คณะวิศวฯ จุฬาฯ เข้าร่วมนำเสนองาน ในศาลายูเนสโก ภายในการประชุมน้ำโลกครั้งที่ 10 ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนิเซีย

รองศาสตราจารย์ ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมนำเสนอ “ประสบการณ์การนำระบบฉลาดมาใช้ในโครงการชลประทาน” ใน session RP3 เรื่อง “Smart Water Management for Resilience and Inclusive Water Services” และ “ข้อเสนอเชิงนโยบายในการยกระดับการจัดการน้ำด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ในศาลายูเนสโก ภายในการประชุมน้ำโลกครั้งที่ 10 ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนิเซีย เมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567 เพื่อนำเสนอแลกเปลี่ยนแนวคิดใหม่ นิยามใหม่ ปรับแนวทางการบริหารน้ำให้เป็นหลายมิติ ดำเนินงานร่วมกันอย่างไม่ให้มีช่องว่าง และใช้ช่องทางการเงินแบบผสม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนข้อที่ 6 (เป้าหมายที่ 6: สร้างหลักประกันเรื่องน้ำและการสุขาภิบาล ให้มีการจัดการอย่างยั่งยืนและมีสภาพพร้อมใช้ สำหรับทุกคน) และรองรับความแปรปรวนของสภาพอากาศที่มี ได้ดีและรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจากนานาประเทศมากกว่าหมื่นคน