ChulaEngineering
Homeกำหนดการรับสมัครทุนวิจัยที่มีประจำ

กำหนดการรับสมัครทุนวิจัยที่มีประจำ

ชื่อแหล่งทุน
รับสมัคร
วงเงิน (บาท)

แหล่งทุนภายใน

   
1. ทุนส่งเสริมการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตลอดปี ไม่เกิน150,000/โครงการ/ปี
มีเงินสมนาคุณ 12,000/โครงการ
2. ทุนงบประมาณแผ่นดิน สิงหาคม - กันยายน ของทุกปี  
3. ทุนของจุฬาฯ ตลอดปี  
     

แหล่งทุนภายนอก

   
1. ทุนมูลนิธิอาซาฮี (จุฬาฯ) กันยายน - ตุลาคม ของทุกปี ไม่เกิน 1 ล้านเยน/โครงการ
2. ทุนสนับสนุนจาก KFAS ทุนการวิจัยและกิจกรรมวิชาการ    
3. ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภททั่วไป (วช.)   200,000/ปี ไม่เกิน 2 ปี
4. ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทกำหนดเรื่อง (วช.)   1,500,000/ 3 ปี
5. ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเร่งด่วน (วช.) ตลอดปี 1,000,000/ปี ไม่เกิน 1 ปี
6. ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
    ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วช.)
ตุลาคม - มกราคม ของทุกปี ไม่เกิน 6,000,000 บาท/ ไม่เกิน3ปี
7. ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทแผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัย(วช.)    
8. ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ (วช.)    
9. ทุนวิจัยทั่วไป  (สกว.)    
10.ทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ แห่งชาติ    
11.ทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมศูนย์พันธุวิศวกรรมและ เทคโนโลยีแห่งชาติ    
12.ทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ    
 
 
เนื้อหาเว็บไซต์