ChulaEngineering
Homeงานแถลงข่าว “การเตรียมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ THA2017 และมาตรการช่วยเหลือ/แก้ไขน้ำท่วมภาคใต้”

งานแถลงข่าว “การเตรียมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ THA2017 และมาตรการช่วยเหลือ/แก้ไขน้ำท่วมภาคใต้”

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กําแพงแสน, สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, กรมชลประทาน, กรมทรัพยากรน้ำ, กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สมาคมนักอุทกวิทยาไทย และสํานักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย  จัดงานแถลงข่าว “การเตรียมงานประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ THA2017 และมาตรการช่วยเหลือน้ําท่วมภาคใต้” ภายใต้หัวข้อ “THA 2017 International Conference on Water Management and Climate Change toward Asia’s Water-Energy-Food Nexus” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน, นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา, นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล, นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา  และ ดร.สุบิน ปิ่นขยัน นายกสมาคมนักอุทกวิทยาไทย มาร่วมเปิดงานที่ จัดขึ้นในวันที่ 25–26  มกราคม 2560 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด

งานประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีสาธารณะในการเผยแพร่ ผลงานวิจัยสําหรับนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ผู้ที่มาปฏิบัติงานและกําหนดนโยบายของตัวเอง รวมถึง แบ่งปันและนําเสนอความก้าวหน้าใหม่ ๆ ในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ทางด้านการวิจัย และต่อยอดงานวิจัยจากเครือข่ายวิชาการการจัดการน้ำ ภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ ภายใต้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติยูเนสโก ระหว่างสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกลุ่มประชาคมอาเซียน

 
 
เนื้อหาเว็บไซต์