ChulaEngineering
Homeรายการพูดจาประสาช่าง

รายการพูดจาประสาช่าง

รายการพูดจาประสาช่าง ที่สถานีวิทยุจุฬาฯ โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกอากาศทางคลื่นวิทยุ FM 101.5 MHz นำเสนอข่าวเรื่องที่ใกล้ๆ ตัว ซึ่งเป็นหัวข้อที่มีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์อย่างมากต่อประชาชนและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงทั้งในระดับส่วนบุคคล ระดับครอบครัวหรือระดับองค์กร วันเวลาที่ออกอากาศ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.30 - 9.00 น. ดำเนินรายการโดย ผศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล และ อาจารย์ ดร. ชาญณรงค์ บาลมงคล ควบคุมการผลิตโดย ผศ. ดร.นิศาชล ตั้งเสงี่ยมวิสัย หากท่านผู้ฟังมีข้อเสนอแนะหรือข้อติชมรายการ ส่งมาได้ที่
e-mail: info@eng.chula.ac.th

วันออกอากาศ หัวเรื่อง วิทยากรรับเชิญ
30 มิ.ย. 56 รางวัล WET Excellent Research Award ในงานประชุมวิชาการ Water and Environmental Technology และการเรียนปริญญาโท-เอก ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาฯ ผศ. ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
23 มิ.ย. 56 การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย คุณกิจชัย กาญจนประภากุล ช่างอิเล็กทรอนิกส์ชำนาญงาน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
16 มิ.ย. 56 เหมืองข้อมูล (Data Mining) อ. ดร.พีรพล เวทีกูล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
9 มิ.ย. 56 วิศวฯ จุฬาฯ 100 ปี และวิศวกรยุคใหม่ คุณสิทธิศักดิ์ เตยะราชกุล นิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และประธานคณะกรรมการจัดงาน 100 ปี วิศวฯ จุฬาฯ
2 มิ.ย. 56 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานสัมภาษณ์พิเศษเรื่อง "การทรงงานเกี่ยวกับความเป็นวิศวกรรม" (ตอนที่ 4) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
26 พ.ค. 56 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานสัมภาษณ์พิเศษเรื่อง "การทรงงานเกี่ยวกับความเป็นวิศวกรรม" (ตอนที่ 3) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
19 พ.ค. 56 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานสัมภาษณ์พิเศษเรื่อง "การทรงงานเกี่ยวกับความเป็นวิศวกรรม" (ตอนที่ 2) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
12 พ.ค. 56 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานสัมภาษณ์พิเศษเรื่อง "การทรงงานเกี่ยวกับความเป็นวิศวกรรม" (ตอนที่ 1) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
5 พ.ค. 56 กรรมวิธีในการรีไซเคิลเกล็ดสแตนเลส คุณภัทรนพธนัฐ รัตนเพียร
28 เม.ย. 56 สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สรรคุณค่าวิชาการสู่สังคม รศ. ดร.ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ รองผู้อำนวยการสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ
21 เม.ย. 56 การจัดตารางสอนและห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ คุณดวงตา ใบโคกสูง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา งานทะเบียนและประมวลผล
14 เม.ย. 56 การผลิตพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย ศ. ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์
และ ผอ.สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาฯ
7 เม.ย. 56 การบริหารจัดการน้ำบาดาลของสังคมไทย คุณสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
31 มี.ค. 56 ที่มาของน้ำประปา ผศ. ดร.ปฏิภาณ ปัญญาพลกุล
24 มี.ค. 56 เครื่องเตือนการกินยา รศ.ดร.เอกชัย ลีลารัศมี นายถิรวัฒน์ บุรีเทศน์ นายวัศพล ธีรวนพันธุ์
น.ส.ศศิ สุริยจันทราทอง โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ด.ญ.ปุณยวีร์ จันทร์แสนวิไล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
17 มี.ค. 56 โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ผศ. ดร.กุลยศ อุดมวงศ์เสรี
10 มี.ค. 56 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก อ. ดร.ณัฐพงศ์ ชินธเนศ
3 มี.ค. 56 รางวัล PTIT Awards คุณบัญชา อุนพานิช
24 ก.พ. 56 วิศวกรรมคอนกรีตกับสิ่งแวดล้อม ผศ. ดร.วิทิต ปานสุข
17 ก.พ. 56 โครงการคนดีพี่นายช่าง รศ.ดร.เพ็ชรพร เชาวกิจเจริญ
และประธานโครงการคณะกรรมการส่งเสริมจริยธรรม
และคุณธรรมนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
10 ก.พ. 56 มิเตอร์อัจฉริยะ (Smart Meter) ผศ. ดร.วันเฉลิม โปรา
3 ก.พ. 56 กิจกรรม 100 ปี วิศวฯ จุฬาฯ : เพลง 100 ปี วิศวฯ จุฬาฯ คุณกรกฎ เมฆยงค์ คุณวารุศ รินทรานุกูล
และ ผศ. ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ
27 ม.ค. 56 การสำรวจรังวัดด้วยระบบดาวเทียม GPS ศ. ดร.เฉลิมชนม์ สถิระพจน์
20 ม.ค. 56 เตาอาร์คพลาสมาขนาดย่อมสำหรับหลอมโลหะทุกประเภท/a> ผศ. ดร.ดุลยพงศ์ วงศ์แสวง
13 ม.ค. 56 การทรุดตัวของพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ รศ.ดร.ฐิรวัตร บุญญะฐี
6 ม.ค. 56 ตำรา หนังสือเสาหลักแห่งปัญญาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 100 ปี รศ. ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์
และ รศ. ดร.มานะ ศรียุทธศักดิ์
30 ธ.ค. 55 ถุงพลาสติกชีวภาพเพื่อยืดอายุพืชผลสด ผศ. ดร.อนงค์นาฎ สมหวังธนโรจน์
23 ธ.ค. 55 การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเล กรณีศึกษา การกัดเซาะชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวไทย รูปตัว ก ตอนที่ 2 อ. ดร.อนุรักษ์ ศรีอริยวัฒน์
16 ธ.ค. 55 การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเล กรณีศึกษา การกัดเซาะชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวไทย รูปตัว ก ตอนที่ 1 อ. ดร.อนุรักษ์ ศรีอริยวัฒน์
9 ธ.ค. 55 งดออกอากาศ  
2 ธ.ค. 55 งานแสดงภาพถ่ายเพื่อคนตาบอด ผศ. ดร.สุกรี สินธุภิญโญ
25 พ.ย. 55 การประชุมวิชาการ Challenges of water&environmental management in Monsoon Asia รศ. ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์
18 พ.ย. 55 เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสร้างสะพาน ผศ. ดร.วัชระ เพียรสุภาพ และ ผศ. ดร.นพดล จอกแก้ว
11 พ.ย. 55 นวัตกรรมสมัยใหม่ในงานก่อสร้าง ผศ. ดร.วัชระ เพียรสุภาพ และ ผศ. ดร.นพดล จอกแก้ว
4 พ.ย. 55 นิทรรศการวิชาการทางวิศวกรรม ครั้งที่ 16 คณะกรรมการจัดงานนิทรรศการวิชาการทางวิศวกรรม ครั้งที่ 16
28 ต.ค. 55 Mechatronics รศ. ดร.รัชทิน จันทร์เจริญ
21 ต.ค. 55 หลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ รศ. ดร.ชุมพล อันตรเสน
14 ต.ค. 55 ความรู้ทางวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาคลังสินค้าและระบบจัดการคลังสินค้า อ. ดร.โอฬาร กิตติธีรพรชัย
7 ต.ค. 55 Digital TV (ตอนที่ 2) ผศ. ดร.ทับทิม อ่างแก้ว
30 ก.ย. 55 Digital TV (ตอนที่ 1) ดร.กิตติ วงศ์ถาวราวัฒน์
23 ก.ย. 55 คุณภาพไฟฟ้า ผศ. ดร.ธวัชชัย เตชัสอนันต์
16 ก.ย. 55 โลหะในชีวิตประจำวัน อ. ดร.บุญรัตน์ โล่วงศ์วัฒน
9 ก.ย. 55 งานวิจัยทางด้านดินถล่ม รศ. ดร.สุเชษฐ์ ลิขิตเลอสรวง
2 ก.ย. 55 ของเสียอันตรายในมุมมองวิศวกรสิ่งแวดล้อม ผศ. ดร.ศรัณย์ เตชะเสน
26 ส.ค. 55 วิธีการเพิ่มผลผลิตน้ำมันดิบ อ. ดร.ฟ้าลั่น ศรีสุริยชัย
19 ส.ค. 55 การคมนาคมระหว่างประเทศ เมื่อเปิดการค้าเสรีอาเซียน (AEC) ผศ. ดร.จิตติชัย รุจนกนกนาฎ
12 ส.ค. 55 วิศวกรรมพื้นผิว ผศ. ดร.ปฐมา วิสุทธิพิทักษ์กุล
5 ส.ค. 55 Computer Vision ผศ. ดร.ธนารัตน์ ชลิดาพงศ์
29 ก.ค. 55 การพัฒนาระบบหมุนเวียนน้ำสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผศ. ดร.กษิดิศ หนูทอง
22 ก.ค. 55 การบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกรและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม รศ. ดร.สุธา ขาวเธียร
15 ก.ค. 55 งานวิจัยด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำ ในการเก็บข้อมูลคลื่นและลมในภาคสนาม อ. ดร.อนุรักษ์ ศรีอริยวัฒน์
8 ก.ค. 55 เทคโนโลยีการจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อ. ดร.เกรียงไกร มณีอินทร์
1 ก.ค. 55 ประสบการณ์การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ RDC 2012 นายอภิวิชญ์ พวงศรีเจริญ
24 มิ.ย. 55 หุ่นยนต์แชร์บอล นายพงศธร ปัญญานิธิสกุล น.ส.วริศรา อิทธิสัญญากร และ นายวิชญ์ ณัฐวุฒิ
17 มิ.ย. 55 การออกแบบคอนโดประหยัดพลังงาน นายชาญณรงค์ แก้วไตรรัตน์ และ นายจีราณัฐ สิทธิวราภรณ์
10 มิ.ย. 55 การเรียนรู้ข้อมูลของเครื่อง อ.ดร.จิตโกมุท ส่งศิริ
3 มิ.ย. 55 มุมมองของอาจารย์ที่ปรึกษาในการเตรียมความพร้อมนิสิตสู่ AEC ผศ.ดร.พิษณุ คนองชัยยศ
27 พ.ค. 55 สถานการณ์น้ำแล้งของแม่น้ำโขง รศ.ชัยยุทธ สุขศรี
20 พ.ค. 55 มหาวิทยาลัยสหประชาชาติในไทย รศ. ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์
13 พ.ค. 55 อุโมงค์ยักษ์กับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพแบบยั่งยืน รศ. ดร.วันชัย เทพรักษ์
6 พ.ค. 55 การบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม โดยการคาดการณ์ปริมาณน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์ อ. ดร.ปิยธิดา ห้อยสังวาลย์
29 เม.ย. 55 อินเทอร์เน็ตเปลี่ยนแปลงตัวเราอย่างไร? ผศ. ดร.สุกรี สินธุภิญโญ
22 เม.ย. 55 ชุดทดลองถังควบคุมระดับน้ำ 4 ถัง สำหรับการศึกษาการควบคุมกระบวนการ นายกิจชัย กาญจนประภากุล
15 เม.ย. 55 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับกับระบบงานแผนที่และการบินตรวจการณ์ ผศ. ดร.สรรเพชญ ชื้อนิธิไพศาล
8 เม.ย. 55 จุฬาฟังเพลิน : ซอฟต์แวร์ฟังเนื้อหาออนไลน์เพื่อคนพิการทางการมองเห็น นายวรายุทธ เลิศกัลยาณวัตร นายวีระพงษ์ ทิพระษาหาร และ นางสาววรษา ลิมปนดุษฎี
1 เม.ย. 55 Cloud Computing ผศ. ดร.ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์
25 มี.ค. 55 NEWLINE ระบบการจองที่พักรูปแบบใหม่ นายสรวิศ ปรักกมกุล นายมาวิน จิรไพศาลกุล นายเดชา ม่วงศรี และนายนัฐพงศ์ ธรรมสาร
18 มี.ค. 55 Industrail Liaison Program ผศ. ดร.อิทธิพล เดี่ยววณิชย์
11 มี.ค. 55 ฝุ่นละออง กรณีศึกษาปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ อ. ดร.อัจฉริยา สุริยะวงศ์
4 มี.ค. 55 การบริหารคุณภาพโดยรวม Total Quality Management (TQM) ผศ. ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย
26 ก.พ. 55 ระบบการสื่อสารภาษามือไทยอิเล็กทรอนิกส์ ผศ.ดร.สุภาวดี อร่ามวิทย์ และ อ. ดร.ธีรนุช โชคสุวณิช
19 ก.พ. 55 หุ่นยนต์เพื่อนอัจฉริยะ Robot@Home นายฐปน วรวุฒิวัฒน์ นายคณิต ศรีสุเทพ นายปัญจมพงศ์ เสริมสวัสดิ์ศรี และนายพุฒิ ไทยภูมิ
12 ก.พ. 55 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย รศ. ดร.บรรเจิด จงสมจิตร
5 ก.พ. 55 รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย รศ. ดร.เหมือนเดือน พิศาลพงศ์
29 ม.ค. 55 รางวัลนักโลหวิทยารุ่นใหม่ดีเด่นประจำปี 2554 อ. ดร.ปัญญวัชร์ วังยาว
22 ม.ค. 55 Thai Crisis Planner & Reporter ผศ. ดร.สรรเพชญ ชื้อนิธิไพศาล
15 ม.ค. 55 ความสำเร็จในการแข่งขันเขียนโปรแกรมระดับนานาชาติ นายภัทร สุขประเสิรฐ นายฐนกร จินดานนท์ และ นายศิระ ทรงพลโรจนกุล
8 ม.ค. 55 อัลตร้าซาวน์กับการจัดการทางสิ่งแวดล้อม อ. ดร.อรอนงค์ ลาภปริสุทธิ์
1 ม.ค. 55 Nuclear Policy อ. ดร.พงษ์แพทย์ เพ่งวาณิชย์
25 ธ.ค. 54 ประสบการณ์จากการแข่งขัน UAV นายบดีพงศ์ รัตนไกรคณากร นายปฐมทัศน์ เตชะประภาแสง นายสาธิต ชุติมาวรพันธ์
18 ธ.ค. 54 การฟื้นฟูเครื่องจักรอุปกรณ์อุตสาหกรรมหลังอุทกภัยในมุมมองของนายช่าง นายไพโรจน์ อนันตะเศรษฐกูล นางสาวจันทรวรรณ ตันเจริญ นายภิวศร์ ขันตี และนายเสนีย์ มณีเพชร
11 ธ.ค. 54 ผลงานวิจัยเกี่ยวกับการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะมูลฝอยของจุฬาฯ และตึกสูง รศ. ดร.ชวลิต รัตนธรรมสกุล
4 ธ.ค. 54 วิศวฯ จุฬาฯ กับภารกิจด้านการฟื้นฟูภายหลังอุทกภัย รศ. ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์
27 พ.ย. 54 ข้อควรปฏิบัติในการตรวจสอบฟื้นฟูระบบจ่ายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าหลังน้ำลด ผศ. ดร.แนบบุญ หุนเจริญ
20 พ.ย. 54 แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำเสียที่ท่วมขัง ผศ. ดร.ปฏิภาณ ปัญญาพลกุล และ ผศ. ดร.พิชญ รัชฏาวงศ์
13 พ.ย. 54 เมื่อเจอน้ำท่วม ปฏิบัติอย่างไรไฟไม่ดูด ผศ. ดร.แนบบุญ หุนเจริญ
6 พ.ย. 54 วิศวฯ จุฬาฯ ร่วมฝ่าวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ รศ. ดร.ศิริมา ปัญญาเมธีกุล
30 ต.ค. 54 การจัดการสิ่งแวดล้อมในสภาวะน้ำท่วม ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์
23 ต.ค. 54 การจัดการสิ่งแวดล้อมในสภาวะน้ำท่วม ผศ. ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ และ อ.ดร.เบญจพร สุวรรณศิลป์
16 ต.ค. 54 การผลิตไฟฟ้าจากน้ำร้อน ผศ.สุวิทย์ ปุณณชัยยะ
9 ต.ค. 54 หุ่นยนต์บริการและให้ความบันเทิงแก่มนุษย์ ผศ. ดร.อรรถวิทย์ สุดแสง และ อ. ดร.นัทที นิภานันท์
2 ต.ค. 54 การบริหารจัดการน้ำ กรณีศึกษาน้ำท่วมบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา รศ.ชัยยุทธ สุขศรี
25 ก.ย. 54 รางวัลเยาวสตรีไทยดีเด่น น.ส.ภัศรา พระยาครุฑ
18 ก.ย. 54 การพัฒนาข้อเข่าเทียม อ.ดร.ไพรัช ตั้งพรประเสริฐ และ อ.ดร.ชัญญาพันธ์ วิรุฬห์ศรี
11 ก.ย. 54 การตั้งค่าปัจจัยการผลิตให้ได้ค่าเป้าหมายที่ต้องการโดยเทคนิคการออกแบบการทดลอง (DOE) ผศ.ดร.นภัสสวงศ์ โรจนโรวรรณ
4 ก.ย. 54 ระบบสตูดิโอเสมือนจริง ผศ.ดร.อรรถวิทย์ สุดแสง
28 ส.ค. 54 การประหยัดพลังงานในอาคาร ผศ.ดร.จิตติน แตงเที่ยง
21 ส.ค. 54 Plastic Separation ผศ.สมศักดิ์ สายสินธุ์ชัย
14 ส.ค. 54 Smart mobile mapping รศ.สวัสดิชัย เกรียงไกรเพชร
7 ส.ค. 54 รางวัลนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ดาวรุ่ง ผศ.ดร.ดุลยพงศ์ วงศ์แสวง
31 ก.ค. 54 รถยนต์พลังงานไฟฟ้า ผศ.ดร.อังคีร์ ศรีภคากร
24 ก.ค. 54 การสร้างบุคลากรทางวิศวกรรมปิโตรเลียม ผศ.ดร.สุวัฒน์ อธิชนากร
17 ก.ค. 54 เทคโนโลยีสะอาดสำหรับการปรับปรุงกระบวนการผลิต ศ. ดร.ไพศาล กิตติศุภกร
10 ก.ค. 54 โปรแกรมสำหรับการเลือกสาขาวิชา นางสาวดวงตา ใบโคกสูง และ นางสาวรัตนา ประสิทธิ์เขตกิจ
3 ก.ค. 54 จาก RDC สู่ IDC 2011 นายสมพงษ์ จารุจิตจำเริญ
26 มิ.ย. 54 หอปฏิบัติธรรม "ธรรมวิศว์" รศ.ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์
19 มิ.ย. 54 การจัดการสิ่งแวดล้อมในระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผศ.ดร.วิบูลย์ลักษณ์ พึ่งรัศมี
12 มิ.ย. 54 การสร้างหนังสือเสียงให้คนตาบอดด้วยตนเอง ผศ.ดร.อติวงศ์ สุชาโต
5 มิ.ย. 54 งานนิทรรศการวิชาการทางวิศวกรรม ครั้งที่ 16 และจุฬาวิชาการ’54 รศ. สฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์ และ ผศ.ดร.ศิริมา ปัญญาเมธีกุล
29 พ.ค. 54 ระบบ EMS แจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านระบบ 3G เพื่อระบุตำแหน่งที่อยู่และขอความช่วยเหลือ นายนรันต์ จรรยาวิลาส
22 พ.ค. 54 การออกแบบห้องเรียนไม่ให้นิสิตลอกข้อสอบ อ. ดร.ไพโรจน์ ลดาวิจิตรกุล
15 พ.ค. 54 อุปกรณ์ป้องกันแรงดันเสิร์จ คุณวิทวัส งามประดิษฐ์
8 พ.ค. 54 ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง ดร.คมสัน เพ็ชรรักษ์
1 พ.ค. 54 การพัฒนาระบบโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ต (VoIP) รศ. ดร.วาทิต เบญจพลกุล
24 เม.ย. 54 พลังงานลม ศ. ดร.สมศักดิ์ ไชยะภินันท์
17 เม.ย. 54 การใช้งานเส้นใยแก้วนำแสง ผศ. ดร.ดวงฤดี วรสุชีพ
10 เม.ย. 54 ซอฟต์แวร์สำหรับช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ รางวัลชนะเลิศ Imagine Cup Thailand 2011 ประเภท Software Design นายเกรียงไกร พิพัฒน์วิไลกุล นายจิระภัทร์ เยาว์วัชสกุล
3 เม.ย. 54 โครงการ "การจำแนกข้อความประเภทนวนิยายตามตัวละครแบบกึ่งอัตโนมัติ" (รางวัลรองชนะเลิศ IEEE Senior Project 2011 สาขา Computer Science) นส.ณัฐธิดา เตชะนภารักษ์ นส.สุภรณี กัลป์ยาณกุล และ นส.อรณีนิล ศรีไพวัลย์
27 มี.ค. 54 การจัดการกากกัมมันตรังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ รศ. ดร.สุพิชชา จันทรโยธา
20 มี.ค. 54 สถานการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ณ ฟุกุชิมา ประเทศญี่ปุ่น ผศ. ดร.ดุลยพงศ์ วงศ์แสวง
13 มี.ค. 54 โครงงานวิศวกรรมเรื่อง "CU-Dimensions" (รางวัลชนะเลิศ IEEE Senior Project Contest 2011 สาขา Innovation Managements and IT) นายณพวัฒน์ มุกตพันธุ์ นายสิทธิโชค สุพรรณ และนายจุลภัทร์ จุลนวล
6 มี.ค. 54 รางวัลชนะเลิศการเขียนโปรแกรม Thailand Code Jom 2011 นายไชยธรณ์ วชิรกรณ์วัฒนา นายณัฐพงศ์ ไพศาล และนายภัทร สุขประเสริฐ
27 ก.พ. 54 การบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชน รศ. ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์
20 ก.พ. 54 Smart Meter (มิเตอร์อัจฉริยะ) รศ.ดร. เอกชัย ลีลารัศมี
13 ก.พ. 54 Smart Grid ผศ.ดร.สมบูรณ์ แสงวงค์วาณิชย์
6 ก.พ. 54 วิศวกรกับสาธารณสุขชุมชนและสิ่งแวดล้อม รศ.ดร.มานะ ศรียุทธศักดิ์
30 ม.ค. 54 เทคนิคการสอนในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล
23 ม.ค. 54 เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ดร.นักสิทธิ์ นุ่มวงษ์
16 ม.ค. 54 พายุสุริยะ (Solar Storm) ดร.ก้องภพ อยู่เย็น
9 ม.ค. 54 Quantum Electronics ศ. ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว
2 ม.ค. 54 วิศวฯ จุฬาฯ สู่สังคม รศ. ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์ ผศ. ดร.โปรดปราน บุณยพุกกณะ และ ผศ. ดร. เกริก ภิรมย์โสภา
26 ธ.ค. 53 รางวัล “วิศวกรคอมพิวเตอร์ยอดเยี่ยม” สาขา Computer System (โดย วสท.) ศ. ดร.ประภาส จงสถิตวัฒนา
19 ธ.ค. 53 ความคิดสร้างสรรค์กับวิศวกร (Creative / Innovative Thinking) อ.ธงชัย โรจน์กังสดาล
12 ธ.ค. 53 การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) ผศ.ดร. โชติรัตน์ รัตนามหัธนะ
5 ธ.ค. 53 จิตอาสากับการอนุรักษ์ / ประหยัดพลังงาน อ. ดร.ชนาธิป ผาริโน
28 พ.ย. 53 ซอฟต์แวร์ Subtitle Mate นายธัชชัย โชติสรยุทธ์ และ นายเตชวิทย์ ตัณฑวิบูลย์วงศ์
21 พ.ย. 53 แนะนำกิจกรรมของกรรมการนิสิตคณะวิศวฯ จุฬาฯ (กวศ.) นายภาคย์ อรัญวัฒน์ และ นางสาวจิญาดา พฤกษาชลวิทย์
14 พ.ย. 53 รางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค (กรุงเทพและปริมณฑล) จากการแข่งขัน One-2-Call! BrandAge Award นายมาวิน จิรไพศาลกุล
7 พ.ย. 53 ประสบการณ์และรางวัลจากการแข่งขันเขียนโปรแกรม ACM-ICPC นายภัทร สุขประเสริฐ นายศรัณย์ เลิศประดิษฐ์ และ นายพูนลาภ เมฆรักษากิจ
31 ต.ค. 53 Wireless Sensor Network (เครือข่ายตัวรับรู้ไร้สาย) ผศ. ดร.เฉลิมเอก อินทนากรวิวัฒน์
24 ต.ค. 53 เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2553 สาขาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม นายรณพีร์ ชัยเชาวรัตน์
17 ต.ค. 53 Computer System Security (ระบบความปลอดภัยสำหรับระบบคอมพิวเตอร์) อ. ดร.เกริก ภิรมย์โสภา
10 ต.ค. 53 สีทนไฟ ผศ. ดร.ณัฐพร โทนานนท์
3 ต.ค. 53 ซอฟต์แวร์ตรวจจับโรคหัวใจ อ. ดร.อภิวัฒน์ เล็กอุทัย
26 ก.ย. 53 เครื่องยนต์อากาศร้อน ผศ. ดร.อังคีร์ ศรีภคากร
19 ก.ย. 53 เทคโนโลยีการรักษาความสดผลไม้ไทยด้วยสารเคลือบผิว รศ.ดร.สีรุ้ง ปรีชานนท์
12 ก.ย. 53 พลังงานกับรอยเท้าคาร์บอน รศ.ดร.ดาวัลย์ วิวรรธนะเดช
5 ก.ย. 53 ระบบไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ ผศ. ดร.แนบบุญ หุนเจริญ
29 ส.ค. 53 การแข่งขันการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ ระดับนานาชาติ (IDCRobocon 2010) นายชยุตม์ จัตุนวรัตน์
22 ส.ค. 53 วิศวกรรมอากาศยาน ผศ. ดร.นิพนธ์ วรรณโสภาคย์
15 ส.ค. 53 กระบวนการกักเก็บสารเคมีโดยใช้เครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย อ. ดร.อภินันท์ สุทธิธารธวัช
8 ส.ค. 53 จาก Robocup Soccer...ก้าวสู่ Robocup@Home อ. ดร.นัทที นิภานันท์
1 ส.ค. 53 ศัพท์บัญญัติทางวิศวกรรม ตอนที่ 2 อ. ดร.ชนินทร์ วิศวินธานนท์
25 ก.ค. 53 เทคโนโลยี GPS ศ.ดร.เฉลิมชนม์ สถิระพจน์
18 ก.ค. 53 ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิศวกรรมแผ่นดินไหวและการสั่นสะเทือน ศ.ดร. ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์
11 ก.ค. 53 ศัพท์บัญญัติทางวิศวกรรม อ. ดร.ชนินทร์ วิศวินธานนท์
4 ก.ค. 53 ความรู้เรื่อง Bioplastic อ. ดร.เบญจพร บุญชยาอนันต์
27 มิ.ย. 53 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายเซลล์เดียวในถังปฏิกรณ์ชีวภาพ รศ. ดร.ประเสริฐ ภวสันต์
20 มิ.ย. 53 ระบบจัดการร้านอาหารแบบหมุนอัจฉริยะ นายวีรธรรม คุณากรธรรม นายรัฐพล ศิริชุมพันธ์ และนายวุฒิ ตั้งครัชต์
13 มิ.ย. 53 การแข่งขันและออกแบบการสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย นายชยุตม์ จัตุนวรัตน์ นายธนพล ตั้งงามจิตต์ และนายรณพีร์ ชัยชวรัตน์
6 มิ.ย. 53 เครื่องทดสอบระบบล้อบานประตูกระจก คุณบัญชา อุนพานิช
30 พ.ค. 53 การตรวจสอบอาคารที่ถูกไฟไหม้ รศ.ดร.พูลศักดิ์ เพียรสุสม และ รศ.ดร.ธัญวัฒน์ โพธิศิริ
23 พ.ค. 53 โครงการการแข่งขันหุ่นยนต์ (RDC 2010) ผศ.ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์
16 พ.ค. 53 ถุงยืดอายุผลไม้ ผศ.ดร.อนงค์นาฎ สมหวังธนโรจน์
9 พ.ค. 53 การพัฒนาตัวกลางดูดซับสำหรับกำจัดมลสารขนาดเล็กในสิ่งแวดล้อม ดร.ปฏิภาณ ปัญญาพลกุล
2 พ.ค. 53 การเรียนการสอนศาสตร์ทางวิศวกรรมในระดับมหาวิทยาลัย ผศ.ดร.จิรพงศ์ กสิวิทย์อำนวย
25 เม.ย. 53 สื่อสารใยแก้วนำแสง ผศ.ดร.พสุ แก้วปลั่ง
18 เม.ย. 53 ระบบขนส่งอัจฉริยะไม่ใช่เรื่องไกลตัว รศ.ดร.สรวิศ นฤปิติ
11 เม.ย. 53 แนะนำโครงการ RDC 2010 ผศ.ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์
4 เม.ย. 53 การคงสิทธิหมายเลขในระบบโทรศัพท์มือถือ ผศ.ดร.ชัยเชษฐ์ สายวิจิตร
28 มี.ค. 53 วิกฤตแม่น้ำโขง:ภัยแล้งหรือน้ำท่วม? รศ.ชัยยุทธ สุขศรี
21 มี.ค. 53 โปรแกรมสำหรับสร้างคำบรรยายภาพยนตร์อัตโนมัติ (รางวัลชนะเลิศ NSC 2010) นายธัชชัย โชติสรยุทธ์ และ นายเตชวิทย์ ตัณฑวิบูลย์วงศ์
14 มี.ค. 53 จามจุรีเฟซ เอสดีเค : ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์การรู้จำและค้นหาหน้า (รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน NSC 2010) นายคมน์สิทธิ์ รัตนะ และ นายฐานันต์ ไตรองค์ถาวร
7 มี.ค. 53 มาตรฐานคุณภาพอากาศกับผลกระทบต่อสุขภาพ รศ.วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์
28 ก.พ. 53 การบริหารจัดการคลื่นความถี่ ผศ.ดร.ทับทิม อ่างแก้ว
21 ก.พ. 53 งานวิจัยด้านตัวเร่งปฏิกิริยาเคมี ศ.ดร.ปิยะสาร ประเสริฐธรรม
14 ก.พ. 53 นวัตกรรมจากผลงานวิจัยที่คณะวิศวฯ จุฬาฯ รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล
7 ก.พ. 53 โลหะวิทยาสำหรับการหล่อประดับ ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ นิสารัตนพร
31 ม.ค. 53 การออกแบบวงจรรวม รศ.ดร.เอกชัย ลีลารัศมี
24 ม.ค. 53 การแปรรูปของเสียเป็นพลังงาน ผศ.ดร.วิบูลย์ ศรีเจริญชัยกุล
17 ม.ค. 53 โทรทัศน์ระบบดิจิทัล รศ.ดร.ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ
10 ม.ค. 53 การลดต้นทุนห่วงโซ่อุปทานด้วย Optimization ผศ.ดร.สีรง ปรีชานนท์
3 ม.ค. 53 การผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะ ผศ.ดร.พิชญ รัชฎาวงศ์
27 ธ.ค. 52 วิศวกรกับระบบประกันคุณภาพ ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย
20 ธ.ค. 52 เทคโนโลยีนาโนกับงานทางวิศวกรรมเคมี ผศ.ดร.จูงใจ ปั้นประณต
13 ธ.ค. 52 ระบบสุขาภิบาลและความปลอดภัยในที่อยู่อาศัย ผศ.ดร.ศรัณย์ เตชะเสน
6 ธ.ค. 52 แขนกลคนพิการกับรางวัล สุดยอดอัจฉริยะ BRAND’S Gen ปี 2009 นายสิขรรณ วรรธนะสาร
29 พ.ย. 52 Operation Management ผศ.ดร.มานพ เรี่ยวเดชะ
22 พ.ย. 52 เทคโนโลยีการพัฒนาขาเทียม อ.ดร.ไพรัช ตั้งพรประเสริฐ และ อ.ดร.ชัญญาพันธ์ วิรุฬห์ศรี
15 พ.ย. 52 เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking)ตอนที่ 2 อ.ดร.ยรรยง เต็งอำนวย และ ผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ
8 พ.ย. 52 เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking)ตอนที่ 1 อ.ดร.ยรรยง เต็งอำนวย และ ผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ
1 พ.ย. 52 รถยนต์ไฮบริด รศ.ดร.พูลพร แสงบางปลา และนายกกิตติมศักดิ์สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย
25 ต.ค. 52 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก รศ.ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
18 ต.ค. 52 การอนุรักษ์พลังงาน : จากมหาวิทยาลัยสู่อุตสาหกรรม รศ.ดร.พงษ์ธร จรัญญากรณ์
11 ต.ค. 52 เทคโนโลยีการก่อสร้าง ด้วยชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธ์ จากบริษัทพฤกษา Real Estate จำกัด (มหาชน)
4 ต.ค. 52 เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด รศ.ดร.ภิญโญ มีชำนะ
27 ก.ย. 52 ระบบวัดก๊าซกัมมันตรังสีธรรมชาติ-เรดอน222เพื่อทำนายการเกิดแผ่นดินไหวล่วงหน้า รศ.นเรศร์ จันทร์ขาว
20 ก.ย. 52 เทคนิคการลดค่าไฟฟ้าสำหรับภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ อ.ไชยะ แช่มช้อย
13 ก.ย. 52 วิศวกรรมธรณีเทคนิค ผศ.ดร.สุเชษฐ์ ลิขิตเลอสรวง
6 ก.ย. 52 เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ผศ.ดร.โปรดปราน บุณยพุกกณะ รองคณบดีด้านสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์
30 ส.ค. 52 งานวิจัยทางโลหการ ผศ.ดร.ปฐมา วิสุทธิพิทักษ์กุล
23 ส.ค. 52 วิศวกรรมเนื้อเยื่อ ผศ.ดร.โศรดา กนกพานนท์
16 ส.ค. 52 แนะนำโครงการเปิดโลกลานเกียร์ รศ.ดร.สีรุ้ง ปรีชานนท์ รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
9 ส.ค. 52 การแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมด้วยการจัดการโซ่อุปทาน ผศ.ดร.มาโนช โลหเตปานนท์ และผศ.ดร.สีรง ปรีชานนท์
2 ส.ค. 52 i-CCTV และโปรโมตงานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2009 ผศ.ดร.สุภาวดี อร่ามวิทย์
26 ก.ค. 52 ตัวเร่งปฎิกริยาแบบใช้แสง อ.ดร.อัครวัต ศิริสุข
19 ก.ค. 52 การสำรวจการผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในประเทศ ผศ.ดร.จิรวัฒน์ ชีวรุ่งโรจน์
12 ก.ค. 52 คุณภาพไฟฟ้า อ.ไชยะ แช่มช้อย
5 ก.ค. 52 Nuclear and Plasma Engineering อ.ดร.พงษ์แพทย์ เพ่งวาณิชย์
28 มิ.ย. 52 เครื่องเตือนแก๊สรั่ว คุณบัญชา อุนพานิช
21 มิ.ย. 52 รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นของสกว.และสกอ.ปี2550 ผศ.ดร.บรรเจิด จงสมจิตร
14 มิ.ย. 52 ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง รศ.ดร.สุขุมวิทย์ ภูมิวุฒิสาร
7 มิ.ย. 52 จุลินทรีย์กับการจัดการสิ่งแวดล้อม อ.ดร.ตะวัน ลิมปิยากร
31 พ.ค. 52 การนำแนวคิดโซ่อุปทานและโลจิสติกส์มาใช้ในอุตสาหกรรม ผศ. ดร.มาโนช โลหเตปานนท์
24 พ.ค. 52 การจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นธุรกิจได้อย่างไร อ.ดร.ชนาธิป ผาริโน
17 พ.ค. 52 สิทธิบัตร Holographic barcodes ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว
10 พ.ค. 52 ระบบสอนผู้พิการทางสายตาเขียนหนังสือกับรางวัล NSC 2009 นิสิต ICE นายชย จันทร์สมิตมาศ นางสาววรรณพร เดชภิญญา และนายณพวัฒน์ ศิรินิ่มนวลกุล
3 พ.ค. 52 รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ปี 2551 ผศ.ดร.อาทิววรณ โชติพฤกษ์
26 เม.ย. 52 การจัดตั้งสถานีฐานจีพีเอสแบบถาวรกับ NASA รศ.ดร.เฉลิมชนม์ สถิระพจน์
19 เม.ย. 52 เกมส์รามยุทธ์กับรางวัล NSC 2009 ผศ.ดร.วิษณุโคตรจรัส และนิสิต
12 เม.ย. 52 ระบบจราจรอัจฉริยะ รศ.ดร.สรวิศ นฤปิติ
5 เม.ย. 52 RDC 2009 และ รางวัลข้าราชการดีเด่น 2551 ผศ.ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์ และคุณเสนีย์ มณีเพชร
29 มี.ค. 52 Next Generation Network (NGN) ผศ.ดร.เชาวน์ดิศ อัศวกุล
22 มี.ค. 52 เครื่องเจียระไนพลอยกับรางวัลวันนักประดิษฐ์ รศ.ดร.วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ
15 มี.ค. 52 เทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซล อ.ดร.เจิดศักดิ์ ไชยคุณา
8 มี.ค. 52 ค่ายยุววิศวกรบพิธและค่ายฟันเฟืองสานฝัน อ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ และนิสิต
1 มี.ค. 52 ระบบการจัดการทรัพยากรน้ำ รศ.ดร.สุจริต คุณธนกุลวงศ์
22 ก.พ. 52 การใช้งานระบบ GPS และแผนที่นำทาง ผศ.ดร.ไพศาล สันติธรรมนนท์
15 ก.พ. 52 การกัดเซาะชายฝั่งทะเล อ.บุศวรรณ บิดร
8 ก.พ. 52 วัฒนธรรมความปลอดภัย ศ.ดร.ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์
1 ก.พ. 52 ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบชุดเครื่องแต่งกายโขน ผศ.ดร.พิษณุ คนองชัยยศ
25 ม.ค. 52 ชมรมนักประดิษฐ์วิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.มานพ วงษ์สายสุวรรณ
18 ม.ค. 52 รังสีในชีวิตประจำวัน รศ.นเรศร์ จันทน์ขาว
11 ม.ค. 52 การประหยัดพลังงานในครัวเรือน รศ.ดร.วิทยา ยงเจริญ
4 ม.ค. 52 รายการพูดจาประสาช่างกับนโยบายการบริหารคณะวิศวฯ จุฬา รศ.ดร.บุญสม เสิศหิรัญวงศ์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
 
เนื้อหาเว็บไซต์