เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สหสาขาวิชานวัตวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน (Innovative Engineering for Sustainability : IES) ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2)

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สหสาขาวิชานวัตวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน

(Innovative Engineering for Sustainability : IES)

ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2)

 

“หลักสูตร IES ให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้าใจในด้านการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม และสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านการให้แนวคิดที่เกี่ยวข้องและรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบสาธารณูปโภค ความเข้าใจในด้านความเชื่อมโยงระหว่างทรัพยากรน้ำ พลังงาน และอาหาร และแนวคิดการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผสมผสานกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง”

  • เรียนนอกเวลาราชการ
  • ระยะเวลาการศึกษาตามแผนการศึกษารวม 4 ภาคการศึกษา (ไม่เกิน 8 ภาคการศึกษา)
  • จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
  • รับจำนวนจำกัด 20 ท่าน ต่อภาคการศึกษา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • สำเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิต หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชาที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้
  • คะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดตามแนบท้ายประกาศรับสมัครฯ

 

กำหนดการรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567

สอบสัมภาษณ์

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. (รายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

  • ประกาศผลการสอบคัดเลือก : วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567

หมายเหตุ: หากมีการปรับเปลี่ยนกำหนดการ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

สมัครเรียนได้ที่: https://www.register.gradchula.com/apply/registerDetailForapply/6051P6

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

E-mail: iesprogram@eng.chula.ac.th

โทร. 0-2218-7813