คณะวิศวฯ จุฬาฯ จัดงานเสวนา Chula ลองก่อน! ในหัวข้อ “อยู่ให้รอดในยุค AI” เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 66

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานเสวนา Chula ลองก่อน! ในหัวข้อ “อยู่ให้รอดในยุค AI” ณ หอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ได้แก่ คุณกวีวุฒิ เต็มภูวภัทร CEO at Purple Ventures (Robinhood) คุณวิโรจน์ จิรพัฒนกุล Founder & Managing Director of Skooldio คุณโชติมา สิทธิชัยวิเศษ CEO Venture Lab และศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดงานและร่วมเสวนา
.

.

โดยภายในงาน นอกจากจะได้ร่วมฟังเสวนาจากวิทยากรทั้ง 4 ท่าน เพื่อเตรียมทักษะให้พร้อมกับการทำงานด้านเทคโนโลยีในยุคปัญญาประดิษฐ์ และเป็นแรงบันดาลใจในการต่อยอดอาชีพ พัฒนาทักษะให้ก้าวทันเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต อีกทั้งยังพร้อมเปิดรับความคิดเห็นจากนิสิตที่เข้าร่วมจากหลากหลายคณะ
.
สรุปเนื้อหาใจความสำคัญจากวิทยากรทั้ง 4 ท่าน
.
“AI มาอยู่ใกล้ตัวเรามากขึ้น คนที่ทำหน้าที่เป็นคนกลางจะถูก Disrupt โดย AI ก่อน ภาคการศึกษาก็จะต้องมีการปรับตัวให้ก้าวทันได้มากขึ้น ไม่ใช่แค่เฉพาะนักวิจัย นิสิต บุคลากร ทุกคนจะต้องมีความเข้าใจและเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการอยู่รอดในยุค AI ” – ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
“หาประสบการณ์ และอย่ากลัวที่จะมีประสบการณ์กับสิ่งใหม่ โดยเฉพาะเรื่อง AI เราล้มเหลวได้ ผิดพลาดได้ แต่ต้องรู้จักการกำจัดผลกระทบและเริ่มต้นใหม่ เสริมเรื่องการทำงานในทุกศาสตร์จะต้องมีความสามารถในเรื่องของตนอย่างแท้จริง เพื่อที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น ส่งเสริมกัน องค์กรก็จะเติบโตได้เร็วขึ้น” – พี่ต้อง กวีวุฒิ เต็มภูวภัทร CEO at Purple Ventures (Robinhood)
.
“AI จะเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับทุกอาชีพ ในยุคก่อนผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้สอน AI จนออกมาเป็น predictive AI แต่ในยุคนี้ก่อเกิดเป็น Generative AI ซึ่งจะมีความเข้าใจภาษา เนื้อหาต่างๆ และนำไปต่อยอด AI จึงจะทำให้ขอบเขตของอาชีพบางลงเรื่อยๆ Programmer/coder ในอนาคตอาจไม่ใช่วิศวกรคอมพิวเตอร์ และภาพที่สวยงามอาจไม่ใช่จากศิลปิน” – พี่ต้า วิโรจน์ จิรพัฒนกุล Founder & Managing Director of Skooldio
.
“Critical thinking, Adaptation to AI and human touch ที่จะต้องเข้าใจผู้คนให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทำงานร่วมกับผู้อิ่นให้เป็น คือทางรอดของคนยุคใหม่ ”- พี่ตูน โชติมา สิทธิชัยวิเศษ CEO Venture Lab

 

#ChulaEngineering #ACTNOW #Chula #CU #Intania #Chulaลองก่อน