บัญชีผู้ใช้งานระบบพิมพ์ของศูนย์คอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2566

ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศได้สร้างบัญชีผู้ใช้งานเพื่อใช้งานระบบพิมพ์ของศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้นิสิตของวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 เรียบร้อยแล้ว

บัญชีผู้ใช้นี้ถูกส่งไปยังจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Student WebMail) ของนิสิตทุกคน(ค้นหาโดย Search คำว่า itecc)

นิสิตสามารถใช้งานระบบเครื่องพิมพ์ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 3 คณะวิศวฯ