กองทุนนวัตกรรมวิศวฯ จุฬาฯ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงห้องเรียน Smart Classrooms

กองทุนนวัตกรรมวิศวฯ จุฬาฯ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงห้องเรียน Smart Classrooms

การพัฒนาห้องเรียนที่ทันสมัย (Smart Classroom) เป็นคำตอบสำคัญสำหรับการสร้างวิศวกรยุคใหม่ที่ตอบโจทย์สังคมไทย

ห้องเรียนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหัวใจสำคัญของการผลิตบัณฑิตและวิศวกรที่มีคุณภาพสู่สังคม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกว่า 25,000 คน พื้นที่โดยส่วนใหญ่ของอาคารวิศวกรรม 3 ได้ถูกใช้งานหลักเป็นห้องเรียนสำหรับ นิสิตคณะวิศวฯ จุฬาฯ กว่า 6,000 คนต่อปี ประกอบด้วยห้องเรียนกว่า 40 ห้อง

ในช่วงที่ผ่านมา คณะฯ ได้ออกแบบและดำเนินการติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน รวมถึงจัดการซ่อมแซมย่อยเป็นประจำทุกปี ตามงบประมาณที่ได้รับ โดยการจัดสรรงบประมาณเพื่อซ่อมแซมครั้งใหญ่ได้ดำเนินการไปเมื่อ กว่า 10 ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ เพื่อรองรับกับจำนวนนิสิตและความต้องการพื้นที่ห้องเรียนที่เพิ่มสูงขึ้น ทางคณะฯ ได้ดำเนินการโครงการเพิ่มพื้นที่ห้องเรียนใน อาคารต่าง ๆ อาทิ อาคารเจริญวิศวกรรม อาคารวิศวฯ 100 ปี อาคารวิศวกรรม 1 และ 2 เป็นต้น ซึ่งใช้งบประมาณการดำเนินการโดยรวมกว่า 20 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมโลกในปัจจุบัน ส่งผลต่อความจำเป็นในการออกแบบและปรับปรุงห้องเรียน รวมถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ให้มีความทันสมัยและตอบโจทย์การเรียนการสอนสมัยใหม่ ซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ ห้องเรียนรูปแบบใหม่ (i-CLASSROOMS) ห้องเรียนแบบ i-SCALE และห้องเรียนแบบ i-STAR ที่ส่งเสริมทักษะการนำเสนอ เป็นต้น รวมไปถึงการพัฒนาห้อง Co-Maker Space และห้องประชุมใหญ่ (Auditorium) เพื่อส่งเสริมทักษะในการสร้างนวัตกรรม รวมถึงรองรับรายวิชาขนาดใหญ่ และกิจกรรมสำคัญของคณะตามลำดับ

ในการนี้ การพัฒนาและปรับปรุงห้องเรียนที่ทันสมัย (Smart Classroom) จึงเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญในการปฏิวัติการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ที่รองรับกระบวนการพัฒนานิสิตตามแนวทาง Chula Engineering Education 4.0 เพื่อขับเคลื่อนการผลิตวิศวกรให้พร้อมก้าวสู่สังคมแห่งนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21

https://www.facebook.com/ChulaEngineering/videos/10154979709801920/

ไฟล์แนบ
 
ไฟล์
ขนาด
ไฟล์
1
โบรชัวร์กองทุนนวัตกรรมวิศวฯ จุฬาฯ เพื่อการพัฒนาห้องเรียน Smart Classrooms
975kB
2
ใบแสดงความจำนงบริจาคเงินสมทบทุนกองทุนนวัตกรรมวิศวฯ จุฬาฯ เพื่อการพัฒนาห้องเรียน Smart Classrooms
187kB