้มีการจัดตู้ขายอาหารด่วนสำหรับบริการนิสิต  และเพิ่มซุ้มอาหารที่บริเวณด้านข้างอาคาร 4 อีกด้วย  ซึ่งในอนาคตอันใกล้ จะจัดที่นั่งเพิ่มในบริเวณลานชั้น 1 ของอาคาร 4 เพื่อให้นิสิตสามารถนั่งรับประทานอาหารในบริเวณนั้นด้วยอีกบริเวณหนึ่ง (และยังจะเป็นที่นั่งสำหรับนิสิตทำงานได้ในเวลาอื่นอืีกด้วย)

3. ในระยะกลาง ฝ่ายพัฒนาองค์กรและประสิทธิภาพได้เสนอให้มีการเปลี่ยนชนิดโต๊ะที่นั่งในโรงอาหาร ให้สามารถรองรับจำนวนผู้ใช้บริการได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

หากมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายพัฒนาองค์กรและประสิทธิภาพ โทร.  02-218-6382 "

 

ข้อเสนอ "การจอดรถภายในบริเวณคณะในวันเสาร์" โดยคุณ "นิสิตหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ" 

"เนื่องด้วยมีนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติส่วนหนึ่งที่ได้ลงทะเบียนเรียนในวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่ต้องจัดขึ้นในวันเสาร์ช่วงเช้า

ทางผู้เสนอมีความเข้าใจดีว่า ที่จอดรถภายในบริเวณคณะฯ นั้นมีพื้นที่จำกัด แต่โดยปกติวันเสาร์ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ ที่จอดรถภายในบริเวณคณะฯ นั้นจะโล่งตลอดทั้งวันก็ยังกั้นไม่ให้นำรถเข้ามาจอด รวมถึงบริเวณหน้าคณะฯ  ทำให้นิสิตไม่สามารถนำรถเข้ามาจอดภายในบริเวณคณะได้ ต้องนำรถไปจอดที่อาคารจอดรถและเสียค่าจอดรถรายชั่วโมง 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้นิสิต และใช้ลานจอดรถในบริเวณคณะฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอเสนอให้ทางคณะ อนุญาตให้นิสิตนำรถเข้ามาจอดภายในบริเวณคณะได้ในวันเสาร์ตั้งแต่ช่วงเช้า"

คำตอบ

"ขอบคุณสำหรับข้อเสนอครับ  คณะฯ เข้าใจเหตุผลของผู้เสนอให้สามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะในช่วงวันเสาร์เช้า ทั้งในประเด็นการอำนวยความสะดวกและการใช้ประโยชน์ของพื้นที่  และได้มีการหารือกันภายในหลายฝ่าย ได้ข้อสรุป คือ

1. นโยบายจุฬาฯ ไม่สนับสนุนให้นิสิตนำรถเข้ามาในจุฬาฯ แต่หากนิสิตนำรถเข้ามาให้นิสิตนำรถขึ้นจอดบนอาคารจอดรถที่จัดไว้ให้ ไม่อนุญาตให้จอดบนพื้นราบ

2. พื้นที่ในคณะให้เป็นความดูแลของแต่ละคณะ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ยึดปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยข้างต้น  ด้วยเหตุว่าเคยมีการผ่อนผันโดยเปิดที่กั้นรถในวันเสาร์เช้า ผลปรากฎว่ามีนิสิต (คณะวิศวฯ และคณะอื่น ๆ) นำรถเข้ามาจอดเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาในคณะฯ หลายครั้งเป็นการจอดในที่ห้ามจอด แต่คณะฯ ไม่สามารถติดต่อให้เลื่อนรถได้เพราะรถที่เข้ามาจอดส่วนใหญ่ไม่มีตราติดรถยนต์จึงไม่มีรายละเอียดเจ้าของรถอยู่ในระบบ 

ดังนั้น จึงสรุปว่าคณะฯ จำเป็นต้องใช้ที่กั้นรถในวันเสาร์เช้าต่อไป  และให้นิสิตที่นำรถมา ขึ้นจอดบนอาคารจอดรถที่ใกล้คณะฯ ทั้ง 2 อาคารครับ  ขอขอบคุณในความเข้าใจและความร่วมมือของนิสิตครับ"

 

ข้อเสนอ "เรื่องการจัดห้องสอบ" โดยคุณ "นิสิต วิศวฯ" และผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

"หลายครั้งที่ผมเข้าสอบในวิชาที่มีการ open-book หรือการอนุญาตให้นำตำราเข้าห้องสอบและได้ห้องสอบที่เป็นโต๊ะเลคเชอร์ ซึ่งสร้างความลำบากให้กับผู้สอบทุกคนเป็นอย่างมาก ด้วยความที่โต๊ะสอบมีขนาดเล็กมาก บางวิชาต้องนำหนังสือขนาด 800 หน้าและสไลด์อีกเกือบ 100 แผ่นเข้าไปแถมยังมีเครื่องคิดเลขอีก บนโต๊ะก็วางอะไรไม่ได้ ผู้สอบหลายท่านต้องโยนสิ่งของต่างๆ ลงบนพื้น หยิบเข้าหยิบออก ก้มๆเงยๆ เดี๋ยว เปิดหนังสือบนตัก เครื่องคิดเลขบนโต๊ะร่วง ยางลบตกพื้น มากมาย จึงอยากรบกวนให้คำนึงถึงการจัดห้องสอบกับวิชาที่จะสอบอย่างเหมาะสมด้วย จะช่วยแบ่งเบาภาระของนิสิตหรือเสียงรบกวนที่เกิดจากการโยนของ ของตก หยิบของ รื้อของต่อนิสิตคนอื่นๆได้ดีมาก
ขอบคุณครับ"

และ

"อยากให้ทางคณะเปลี่ยนโต๊ะในห้องเรียนให้เป็นโต๊ะขนาดใหญ่แทนโต๊ะ lecture เนื่องจากการจัดสอบบางวิชาต้องใช้พื้นที่ในการวางกระดาษเยอะ ทำให้ไม่สะดวกในการทำข้อสอบ อีกทั้งโต๊ะ lecture จำนวนมาก ไม่มีความมั่นคงแข็งแรง เขียนตอบได้ไม่สะดวกเพราะแผ่นไม้ที่รองเขียนโยกไปมาตลอดเวลา ขอบคุณค่ะ"

คำตอบ

"ขอบคุณสำหรับข้อเสนอครับ ขอเรียนชี้แจงดังนี้ครับ คณะฯ มีห้องเรียนหลายขนาด หลายประเภท  เพื่อรองรับการเรียนการสอนที่หลากหลายแบบ  แต่ในช่วงเวลาสอบก็อาจจะเกิดปัญหาอย่างที่กล่าวมาได้จริงครับ  ปัจจุบันมีความพยายามจัดห้องสอบให้สอดคล้องกับลักษณะการสอบอย่างที่ได้เสนอมา แต่ยังไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร เพราะการกำหนดสิ่งที่อนุญาตเข้าห้องสอบได้ (เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลข) นั้น จะมาพร้อมกับการส่งข้อสอบ ซึ่งกำหนดการส่งข้อสอบนั้นอยู่ที่ประมาณ 2 สัปดาห์ก่อนการสอบ ขณะที่การจัดห้องสอบ และการจัดผู้คุมสอบนั้นดำเนินการล่วงหน้าก่อนการสอบมากกว่า 1 เดือน ทำให้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงห้องสอบได้ทัน 

อย่างไรก็ดีฝ่ายทะเบียนได้รับเรื่องนี้ไว้เพื่อหาทางปรับปรุงการจัดห้องสอบให้ได้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคตครับ"

 

ข้อเสนอ "เรื่องศูนย์กีฬาชั้น 12 อาคารวิศวฯ 100 ปี" โดยคุณนิจชญา มีประเสริฐสกุล

"อยากให้นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ สามารถขอใช้สนามกีฬาที่ชั้น 12 ของตึก100 ปี ได้อย่างสะดวกง่ายดาย และเพิ่มบาร์เบลที่ห้องfitness ค่ะ"

คำตอบ

"ขอบคุุณสำหรับข้อเสนอครับ  คณะฯ กำลังเตรียมความพร้อมขั้นสุดท้ายของศูนย์กีฬา ชั้น 12 อาคารวิศวฯ 100 ปี โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการได้เต็มรูปแบบในเร็ว ๆ นี้ ภายในจะมีเครื่องเล่น และชุดน้ำหนัก พร้อมทั้งลานเล่นกีฬา  โปรดติดตามประกาศอย่างเป็นทางการในเรื่องเวลาการเปิด-ปิด ชนิดของกีฬาที่อนุญาตให้เล่นได้ และวิธีการจองใช้สนามอีกครั้งทางเว็บไซต์ครับ"

 

ข้อเสนอ "เรื่องการประเมินการให้บริการ" โดยผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

"ร้านถ่ายเอกสาร ใต้ตึก 3 หน้าห้อง Toshiba บางครั้งให้บริการได้ไม่ทั่วถึง อยากให้มีการพัฒนาปรับปรุง"

คำตอบ

"ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะครับ  คณะฯ ได้จัดทำแบบประเมินการให้บริการของร้านถ่ายเอกสารชั้น 1 อาคาร 3 ขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นของนิสิตและบุคลาการ ต่อการให้บริการของร้าน  เรียนเชิญผู้ที่เคยใช้บริการของร้านถ่ายเอกสารชั้น 1 อาคาร 3 ร่วมประเมินได้ที่  http://goo.gl/K7gPZr หรือผ่าน QR Code ที่แสดง  โดยใช้เวลาไม่เกิน 1 นาที   คณะฯ จะนำผลการประเมินไปแจ้งกับผู้ให้บริการได้รับทราบเป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาต่อไป  ขอบคุณครับ"

 

ข้อเสนอ "เรื่องนาฬิกาในห้องเรียน" โดยผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

มีผู้เสนอเรื่องนาฬิกาในห้องเรียนมา 2 ท่าน ดังนี้

"ห้องเรียนตึก 100 ปี ตอนนี้ไม่มีนาฬิกาติดผนัง (สำหรับให้ผู้สอนเห็น) การดูเวลาจากนาฬิกาข้อมือ หรือ โทรศัพท์มือถือ บ่อย ๆ ก็เป็นท่าทางที่ดูไม่เหมาะสมในการบรรยายในชั้นเรียน จึงอยากเสนอให้คณะติดนาฬิกาแขวนผนังบนผนังในทุกห้องเรียน และ ในตำแหน่งที่ให้ผู้บรรยายเห็นได้อย่างสะดวกครับ"

และ

"นาฬิกาในห้องเรียนตึก 3 แต่ละห้อง (รวมถึงในห้องประชุม 117) บอกเวลาไม่ตรงกัน เร็วบ้าง ช้าบ้าง หยุดเดินบ้าง ทำให้เกิดปัญหาอาจารย์เลิกสอนช้า ซึ่งทำให้คาบเรียนถัดมาไม่สามารถใช้ห้องได้ และมีปัญหากับนิสิตในช่วงสอบที่จะต้องดูนาฬิกาอยู่บ่อยครั้ง

อยากให้ทางคณะมีการตรวจสอบนาฬิกาในแต่ละห้องเรียน ให้มีนาฬิกาครบทุกห้อง อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ และปรับตั้งเวลาให้เที่ยงตรงครับ ขอบคุณครับ"

คำตอบ

"ขอบคุณสำหรับข้อเสนอครับ คณะฯ ได้ดำเนินการติดตั้งนาฬิกาที่ห้องเรียนอาคาร 100 ปี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้ดำเนินการปรับเวลาให้ทุกห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ   หากห้องใดยังมีปัญหาเรื่องเวลาไม่ตรง หรือปัญหาเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับห้องเรียน คณะฯ ได้จัดผู้รับเรื่องการรายงานเกี่ยวกับห้องเรียนไว้โดยเฉพาะ หากอาจารย์หรือนิสิตมีปัญหาการใช้งานห้องเรียนอาคาร 1 อาคาร 3 และอาคาร 100 ปี กรุณาแจ้งได้ที่คุณดวงตา ใบโคกสูง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา โทร 0-2218-6300 ครับ"

 

ข้อเสนอ "ขอให้มีตู้ ATM เพิ่มในคณะฯ" โดยคุณ gacxxxxxxxx@gmail.com และผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

"เนื่องจากผมสังเกตว่า ตู้กดเงินภายในคณะเรามีแค่ใต้ตึก 4 เท่านั้น และเป็นของ ธนาคารกสิกรไทย อยากให้เพิ่มตู้กดเงิน กระจายตามจุดที่สำคัญ เช่น ใต้ตึก 3  หน้าโรงอาหาร i-canteen เป็นต้น ขอบคุณครับ"

"อยากทราบว่า ตึก3 วิศวกรรมศาสตร์ ทำไมถึงยังไม่ติดตั้งตู้ ATM เพราะความหนาแน่นก็สูง ห้องประชุมใหญ่ ก็มีการใช้งานจากภายนอกบ่อย ขอบคุณครับ"

คำตอบ

"งานพัฒนาองค์กรและประสิทธิภาพ ได้ติดต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยาและธนาคารไทยพาณิชย์ ให้เข้ามาประเมินปริมาณความเป็นไปได้แล้ว น่าจะใช้เวลาประมาณ 3-5 เดือนค่ะ"

 

ข้อเสนอ "การเก็บขยะ" โดย คุณ "LoveChulaEngineering" และ "การกำจัดสัตว์และแมลง" โดยผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

"คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นคณะที่มีนิสิตจำนวนมาก ทำให้ทางคณะมีจุดบริการถังขยะมาก แต่ยังเห็นว่าเป็นถังขยะรวม จะเป็นไปได้ไหมครับว่าจะจัดถังขยะแยกตามประเภทเพื่อให้เกิดการแยกขยะเมื่อทิ้ง และมีถังเฉพาะขวดน้ำดื่ม เพื่อเป็นการสะดวกต่อการจัดการ และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมครับ"

"อยากให้คณะกำจัดสัตว์และแมลงที่มีอยู่ในคณะ เพราะกระทบต่อสุขอนามัยของนิสิตและบุคคลากรในคณะ"

คำตอบ

"ขอบคุณสำหรับข้อเสนอทั้ง 2 ข้อ และขอตอบไปพร้อมกันเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่ครับ คณะฯ มีการดำเนินการจัดการกับสัตว์และแมลงภายในคณะอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยการจ้างบริษัทกำจัดสัตว์และแมลงเข้ามาดำเนินการในจุดที่มีปัญหา  แต่ปัญหาสัตว์และแมลงนี้เป็นปัญหาเรื้อรังที่จะต้องได้รับการแก้ไขแบบครบวงจร กล่าวคือ การกำจัดสัตว์และแมลงในที่หนึ่งก็จะทำให้ที่นั้นดีขึ้น แต่สัตว์และแมลงที่เหลืออยู่ก็จะย้ายไปรังควานประชาคมในตำแหน่งอื่น ๆ ดังนั้นการแก้ปัญหานี้อย่างยั่งยืนจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายดำเนินการพร้อม ๆ กัน โดยวิธีที่ให้ผลดีที่สุดคือการกำจัดแหล่งอาหารและสร้างสุขอนามัยในคณะ

คณะฯ จึงขอความร่วมมือมายังทุกหน่วยงานและประชาคมทั้งหมด ในการรักษาความสะอาด ไม่วางจานอาหารทิ้งไว้ให้กลายเป็นแหล่งอาหารของสัตว์และแมลง และกำจัดขยะและเศษอาหารอย่างถูกต้องในทุกที่ที่นำอาหารเข้าไปรับประทาน เช่น โรงอาหาร ลานเกียร์ หรือแม้แต่ในหน่วยงานต่าง ๆ ของคณะ

ในขณะเดียวกันคณะฯ โดยงานพัฒนาองค์กรและประสิทธิภาพ และงานกายภาพ อยู่ระหว่างการพัฒนาแผนจัดการขยะภายในคณะตามข้อเสนอ โดยจะพิจารณาทั้งกระบวนการตั้งแต่การจัดเก็บที่ต้นทางไปถึงการกำจัดที่ปลายทาง เมื่อแล้วเสร็จก็จะดำเนินการและประกาศให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป"

 

ข้อเสนอ "ป้ายห้ามสูบบุหรี่ในลานเกียร์" โดยผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

"ขอเสนอให้ประกาศว่าลานเกี่ยร์เป็นที่ห้ามสูบบุหรี่ และติดตั้งป้ายห้ามสูบบุหรี่ขนาดใหญ่

ขอบคุณค่ะ"

คำตอบ

"ตามที่คณะฯ ได้กำหนดจุดผ่อนผันเพื่อการสูบบุหรี่ไว้ก่อนหน้านี้ หลังจากที่ได้หารืออย่างกว้างขวาง คณะฯ พิจารณาประกาศจุดผ่อนผันเพิ่มเติมอีก 3 จุด รวมทั้งสิ้น 5 จุด ดังแสดงในแผนที่ และจะดำเนินการติดตั้งป้ายขนาดใหญ่ในลานเกียร์ และที่ด้านหลังอาคาร 1 และ 2 เพื่อให้ลานเกียร์ และสวนหลังอาคาร 1 และ 2 เป็นพื้นที่สาธารณะที่ประชาคมสามารถสูดอากาศโดยปราศจากปลอดควันบุหรี่ได้ทั้งหมด  ขอความร่วมมือพี่น้องอินทาเนียไม่ทำร้ายกันด้วยควันบุหรี่"

 

ข้อเสนอ "หมายเลขฉุกเฉิน" โดยผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

"ไม่ทราบว่าคณะมี emergency phone  number และระบบรักษาความปลอดภัยที่เชื่อถือ(อยู่เฝ้าโทรศัพท์)ได้ในยามฉุกเฉินไหมค่ะ  บางครั้งเจ้าหน้าที่หรือนิสิตติดอยู่บนตึก (ตึก 3) แต่ประตูด้านล่างล๊อกแล้วไม่รู้จะติดต่อ รปภ. ทางใด..."

คำตอบ

"ขอบคุณสำหรับข้อเสนอครับ  การติดต่อ รปภ. ทั้งในและนอกเวลา ให้ติดต่อหมายเลขกลางของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร 02-218-0000 ซึ่งเป็นหมายเลขที่ปฏิบัติการ 24 ชั่วโมง สำหรับเหตุด่วนเหตุร้ายสามารถติดต่อได้อีกช่องทางหนึ่งคือหมายเลข 191 ครับ"

 

ข้อเสนอ "ทางเดินกันฝนระหว่างอาคาร 2 และ 3" โดยผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

"อยากให้ทางคณะมีการสร้างทางเดินที่มีหลังคากันฝนเชื่อมต่อระหว่างอาคารต่างๆ เช่น ตึก 3 กับตึก 2 หรือตึก 2 กับตึก 100 ปี เป็นต้น เนื่องจากการเดินไปมาระหว่างตึกในช่วงฝนตกทำได้ลำบากมาก แม้ว่าตึกจะอยู่ใกล้กันก็ตาม อยากให้มีทางเดินเพื่ออำนวยความสะดวกครับ ขอบคุณครับ (เคยได้ยินมาว่าการสร้างทางเดินกันฝนอาจทำให้ทัศนียภาพของคณะเสียได้ ถ้าทำเป็นที่กันฝนที่เก็บหรือเคลื่อนย้ายได้ จะเป็นไปได้ไหมครับ ขอบคุณครับ)"

คำตอบ

"ขอบคุณสำหรับข้อเสนอครับ ในประเด็นนี้ทางคณะฯ ได้หารือในหลายฝ่ายแล้วยังไม่ได้ข้อสรุปเนื่องจาก มีข้อดีข้อเสียที่ต้องพิจารณารอบด้านคือ ความสะดวกของประชาคมเดินเท้าในการสัญจรในเวลาฝนตก ความปลอดภัยของประชาคม (ด้วยตำแหน่งดังกล่าวเป็นตำแหน่งที่มีผู้สัญจรทั้งคนและรถพลุกพล่าน) รวมถึงทัศนียภาพของอาคาร 2 ที่ได้กล่าวไว้ เป็นต้น   ทางคณะฯ จะพิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสมที่สามารถตอบโจทย์ของทุกฝ่ายได้ต่อไปครับ  ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ ที่ยังไม่สามารถลงมือปฏิบัติได้ครับ  หากท่านมีข้อแนะนำในการออกแบบที่น่าจะสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้ ท่านสามารถส่งแบบเข้ามาเพื่อพิจารณา ทางคณะฯ จะของคุณมากครับ"

 

ข้อเสนอ "ตู้กดน้ำหน้าอาคารวิศวกรรมโยธา" โดยผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

"ตู้กดน้ำหน้าตึกภาควิชาวิศวกรรมโยธา มีจำนวนน้ำเปล่าไม่เพียงพอ ซึ่งโดยส่วนมากแล้วจะหมดเร็วและมีจำนวนน้อย หากไม่สามารถเพิ่มจำนวนน้ำเปล่าในตู้ได้ ไม่ทราบว่าจะเพิ่มจำนวนตู้ได้หรือไม่ครับ"

คำตอบ

"ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะครับ  ตู้ดังกล่าวเป็นความดูแลของภาควิชาวิศวกรรมโยธา ซึ่งได้รับทราบเรื่องและได้ติดต่อผู้จัดส่งให้นำน้ำดื่มมาบรรจุเพิ่มมากขึ้นแล้วครับ"

 

ข้อเสนอ "ปรับระดับขั้นบันไดขั้นบนสุดของโถงตึก 100 ปี" โดยผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

"พื้นตึก 100 ปีชั้นล่าง เมื่อกำลังจะเดินลงมาทางบันไดไม่ว่าจะด้านหน้าหรือด้านหลัง หลายคนไม่ทันสังเกตว่าพื้นต่างระดับกันทำให้สะดุดล้ม ขอเสนอให้มีมาตรการป้องกันการบาดเจ็บจากพื้นต่างระดับที่ตึก 100 ปีค่ะ"

คำตอบ

"ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะครับ  และขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น คณะฯ ได้เข้าดำเนินการปรับปรุงโดยติดสติกเกอร์สีแดงที่ของขั้นบันไดขั้นบนสุดของโถงอาคาร วิศวฯ 100 ปี และติดสติกเกอร์เตือนด้วยข้อความ "ระวังพื้นต่างระดับ" และ "Watch Your Step"  ในระยะยาวคณะฯ จะพิจารณาแก้ไขโดยการปรับระดับให้เสมอกันด้วยทางลาดต่อไป"

 

ข้อเสนอ "สถานที่ทำงานสำหรับนิสิตนอกเวลา" โดยคุณ "IE ภาคนอก"

"อยากให้มีที่นั่งทำงานแบบใต้ตึกคณะพาณิชย์ฯ บ้าง มีทั้งปลั๊กไฟ พัดลม wifi"

คำตอบ

"ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะครับ  คณะฯ เข้าใจความต้องการสถานที่ทำงานสำหรับนิสิตนอกเวลา จึงขอรับขอเสนอแนะนี้มาปรับปรุงจัดสถานที่ให้ โดยแผนการดำเนินงานคือ คณะฯ จะจัดสถานที่ทำงานนอกเวลาให้ในบริเวณโถงชั้น 1 ของอาคาร 4 โดยคณะฯ จะจัดสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ไฟแสงสว่าง สัญญาณ WiFi ปลั๊กไฟ ฯลฯ ให้ โดยจะทยอยดำเนินการให้ อาจจะใช้เวลาดำเนินการเล็กน้อย คาดว่าสามารถดำเนินการได้ภายในกลางเดือนตุลาคม ขอความกรุณาอดใจรอสักนิดครับ"

 

ข้อเสนอ "การปรับปรุงอาคาร 2" โดย "นิสิตหลักสูตรนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์"

"เนื่องด้วยสำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ (ISE) ได้มีการประกาศซ่อมแซมอาคารเรียนในส่วนของตึก 2 ชั้น 2 ทั้งชั้น โดยจะเริ่มทำดำเนินการในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2557 ที่จะถึงนี้ ทั้งนี้อยากจะขอให้มีการชะรอการดำเนินการไปก่อนจนถึงช่วงปิดเทอม เนื่องด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้

1. ปัญหามลภาวะทางเสียง
อย่างที่รู้กันดีกว่าการซ๋อมแซมอาคารเรียนนั้น ย่อมต้องมีการใช้อุปกรณ์ในการซ่อมแซมซึ่งส่งเสียงดัง และมีผลกระทบต่อการเรียนการสอนโดยตรงต่อตัวนิสิตและอาจารย์ผู้สอน ทำให้ไม่สามารถมาสมาธิกับบทเรียนได้ อีกทั้งยังอาจมีปัญหาด้วยสุขภาพในเรื่องมลภาวะทางเสียง เสมือนหนึ่งนั่งเรียนอยู่ในสถานที่ก่อสร้าง

2. ปัญหามลภาวะทางอากาศ
การซ่อมแซมอาคารเรียนนั้นมีผลทำให้ฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย และอาจมีผลกระทบในระยะยาวต่อนิสิต คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ต้องใช้งานตึก 2

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาชะรอการดำเนินการซ่อมแซมอาคารเรียน โดยควรคำนึงถึงผู้ทีได้รับผลกระทบโดยตรง คือ นิสิต เป็นหลัก"

คำตอบ

"ทางสำนักฯ ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นระหว่างดำเนินงานปรับปรุงอาคารเรียน อาคาร 2 เป็นอย่างดี ทั้งนี้สำนักฯ มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จำต้องดำเนินการปรับปรุงอาคารเรียน อาคาร 2 ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เนื่องจากภาระผูกพันของสัญญาการจ้างงานปรับปรุงดังกล่าวจะต้องแล้วเสร็จภายใน 120 วัน หลังจากเซ็นสัญญา อีกทั้งต้องเบิกจ่ายงบประมาณปรับปรุงดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม 2557 ประกอบกับทางสำนักฯ เริ่มดำเนินการรับอาจารย์ใหม่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอาจารย์ชาวต่างชาติ ซึ่งจะเริ่มปฏิบัติงานช่วงสิ้นปี 2557 จึงต้องเร่งดำเนินการปรับปรุงสถานที่ เพื่อรองรับอาจารย์กลุ่มดังกล่าว ในเบื้องต้น ทางสำนักฯ ได้เตรียมแผนบรรเทาความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้น ดังนี้

1. สำนักบริหารหลักสูตรฯ ได้ประสานงานกับส่วนกลางเพื่อขอใช้ห้องเรียนอาคาร 3 และอาคาร 100 ปี แทนให้ได้มากที่สุด

2. ประสานงานกับผู้คุมงานและผู้รับเหมาให้ พยายามแบ่งงานในส่วนที่จะเกิดผลกระทบทางเสียงและมลภาวะทางอากาศ ไปทำในวันเสาร์-อาทิตย์

ทั้งนี้อาจจะทำให้เกิดความไม่สะดวกแต่จะทำให้มีผลกระทบต่อคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตน้อยที่สุดค่ะ"

 

ข้อเสนอ "ป้ายใต้ทางเดิน Covered Walk Way" โดยคุณ "คนตัวสูง ME"

"ผมเป็นนิสิตที่ค่อนข้างตัวสูง เวลาเดินในทางเดินบริเวณด้านหลังตึกฮันส์ ตึกสี่ (cover way ที่มีตั้งแต่บริเวณหน้า true coffee ข้างป้ายรถปอพ.) จะมีป้ายอยู่เหนือหัวทุกๆ 3-5 เมตร จะมีอยู่ 1 ป้ายบริเวณก่อนถึงตึก 4 ที่ค่อนข้างเตี้ยกว่าป้ายอื่นๆ หากผมเดินไม่ระวัง หัวอาจจะชนได้ อยากเสนอให้นำป้ายออก หรือทำให้สูงกว่านี้ซักหน่อย ให้คนสูงเกือบ 2 เมตรผ่านได้ เหมือนประตูทั่วไปครับ

ขอบคุณครับ"

คำตอบ

"ขอขอบคุณในข้อเสนอแนะครับ คณะฯ โดยฝ่ายกายภาพได้ดำเนินการถอดป้ายที่อยู่ใต้ทางเดิน Covered Walk Way ที่มีความสูงต่ำกว่า 1.95 ม. ออกทั้งหมดครับ  หากต้องการให้ปรับปรุงส่วนใดเพิ่มเติม กรุณาส่งข้อแนะนำเข้ามาได้อีกครับ"

 

ข้อเสนอ "ช่องทางการให้ Feedback ในเรื่องการเรียนการสอน" โดยผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

"อยากได้ช่องทางสำหรับให้ Feedback เรื่องการเรียนการสอนค่ะ ไม่ทราบจะสามารถรายงานและให้คณะฯ ดำเนินการเป็นการภายในได้หรือไม่คะ"

คำตอบ

"คณะฯ ให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนอย่างยิ่ง ด้วยเป็นหนึ่งในภาระกิจที่สำคัญในการพัฒนานิสิตให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้และมีคุณค่าในสังคม จึงได้จัดช่องทางโดยเฉพาะสำหรับการให้ Feedback เรื่องการเรียนการสอน ซึ่งจะเป็นการรับข้อมูลแบบไม่ระบุตัวตนองผู้ให้ข้อมูล ข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งตรงถึงรองคณบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อพิจารณาตรวจสอบและดำเนินการเป็นการภายใน

นิสิตสามารถให้ข้อมูลได้ที่ช่องทาง iCare--about Learning

ขอความร่วมมือนิสิตใช้แบบฟอร์มนี้รายงานข้อมูลตามความจริง เพื่อให้คณะฯ สามารถนำไปพัฒนาให้เป็นประโยชน์ต่อนิสิตโดยส่วนรวมโดยแท้จริง 

สำหรับข้อเสนอทั่วไปที่ไม่ใช่เรื่องการเรียนการสอน กรุณาใช้แบบฟอร์ม iCare ทั่วไป"

 

ข้อเสนอ "โต๊ะเรียนในห้อง 301 อาคาร 3" โดยผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

"โต๊ะเรียน lecture สีขาว อย่างเช่นห้องเรียน 301 ตึก 3 มีปัญหาในส่วนของที่รองเขียน ซึ่งสามารถโยกได้ ทำให้สามารถชำรุดหรือเอียงจนใช้ไม่สะดวกในเวลาไม่นาน อยากเสนอให้เพิ่มความเเข็งแรงในการจัดซื้อในอนาคต"

คำตอบ

"ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ  คณะฯ ได้ตรวจสอบพบประเด็นตามที่แจ้งมา และขอเรียนว่าคณะฯ ได้สั่งโต๊ะเรียนชุดใหม่สำหรับทดแทนโต๊ะเรียนในห้องเรียนอาคาร 3 ไปแล้ว โดยจะทยอยเข้าติดตั้งตั้งแต่ต้นเดือนหน้าเป็นต้นไป หากยังพบปัญหาอยู่กรุณาแจ้งกลับเข้ามาเพื่อติดตามการดำเนินการครับ"

 

ข้อเสนอ "ชุดทีวีในห้องอาหารชั้น 2 ของ iCanteen" โดยคุณ gacxxxxxxx@gmail.com

"อยากทราบว่า กล่องรับสัญญาณทีวี  2 กล่องที่เคยมี ทำไมไม่นำมาใช้งานในห้องอาหารชั้น 2 (ขอพร้อมทีวีนะครับ)"

คำตอบ

"ชุดทีวีดังกล่าวเป็นชุดที่ถูกย้ายออกจากห้องพักในอาคารสมาคมนิสิตเก่าขึ้นไปติดตั้งที่ชั้น 2 ของโรงอาหาร iCanteen เนื่องจากมีการปิดปรับปรุงห้อง  บัดนี้ การปรับปรุงห้องพักดังกล่าวแล้วเสร็จ และเปิดใช้งานอีกครั้ง จึงได้เคลื่อนย้ายชุดทีวี ดังกล่าวกลับลงมาติดตั้งที่เดิมครับ"

 

ข้อเสนอ "ระบบ WiFi ในห้องสมุด" โดยผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

"ต้องการให้ปรับปรุง Wifi ที่ห้องสมุดเนื่องจากห้องสมุดเป็นที่นั่งทำงานหลักของนิสิตวิศวะ ซึ่งมีผู้ใช้งานจำนวนมากแต่ wifi ที่ห้องสมุดไม่เสถียร (บางทีต่อไม่ได้เลย) และรองรับผู้ใช้งานจำนวนมากไม่ได้ จึงอยากให้ปรับปรุง wifi ที่ห้องสมุดก่อนครับ"

คำตอบ

"ขอขอบคุณสำหรับคำถามครับ ทางคณะฯ เข้าใจความต้องการเชื่อมต่อกับระบบ WiFi เป็นอย่างดี และต้องขออภัยที่ไม่สามารถจัดอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใช้งานได้ในขณะนี้  

อย่างไรก็ดี คณะขอเรียนทำความเข้าใจว่าปัจจุบันมีอุปกรณ์ส่งสัญญาณ WiFi กระจายอยู่ทั่วคณะ แต่อุปกรณ์ตัวหนึ่งสามารถเชื่อมต่อสัญญาณได้พร้อมกัน 25-30 ชิ้น ดังนั้นหากผู้ใช้หลายคนใช้งานพร้อมกัน โดยแต่ละคนเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายชิ้นพร้อมกันเช่น โทรศัพท์มือถือ iPad หรือ คอมพิวเตอร์ ก็จะทำให้เกิดการแออัดขึ้น   ดังนั้นปัญหาการเชื่อมต่อจึงเกิดขึ้นสม่ำเสมอเมื่อนิสิตในห้องเรียนหนึ่งหรือหลาย ๆ ห้องในบริเวณเดียวกันต้องการใช้พร้อม ๆ กัน 

คณะฯ รับฟังข้อเรียกร้องของท่านอย่างมิได้นิ่งนอนใจ และกำลังพัฒนาแนวทางปรับปรุงระบบ WiFi ใหม่ โดยในอนาคตจะพัฒนาระบบ iWiFi-HD ซึ่งจะสามารถรองรับการใช้งานในบริเวณที่มีปริมาณการเชื่อมต่อสูงพร้อม ๆ กันได้  โดยจะจัดเป็นบริเวณเฉพาะอยู่ในคณะฯ เช่นห้องสมุด หรือโซนห้องเรียนที่มีการใช้งานพร้อมกันสูง เป็นต้น 

นอกจากนี้การปรับปรุงระบบ WiFi ที่ห้องสมุดจะเกิดขึ้นพร้อมกับการปรับปรุงห้องสมุด ซึ่งทางคณะฯ จะได้ประชาสัมพันธ์เรื่องการปรับปรุงห้องสมุดให้ประชาคมได้ทราบทั่วกันต่อไป (ขอโพสรูปห้องสมุดใหม่ที่สถาปนิกออกแบบไว้ให้ดูก่อน 1 รูปน่ะครับ)"

 

ข้อเสนอ "รั้วสำหรับเข้าแถวในโรงอาหาร" โดยผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

"ผู้ใช้บริการสังเกตว่าได้มีการสร้างรั้วแสตนเลสเพื่อจัดระเบียบการเข้าแถวซื้ออาหารหน้าร้านค้าต่าง ๆ แต่ไม่ได้มีการติดป้ายหรือทำเครื่องหมายอย่างชัดเจนว่าทางใดเป็นทางเข้าหรือทางออก ส่งผลให้บริเวณที่ต้องเบียดเสียดกันอยู่แล้วกลับยิ่งหนาแน่นกว่าเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชั่วโรงเร่งด่วนและยังเอื้อให้บางท่านฉวยโอกาสแซงคิวท่านอื่นด้วย จึงขอเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำป้ายหรือหามาตรการจัดการระบบจราจรโดยด่วน"

คำตอบ

"ขอบคุณสำหรับคำถามครับ  คณะฯ ได้ทำการปรับปรุงโดยการติดสติกเกอร์ชี้ทิศทางการเข้าออกของผู้รับบริการตามรูปแล้วครับ"

 

ข้อเสนอ "การจัดการพื้นที่สูบบุหรี่" โดยผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

"อยากสอบถามเรื่องขอบเขตพื้นที่ที่อนุญาตให้สูบบุหรี่ของคณะ ตั้งเเต่เปิดเทอมมาก็เห็นนิสิตจำนวนมากมานั่งสูบบุหรี่ทั้งบริเวณลานเกียร์ สวนหลังตึกหนึ่ง ตึกสอง
จึงอยากสอบถามว่า บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่อนุญาตให้สูบบุหรี่ได้หรือไม่"

คำตอบ

"ขอขอบคุณที่ส่งคำถามนี้เข้ามาครับ  ทางคณะฯ ได้พิจารณาแล้วตัดสินว่าพื้นที่ด้านหลังตึก 1 และ 2 รวมถึงลานเกียร์ เป็นพื้นที่สาธารณะ ดังนั้นเพื่อให้ไม่เป็นการรบกวนประชาคมโดยส่วนรวม จึงไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็นพื้นที่สูบบุหรี่ และจะทำการติดตั้งป้ายห้ามสูบบุหรี่เพื้อให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

ทั้งนี้ คณะฯ จะจัดพื้นที่สำหรับผู้สูบบุหรีโดยเฉพาะ 2 จุดคือ
1. บริเวณใต้ต้นไทร ข้างภาคสำรวจ
2. บริเวณใต้บันไดตึก 5 ด้านที่ติดกับตึกโยธา

ในอนาคตอาจจะมีการพิจารณาจุดผ่อนผันเพิ่มเติมให้หาก 2 จุดนี้ไม่เพียงพอ"

สถานะปัจจุบัน

ขณะนี้คณะฯ กำลังทยอยติดตั้งเครื่องหมาย "ห้ามสูบบุหรี่" ในบริเวณหลังอาคาร 1 และ 2 และจะดำเนินการในลานเกียร์ต่อไป และคณะฯ กำลังเร่งสรุปจุดผ่อนผันเพิ่มเติมอีก 1-2 จุด ซึ่งจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

 

ข้อเสนอ "อุปกรณ์การสอนในห้องเรียน ISE" โดยผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

"1. ในห้องเรียนตึก 2 ชั้น 3 (ห้องหน้าบันได) อาจารย์ไม่สามารถต่อเครื่อง **Mac Book กับสายจอ VGA ที่ต่อผ่าน Input Control Switch ได้ (เข้าใจว่าเป็นปัญหาที่ตัว Switch) ทำให้ต้องดึงสายจอออกจาก Switch แล้วต่อตรงกับ Projector (ซึ่งฉายได้)

2. ที่ตึก 2 ห้องเรียนหลายห้องติดตั้ง Screen Projector อยู่คนละด้านของกระดานหน้าชั้น (เช่นคอมฯ อยู่ด้านขวาสุด และ Projector อยู่ด้านซ้ายสุด) และเว้นพื้นที่ตรงกลางไว้เป็นกระดานเขียน  ซึ่งไม่สะดวกในบางกรณีที่อาจารย์ต้องการควบคุมจากคอม และชี้ที่ Projector  ไม่ทราบว่าสามารถจัดให้โต๊ะคอมพิวเตอร์ กับ Projector อยู่ติดกันหรือด้านเดียวกัน  โดยไม่บังกันได้หรือไม่"

คำตอบ

 

"1. จากปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมต่อระหว่าง Mac Book กับสายจอ VGA นั้น ทาง ISE ได้ทำการทดสอบการใช้งานของการนำเครื่อง Mac Book ไปเสียบผ่าน Switch พบว่า สามารถใช้งานเชื่อมต่อได้ตามปกติ  ทั้งนี้หากอาจารย์ยังประสบปัญหาการเชื่อมต่อ กรุณาติดต่อ สำนักงาน ISE เพื่อทำการทดสอบและแก้ไขให้ครับ

2. จากการตรวจสอบห้องเรียนพบว่า ขณะนี้ ISE ยังไม่สามารถที่จะติดตั้งจอรับภาพ (Screen Projector) และโต๊ะคอมพิวเตอร์ในด้านเดียวกันได้ เนื่องจากมีพื้นที่บริเวณหน้าห้องค่อนข้างแคบจึงไม่เพียงพอ อีกทั้งหากจะดำเนินการย้ายโต๊ะคอมพิวเตอร์ของอาจารย์ผู้สอนไปด้านหน้า ก็จะบังหน้าจอรับภาพ (Screen Projector) ในระยะยาว ISE พิจารณาและวางแผนเพื่อทำการปรับปรุงห้องเรียนใหม่ให้มีความเหมาะสมมากกว่านี้"

 

ข้อเสนอ "การใช้งานระบบ Echo 360 บนอุปกรณ์มือถือ" โดยคุณ bossxxxxx@gmail.com

"Programe Echo 360 เป็นโปรแกรมที่สามารถแสดง vdo อาจารย์ และ สไลด์พร้อมกันในเวลาเดียวกันได้ แต่ฟังก์ชั่นดังกล่าวจะทำได้กับคอมพิวเตอร์เท่านั้น ipad หรือ smartphone จะดูได้แค่ สไลด์ อยากให้ทำให้โปรแกรมนี้สามารถแสดงผลเหมือนกันกับคอมพิวเตอร์ ใน ipad และ smartphone ครับ" 

คำตอบ 

"เนื่องจากโปรแกรม Echo 360 เป็นโปรแกรมพาณิชย์สำเร็จรูปจากต่างประเทศที่จัดหาโดยทางมหาวิทยาลัย จึงทำให้ทางคณะไม่สามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมความสามารถใด ๆ ได้ ดังนั้นทางคณะคงไม่สามารถทำให้การแสดงผลบนอุปกรณ์อื่น ๆเป็นเหมือนบนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ครับ

อย่างไรก็ตาม ทางคณะจะแจ้งความต้องการนี้ไปยังหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบ Echo 360 เพื่อสอบถามถึงความเป็นไปได้ต่อไป"

 

ข้อเสนอ "เชิญศิษย์เก่ามาบรรยาย" โดยคุณ sansxxxxxxx.x@gmail.com

"ควรจะนำศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในวงการต่างๆมาสัมมนา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับนิสิตสาขาต่างๆ ที่กำลังเรียนอยู่ โดยเฉพาะนิสิตชั้นปีที่ 3 4 และปริญญาโท เนื่องจากปัจจุบัน นิสิตจำนวนมากที่จบออกไป ไม่ทำงานตรงตามสายงาน ซึ่งไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่สร้างหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ขึ้นมา ทำให้เป้าหมายการผลิตวิศวกรของประเทศลดลง

โดยการสัมมนาผู้สัมมนาจะต้องพูดในประเด็นที่ช่วยสร้างเสริมแรงบันดาลใจให้น้อง ๆ โดยวิทยากรที่เชิญมาจะต้องบอกด้วยว่า เพราะอะไรถึงประสบความสำเร็จ ปฏิบัติตัวต่อผู้อื่นอย่างไร ตั้งใจทำงานมากแค่ไหน เริ่มต้นทำงานอะไร เปลี่ยนงานกี่บริษัท เรียนต่อโทที่ไหน สาขาอะไร เพื่อเป็นแนวทางให้รุ่นน้องนำไปปฏิบัติต่อไป โดยสัมมนานี้ควรเป็นภาคบังคับ เหมือนฝึกงาน จะต้องมีการแบ่งสาขาที่จะเข้าไปฟังด้วย เพื่อที่จะได้เชิญวิทยากรได้ตรงกับสาขาที่เรียนอยู่ และทำให้น้องๆมีความสนใจที่จะฟังมากขึ้น

ข้าพเจ้าคิดว่า ถ้าหากนิสิตวิศวะจุฬา มีแรงบันดาลใจแล้ว ย่อมมีความมานะ พากเพียร และเอาใจใส่กับการเรียนมากขึ้น สนใจอาจารย์มากขึ้น จึงขอเสนอในประเด็นนี้ เพื่อโปรดพิจารณา"

คำตอบ

"ในปัจจุบันคณะฯ กำลังดำเนินการตามที่ท่านได้ให้คำแนะนำไว้ โดยแทรกในรายวิชาของส่วนกลางและของภาควิชา เช่น 2100311 Engineering Essentials 

ในระยะยาว จะมีการปรับปรุงหลักสูตร ป.ตรี ทุกหลักสูตร เริ่มดำเนินการปี 2558 เพื่อใช้สำหรับปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป มีแผนที่จะกำหนดให้ทุกหลักสูตรจะต้องมีรายวิชาสอน/ฝึก soft-skills for engineering เชิญศิษย์เก่า หรือ role model จากภายนอก เป็นวิทยากร"

 

ข้อเสนอ "ให้ติดตั้งสบู่และกระดาษชำระเพิ่มเติมที่ตึก 100 ปี" โดยคุณ gab chin

"อยากให้มีการปรับปรุงห้องน้ำของตึก 100 ปีครับ  โดยติดตั้งสบู่ล้างมือเข้าไปด้วย  และควรมีกระดาษชำระติดภายในห้องส้วม  ไม่ใช่ติดไว้ข้างนอก  เพราะหากติดไว้ข้างนอก  ต้องดึงกระดาษชำระออกไปจำนวนมาก    ไม่สะดวก  หากติดไว้ในห้องส้วมจะดึงใช้ได้เลย"

คำตอบ

"คณะฯ รับเรื่องติดตั้งกระดาษชำระในห้องส้วม และการติดตั้งสบู่เหลวล้างมือ โดยจะทยอยดำเนินการปรับปรุงตั้งแต่กลางเดือน ต.ค. เป็นต้นไป สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ในทันทีเนื่องจากอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวปีงบประมาณ ขอขอบคุณผู้ให้ข้อเสนอแนะมา ณ ที่นี้"

 

ข้อเสนอ "การใช้งานระบบ WiFi ในคณะฯ" โดยคุณ นิสิต PE

"Chulawifi เกือบทุกที่ในคณะวิศวฯ ไม่มีประสิทธิภาพเท่าคณะอื่น จะใช้ได้จริงๆก็เฉพาะบางจุดเท่านั้น ฝากให้แก้ไขครับ"

คำตอบ

"ขอขอบคุณข้อเสนอนี้ครับ คณะฯ รับเรื่องไว้ดำเนินการพัฒนาครับ ทั้งนี้ขอชี้แจงให้ข้อมูลเพิ่มเติมใน 2 ประเด็นดังนี้

 1. ในด้านเทคนิค อุปกรณ์ Access Point โดยปกติแล้วจะสามารถรองรับการเข้าใช้งานของผู้ใช้จำนวน 25-30 คนต่อตัว ปัจจุบัน ทางคณะมีอุปกรณ์ Access Point ประมาณเกือบ 100 ตัวกระจายอยู่ทั่วทั้งคณะ แต่เนื่องจากเรามีผู้ใช้ประมาณ 4-5 พันคน บางคนอาจจะมีอุปกรณ์มากกว่า 1 ตัวเช่น Notebook และมือถือ ดังนั้น ในบางบริเวณที่มีจำนวนคนหนาแน่น เช่น ห้องเรียนขนาดตั้งแต่ 30 คนเป็นต้นไป หรือห้องเรียนที่มีการเรียนหลายห้องในบริเวณใกล้เคียงกันพร้อมกัน จะทำให้บริเวณดังกล่าวเกิดปัญหาในด้านประสิทธิภาพได้
 2. การทำงานของระบบ ChulaWifi จะมีการเชื่อมกับอุปกรณ์ควบคุมที่สำนักไอทีของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถ roaming หรือไปใช้ได้ทุกที่ในหาวิทยาลัยได้ ซึ่งในบางเวลา จากจำนวนผู้ใช้ที่มีมาก อาจทำให้การเชื่อมต่อเกิดความล่าช้าในบางครั้ง

แนวทางแก้ไข

ขณะนี้ ทางมหาวิทยาลัยกำลังดำเนินโครงการ WiFi พื้นราบ ที่จะทำการติดตั้ง Access Point เพิ่มขึ้นอีกจำนวนมาก ซึ่งรวมไปถึงภายในคณะวิศวฯด้วย โดยคาดว่าจะมีการเริ่มใช้งานที่คณะวิศวฯ ในอีก 1-2 เดือนข้างหน้า ซึ่งเมื่อเริ่มใช้จะทำให้คุณภาพบริการดีขึ้น นอกจากนี้ ทางคณะกำลังดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ เพื่อทำการติดตั้ง Access Point ที่ตึก 100 ปีอีกจำนวน 60 ตัว และเสริมในจุดอื่น ๆ อีกประมาณ 30 ตัว ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหา Wifi ในตึก 100 ปี และบริเวณอื่นๆที่ยังประสบปัญหาได้ในระดับหนึ่ง

ทั้งนี้หากผู้ใช้ประสบปัญหาในจุดใดเป็นประจำ กรุณาแจ้งตำแหน่งและเวลาที่ประสบปัญหาที่ชัดเจนเพื่อให้ทีมงานเข้าไปดำเนินการแก้ไขครับ"

 

ข้อเสนอ "ให้ติดตั้งสบู่และกระดาษชำระเพิ่มเติมที่ตึก 100 ปี" โดยคุณ bosxxxxxx@gmail.com

"Programe Echo360 เป็นโปรแกรมที่สามารถแสดง vdo อาจารย์ และ สไลด์พร้อมกันในเวลาเดียวกันได้ แต่ฟังก์ชั่นดังกล่าวจะทำได้กับคอมพิวเตอร์เท่านั้น ipad หรือ smartphone จะดูได้แค่ สไลด์ อยากให้ทำให้โปรแกรมนี้สามารถแสดงผลเหมือนกันกับคอมพิวเตอร์ ใน ipad และ smartphone ครับ"

คำตอบ

"เนื่องจากโปรแกรม Echo 360 เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปจากต่างประเทศที่จัดหาโดยทางมหาวิทยาลัย จึงทำให้ทางคณะไม่สามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมความสามารถใด ๆ ได้ ดังนั้น ทางคณะคงไม่สามารถทำให้การแสดงผลบนอุปกรณ์อื่น ๆ เป็น เหมือนบนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ครับ  อย่างไรก็ตาม ทางคณะจะแจ้งความต้องการนี้ไปยังหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบ Echo 360 เพื่อสอบถามถึงความเป็นไปได้ต่อไปครับ"

 

ข้อเสนอ "การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอ" โดยผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

"หน่วย icare ควรติดตามการปฏิบัติงานของคณะในประเด็นต่าง ๆ ตามที่ได้ให้คำตอบไว้ ไม่ใช่จบเพียงให้คำตอบว่า "รองบประมาณ จะทำเดือนXX", "กำลังขยาย น่าจะเสร็จอีกXXเดือน", ฯลฯ การตอบในลักษณะนี้ไม่ถือว่าสิ้นสุด เพราะผู้ร้องเรียนยังไม่ได้รับการบรรเทาจริง ถือเป็นการถ่วงเวลาตอบไปพลางๆเท่านั้น ถ้าไม่ติดตามก็จะลืมๆกันไปได้ และจะมีข้อร้องเรียนเก่าๆกลับมาอีก จึงขอเสนอให้ยังไม่มีการปิดประเด็นจนกว่าเรื่องจะสิ้นสุดและมีช่องทางให้ผู้ถามได้มีโอกาสติดตามหรือตอบกลับหลังจาก icare ตอบไปด้วย เพื่อให้แน่ใจว่าพอใจ แก้ปัญหาได้จริง"

คำตอบ

"ขอขอบคุณในข้อเสนอแนะ ขอชี้แจงเรื่องการรายงานผลและการติดตามดังนี้  

การรายงานคำตอบ เป็นการยึดตามกรอบเวลาที่ให้ไว้ว่าทุกข้อเสนอแนะจะมีการรายงานผลภายใน 10 วันทำการ  การดำเนินการหลายภารกิจไม่สามารถดำเนินการได้ภายใน 10 วันด้วยเงื่อนไขในทางปฏิบัติต่าง ๆ  จึงจำเป็นต้องขอเรียนทำความเข้าใจจากผู้ให้ข้อเสนอแนะไว้ ณ ที่นี้ 

การติดตามผลความคืบหน้า ทางหน่วย iCare ได้แจ้งรหัสสำหรับการติดตามผลการดำเนินงานให้กับผู้ส่งข้อเสนอแนะที่ให้อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อไว้เสมอ  แต่หากเป็นการเสนอโดยไม่ระบุตัวตนจะไม่มีการแจ้งรหัสดังกล่าวไว้บนเว็บในขณะนี้   อย่างไรก็ดีทุกท่านสามารถติดตามความคืบหน้า และสามารถรายงานเข้ามาได้หากไม่ได้มีการดำเนินการตามที่แจ้งไว้ 

สุดท้าย ในทุกอีเมลที่แจ้งกลับกับผู้เสนอแนะ ทางระบบ iCare จะขอให้ผู้เสนอได้ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการข้อเสนอแนะของผู้เสนอ ด้วยการขอให้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบ เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งด้วย

จึงขอเรียนทำความเข้าใจและขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะมา ณ ที่นี้" 

 

 

 
 
เนื้อหาเว็บไซต์