กลุ่มภารกิจแผน ยุทธศาสตร์ และบริหารคุณภาพ

หน้าที่ของกลุ่มภารกิจแผน ยุทธศาสตร์ และบริหารคุณภาพ

เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะ ด้านการวางแผนปฏิบัติการ กำกับ ติดตาม แผนปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ ซึ่งมีศูนย์ข้อมูลเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของคณะในด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิผล และการประเมิน KPI

การให้บริการ

1. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ได้ตามตัวชี้วัด
2. รวบรวมข้อมูลสำคัญในศูนย์ข้อมูลของคณะ ภารกิจบริหารคุณภาพองค์กร
2.1 สนับสนุนการดำเนินที่เป็นเลิศด้านการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx
2.2 จัดทำแผน กำกับ ติดตามการจัดการความเสี่ยง (Risk Management)
2.3 สนับสนุนการพัฒนาระบบงาน (Work System) ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผ่านโครงการพัฒนาระบบงาน

ติดต่อหน่วยงาน

ภารกิจแผนและงบประมาณ
02-218-6353

ภารกิจบริหารคุณภาพองค์กร
02-218-7822