หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ คณะวิศวฯ จุฬาฯ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566
.
ผู้สนใจสามารถสมัครทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 15 ตุลาคม 2566
ได้ที่ https://www.register.gradchula.com
.
สอบถามรายละเอียดได้ที่
เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-7813
อีเมล Detprogram@eng.chula.ac.th
Website: www.defengtech.eng.chula.ac.th
.
#หลักสูตรความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าครับ
เรามีทุนการศึกษา การฝึกอบรมและการเยี่ยมชมศึกษาดูงานในหน่วยงานราชการและภาคอุตสาหกรรมด้านการทหารสนับสนุน
.
💻 สมัครออนไลน์
ตั้งแต่ 1 กันยายน – 15 ตุลาคม 2566
ได้ที่ https://www.register.gradchula.com