นิสิตวิศวฯ ได้รับรางวัล Excellent Presentation Award จากการประชุม MISW 2023 ประเทศญี่ปุ่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว บุญธิชา แซ่เจีย นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลจากการเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมกิจกรรม “The 14th Multidisciplinary International Student Workshop (MISW 2023)” เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2566 จัดขึ้นโดย Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น และได้รับรางวัล “Excellent Presentation Award” พร้อมด้วยใบประกาศนียบัตร